Katalog ECTS

Seminarium artystycznej pracy magisterskiej

Pedagog: prof. Katarzyna Józefowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Sposób opracowania wybranego tematu. Postępy w realizacji pracy dyplomowej.

opis przedmiotu

Realizacja pracy dyplomowej, zbierająca doświadczenia zarówno warsztatowe jak i kreacyjne  zdobyte w ciągu 5 semestrów studiów w Pracowni Rzeźby. Budowanie przez ten okres świadomość twórcza ma znaleźć odzwierciedlenie w realizowanej pracy dyplomowej. 

skrócony opis przedmiotu

Świadomość działania to nadrzędna wartość i cel stawiany przed studentami w naszej pracowni. Finałem takiego założenia jest praca dyplomowa

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja pracy dyplomowej poprzedzona określeniem i badaniami założonego obszaru tematycznego i przyjęciem tematu pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest w czasie realizacji konsultowana i na bieżąco omawiana.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Sztuka świata ( wydawnictwo Arkady ), A. Kotula, P. Krakowski , Rzeźba współczesna, A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, Rzeźba, Architektura, Ernst Grombrich O sztuce,  Kwartalnik Orońsko, Arteon oraz zestaw lektur uwarunkowany podjętym tematem.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawy rzeźby, Projektowanie plastyczne, Historia sztuki, Historia rzeźby.

założenia wstępne

-podstawową wiedzę o realizacji prac rzeźbiarskich i realizacji prac z pokrewnych dyscyplin artystycznych

-umiejętność realizacji prac rzeźbiarskich w oparciu o podstawowe umiejętności warsztatowe

- umiejętność kreatywnego myślenia i sięgania do pokładów wyobraźni, intuicji i emocjonalności

oraz rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie i siłę pracy w zespole

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student:

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

- jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych

- posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną

- posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych

- posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z  zastosowaniem technologii informacyjnych

A2_K01,A2_K02,A2_K04
umiejętności
opiskod

Student:

-posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

- umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności

- umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii

- jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach  prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

- posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

-posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną  rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- w sposób  świadomy i odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi

A2_U14,A2_U18
wiedza
opiskod

Student:

-ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów

sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku

-zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej,

umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej

A2_K01,A2_K02,A2_K04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.10 d 60 20 S 60h
S [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10802