Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy – konsultacje, rozmowa, korekta pracy pisemnej;
umiejętności – przygotowanie do konsultacji, zastosowanie wiedzy, rozumienie podjętej problematyki w kontekście indywidualnych lektur i współczesnej sztuki;
kompetencji społecznych – konstruktywne, samodzielne i świadome przygotowanie pracy pisemnej w oparciu o samodzielną koncepcję i indywidualny wybór lektur
 

Zaliczenie - ocena/ elementy

1.  wybór tematu oraz opracowanie planu pracy dyplomowej;

2.  przygotowanie pracy pisemnej ;

3. prezentacje postępów pracy w trakcie konsultacji (min. 3 w każdym sem.)

4. ocena końcowa: na podstawie konsultacji (40℅) i oceny pracy pisemnej (60 ℅).

 

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: Wnikliwe poznanie wybranego zagadnienia teoretycznego

- Cel kształcący: Krytyczna analiza źródeł egzemplifikujących tezę pracy pisemnej

- Cel praktyczny: Budowania dłuższej wypowiedzi pisemnej; Ćwiczenie podstaw warsztatu; Organizacja pracy własnej studenta – zachęta i inicjowanie pracy badawczej, i interpretacji źródeł.skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pisemnej pracy dyplomowej (komentarz uzupełniający dyplom praktyczny ) z uwzględnieniem indywidualnego tematu pracy poszczególnych studentów. Cykl zajęć dotyczy głównie sztuki pisania i budowania narracji dłuższego tekstu pisanego, powiązania jej z podstawami warsztatu pisarskiego, a także wiąże się on z pracą nad doborem i krytyczną analizą źródeł z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych pod kątem tematu pracy dyplomowej.


 

sposób realizacji przedmiotu

konwersatorium, dyskusja problemowa i konsultacje indywidualne

zakres tematów

1.Zajęcia wprowadzające (prezentacja wymagań i oczekiwań).
2. Lektury wstępne.
3. Wstępne ustalenia tematu pracy dyplomowej.
4. Analiza wyboru tematów prac dyplomowych ( np. Ciało jako przedmiot sztuki. Sztuka w społeczeństwie. Sztuka krytyczna. Sztuka w literaturze – powieści o sztuce i artystach; Literackie narracje o sztuce. Granice w sztuce).
5. Plan pracy pisemnej - konstruowanie planu badawczego/ zakres i forma pracy.
6. Indywidualna lista lektur do pracy badawczej – analiza.
7. Prezentacja podstaw metodologii pracy pisemnej.
8. Analiza i interpretacja wybranych lektur.
9. Ćwiczenia związane z warsztatem pracy.                                
10. Analizy prac pisemnych studentów w powiązaniu dyplomem praktycznym.
11. Prezentacje indywidualne studentów.                                
12. Analiza i interpretacja wybranych współczesnych dzieł sztuki.                                                                                
13-15. Analiza krytyczna i korekta prac studenckich - indywidualne konsultacje.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/ Obraz Terytoria, 2004;                                                                                                              

Belting H., Antropologia obrazu, Universitas, 2007;                                  

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, 2008;                                                                                       

Freedberg D., Potęga wizerunków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005;  

Manovich Lev, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011;                                                              

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Rebis, 2011;                                  

Piotrowski P., Agorafilia, Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, 2010.

Potocka A. M., Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Baran i Suszczyński, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Baudrillard J., O inteligencji zła, Wydawnictwo Sic!, 2005;

Merlau- Ponty M., Oko i obraz, słowo obraz/ terytoria,1996;

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

Sontag S., O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 2009,                            

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, 2007;                        

Sztompka P., Socjologia wizualna, Wydawnictwo PWN, 2005;              

Vuarnet J.-N., Filozof-artysta, Słowo/Obraz/ terytoria, 2000;                                                                                                             

Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, Słowo/Obraz Terytoria, 2012.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

rok dyplomowy

założenia wstępne

znajomość podstaw teoretycznych na poz. rozszerzonym

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

 

 

 

 

 

K_K01
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

 
 

K_U08
wiedza
opiskod


wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

 

 

K_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.10 d 15 10 S 15h
S [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10806