Katalog ECTS

Seminarium artystycznej pracy magisterskiej

Pedagog: prof. Wojciech Sęczawa

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawowe kryteria oceny to obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność studenta.

opis przedmiotu

Seminarium artystycznej pracy magisterskiej ma pomóc studentom w wykreowaniu indywidualnej i samodzielnej koncepcji pracy artystycznej  i jej  realizacji. 

skrócony opis przedmiotu

Seminarium ma na celu realizację artystycznej pracy magisterskiej.

sposób realizacji przedmiotu

Przedstawienie planu wykonania artystycznej pracy magisterskiej i jego realizacja. 

zakres tematów

Przystępując do Seminarium student proponuje własny temat 

sposób zaliczenia -brak-
literatura

Literatura z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki z uwzględnieniem obszaru poszukiwań związanych z tematyką i formą artystycznej pracy magisterskiej

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Przystępując do Seminarium artystycznej pracy magisterskiej student powinien mieć zaliczone dwa plenery 

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student przystępując do seminarium artystycznej pracy magisterskiej powinien posiadać:

-podstawową wiedzę o realizacji prac rzeźbiarskich i realizacji prac z pokrewnych dyscyplin artystycznych
-umiejętność realizacji prac rzeźbiarskich w oparciu o podstawowe umiejętności warsztatowe
- umiejętność kreatywnego myślenia i sięgania do pokładów wyobraźni, intuicji i emocjonalności
oraz rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie i siłę pracy w zespole

założenia wstępne

Zaliczenie z pozytywną oceną poprzednich semestrów 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student:
-podejmując nowe wyzwania potrafi uzupełniać nabytą wiedzę
-posiada umiejętność przygotowania wystaw (forma działania grupowego).

umiejętności
opiskod

Student:
-zdobywa umiejętności praktyczne umożliwiające realizacje prac posługując się rzeźbiarskim warsztatem, a jeśli jest to uzasadnione, warsztatem pokrewnych dyscyplin
-posiada umiejętności formułowania świadomej i niezależnej wypowiedzi artystycznej
-oraz umiejętności obrony własnych wyborów

wiedza
opiskod

Student:
-zdobywa szczegółową wiedzę w zakresie rzeźby i innych obszarów sztuki
-potrafi wykorzystywać teoretyczne aspekty rzeźby i konteksty kulturowe do realizacji własnych projektówLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.10 d 60 20 S 60h
S [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10800