Katalog ECTS

Technologia projektowania i organizacji przestrzeni

Pedagog: dr hab. Marek Targoński

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Najistotniejszym kryterium oceny pracy studenta jest zaangażowanie w realizowane zadania.

Składowe oceny końcowej:

- wykonanie zadań - poziom wykonania, autorstwo wypowiedzi,

- obecność na zajęciach - sukcesywna analiza projektowa dotycząca zadanego tematu,

- aranżacja wystawy na koniec semestru - współudział, odpowiedzialność za wspólną prezentację.

 

opis przedmiotu

W semestrze realizowane są dwa zadania. Praca ze studentami polega na prowadzeniu w indywidualny sposób proponowanych tematów. Tematy zadań są szeroko omawiane. Przywoływane są porównawcze odniesienia, wskazywane konteksty.

cel poznawczy;

Studenci zyskują nowe doświadczenia i umiejętności z zakresu obecności kreacji artystycznej - rzeźbiarskiej w przestrzeni publicznej (poza obszarem galerii). Proponowane ćwiczenia w istotny sposób oparte są na metodyce pracy architekta - umiejętności czytania map, planów, projektowania zagospodarowania terenu.

cel kształcący;

W ramach proponowanych zadań studenci zdobywają wiedzę z zakresu metod pracy nad projektem, metod analizy interpretacyjnej proponowanych środków wyrazu oraz zdobywają wiedzę praktyczną dotyczącą umiejętności opracowania i metod prezentacji projektu.

cel praktyczny;

Możliwość kreatywnego odniesienia do przestrzeni w kontekście proponowanej aranżacji rzeźbiarskiej. Świadomość złożoności procesu twórczego i projektowego. Krytyczna ocena istniejących realizacji w przestrzeni publicznej otwartej.

 

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia polegają na indywidualnej pracy z każdym ze studentów. Studenci mają obowiązek wykonania dwóch zadań w oparciu o zaproponowane tematy.

Zajęcia realizowane w pracowni poprzez bezpośrednie zaangażowanie uczestników w proces tworzenia mają sprzyjać recepcji nowych środków i wiedzy z zakresu przedmiotu. Formuła indywidualnej pracy z każdym ze studentów pozwala odnieść się do ich dotychczasowych doświadczeń i umiejętności.

Podstawowym celem proponowanych zajęć jest wskazanie na złożoność relacji miedzy przestrzenią (której indywidualny charakter podlega rozpoznaniu i ocenie), a artystyczną interwencją stanowiącą nową, dodaną wartość.

sposób realizacji przedmiotu

Indywidualna praca z każdym studentem w formie dialogu i proponowanych korekt dotyczących realizowanego zadania. Sukcesywne omawianie proponowanej przez studenta formy odpowiedzi na zaproponowany temat. Uświadamianie alternatywnych rozwiązań. Wskazywanie potencjału w poszukiwaniu rozwiązań.

 

zakres tematów

Tematy wskazujące na spektrum korelacji pomiędzy zastaną przestrzenią a proponowanym projektem rzeźbiarskim.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Władysław Strzemiński „Teoria Widzenia” Wydawnictwo Literackie 1974

Tematyczne i monograficzne opracowania albumowe z zakresu rzeźby i architektury.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Proponowany program zajęć pozwala na uczestnictwo osobom, które do tej pory nie miały kontaktu z przedmiotem.

założenia wstępne

Zajęcia są wprowadzeniem do przedmiotu. Proponowane tematy zadań stanowią praktyczne odniesienie dla oferowanej wiedzy i nowych środków wyrazu. Jako komplementarne stanowią bazę dla stworzenia autorskiej wypowiedzi.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

A1_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
A1_K02 - samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

A1_K03 - jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających   się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
A1_K04 - posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą
A1_K05 - posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności:— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K01 A1_K02 A1_K03 A1_K04 A1_K05
umiejętności
opiskod

A1_U16 -umie świadomie posługiwać się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych
A1_U19 - posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych  
A1_U20 - wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

 

A1_U16 A1_U19 A1_U20
wiedza
opiskod

A1_W10 -ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

A1_W15 -zna konsekwencje wynikające z powiązania  pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W10;K1_W01 A1_W15;K1_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.2 o 30 2 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10840