Katalog ECTS

Teoria mediów

Pedagog: dr hab. Małgorzata Jankowska

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym.
Wymagania dotyczące zaliczenia:
1. obecność na zajęciach.
2. uczestnictwo w zajęciach - rozumiane jako aktywne podejście do wykładu.
3. przygotowanie prezentacji: 4 semestr.
4. zaliczenie zadanych tekstów teoretycznych
5. Kierunek Intermedia: zaliczenie z oceną/Egzamin 

Kryteria oceniania:
1.Twórcze podejście do wybranego tematu, znajomość pojęć, koncepcji i postaw artystów w obszarze omawianej problematyki.
2. Umiejętność łączenia faktów i wydarzeń z zakresu sztuki i teorii sztuki, historii technologii oraz wybranych pojęć z zakresu kultury.
3. Umiejętność zastosowania wiedzy oraz formułowanie pytań i odpowiedzi podczas rozmów i w przygotowanej prezentacji.

 

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy): Student potrafi wskazać wiodące tendencje i zagadnienia sztuk
medialnych, potrafi wymienić teoretyków, artystów oraz instytucje omawiające/zajmujące się sztuką mediów, posługuje się
pojęciami z zakresu teorii mediów. Umie określić znaczenie i rolę jaką ‘media’ pełniły w kultury i sztuki.
Orientuje się w wiodących tendencjach sztuki XX i XXIw.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności): Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w toku dalszych studiów, rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w kontekście kierunku i wybranej specjalności. Rozumie zmiany zachodzące w obszarze
kultury oraz wpływ nauki i technologii na sztukę.

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne): Student portafi samodzielne formułować pytania i odpowiedzi z obszaru teorii mediów.
Podejmuje dyskusję, wykazuje gotowość podjęcia nowych tematów, umie gromadzić wiedzę i wykorzystywać ją podczas konstruowania wypowiedzi krytycznych.

 

skrócony opis przedmiotu

Wykład poświęcony jest problematyce sztuki mediów w XX i XXIw. w kontekście zmian zachodzących w kulturze. Sięgając do  XVIII i XIX wiecznych odkryć i wynalazków, nowych tendencji w sztuce XXw. oraz aktualnych zjawisk i praktyk artystycznych wskazane zostaną związki pomiędzy sztuką, technologią a obszarem praktyk komunikacyjnych. Wybrane zagadnienia będą ilustrowane przykładami z zakresu sztuki Polskiej i omawiane na podstawie tekstów teoretycznych.

 

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, uzupełniane materiałami wizualnymi, w tym, m.in.: dokumentacją projektów artystycznych, filmami autorskimi i fabularnymi, dokumentacją wystaw, omówienie wybranych tekstów z zakresu teorii mediów. Część zajęć ma charakter konwersatoryjny.

 

zakres tematów

Zajęcia organizacyjne, przedstawienie warunków zaliczenia. Uwagi wstępne, problematyka definicyjna, omównienie pojęć i zagadnień, które omawiane będą w ramach wykładu.

2. Archeologia mediów wg. Siegfrieda Zielinski’go. Wprowadzenie do historii „narzędzi do słyszenia i patrzenia” oraz ich wpływ na rozwój sztuki współczesnej.

3. Pojęcia i typy kultury - zagadnienia teoretyczne.

4. Dzieło sztuki w epoce reprodukcji technicznej (o fotografii dawnej i współczesnej, film, wideo, nowe media - zagadnienia techniki i języka mediów)

5. Od sztuki kinetycznej do sztuki cybernetycznej - przegląd postaw, koncepcji i zagadnień teoretycznych.

6. Kolaż - różne formy łączenia doświadczeń (łączenie doświadczeń i form) 

7. Sztuka wobec koncepcji spektaklu: Environment, Happening, Intermedia - poszerzone obszary mediów (m.in. Fluxus, GRAVE, Nove tendencije, Dvizenije).

8. Sztuka instalacji - przegląd wybranych zagadnień.

9. Interaktywność: od rzeźby do mediów elektronicznych na podstawie wybranych zagadnień.

10. Sztuka w "epoce płynności": obserwowanie, używanie, błądzenie i upłynnianie. Przegląd wybranych zagadnień i strategii.

11. Instytucje, festiwale i wystawy sztuki mediów.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

. Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie możliwości jego reprodukcji technicznej, w: Twórca jako wytwórca, Poznań 1975

2. Kępińska Alicja, Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003 (wybór)

3. Hopfinger, M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002 (wybór)

4. M.Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXIw., Warszawa 1997

5. U.Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Słowo Obraz Terytorium, Gdańsk 2002

6. S.Sontag, O Fotografii (wybór: Świat obrazów, W Platońskiej jaskinii)

7. Lew Manovicz, Paradoksy Fotografii Cyfrowej + Język Nowych mediów (wybór)  

8. Jankowska Małgorzata, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994, Warszawa 2004 (wybór) 

9. R.W. Kluszczyński, Ryszard W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998 (wybór)

10. Kluszczyński R. W. Film, wideo, multimedia – sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Rabid, Warszawa 1999

11. Zawojski Piotr, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Warszawa 2012 (wybór)

12. Zawojski Piotr, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologiąKielce 2000 (wybór)

13. Zielinski Siegfried, Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i

widzenia, OficynaNaukowa 2010 (wybór)

 

Literatura uzupełniająca:

1. Hopfinger, M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002 (wybór)

2. Krajewski P., V. Kutlubasis–Krajewska (red.),  Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna. Wrocław 2005

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Nie dotyczy

założenia wstępne

Nie dotyczy

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

świadomy potrzeby podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania kulturotwórcze, jest zdolny do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i z różnych jego form

 

K_K02 K_K04 K_K07 K_K09
umiejętności
opiskod

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

 ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych 

potrafi w sposób precyzyjny i spójny, przy użyciu języka specjalistycznego wypowiadać się w mowie i na piśmie oraz przy użyciu różnych kanałów i technik informacyjnych na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze

 

 K_U02 K_U04 K_U05 K_U09
wiedza
opiskod

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i

zastosowania

zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

 

 

K_W01 K_W03 K_W_06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.3 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10848