Katalog ECTS

Podstawy fotografii

Pedagog: dr Vahram Mkhitaryan

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanej końcowej pracy - zadań, oraz aktywności w ciągu całego semestru, między innymi na podstawie podsumowania cząstkowego podczas

obowiązkowego przegłądu wśródsemestralnego. Kryterium oceniania zadań są: kreatywność, konsekwentność, techniczne wykonanie oraz w przypadku niektórych zadań w studio

przy korzystaniu ze schematów oświetleniowych, umiejętność pracy w zespole - fotograf+asystent (oświetleniowiec).

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

Przygotowanie studenta do sprawnego posługiwania się technikami fotograficznymi w obszarze fotografii analogowej / techniki bromo-srebrowe / oraz fotografii cyfrowej.

Wprowadzenie podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu techniki i estetyki fotografii.

 

Cel kształcący:

Zdobycie podstawowej wiedzy o fotografii czarno białej i kolorowej wykonywanych metodą tradycyjną i cyfrową. Umiejętność samodzielnego wykonywania zdjęć posługując

się sprzętem małoobrazkowym, średnio formatowym i wielko formatowym, zdobycie umiejętności pracy w ciemni negatywowej oraz pozytywowej, samodzielne wywoływanie

materiałów światłoczułych i wykonywanie odbitek w technice bromosrebrowej.Świadome posługiwanie się światłem studyjnym, pracy w zespole.

 

Cel praktyczny:

Student rozumie potrzebę konsekwentnej pracy, potrafi przeprowadzić projekt fotograficzny od pomysłu do finalnego efektu. Umie w sposób świadomy i przemyślany wybrać

odpowiedni sprzęt i formę realizacji do konkretnego zadania, pomysłu. Rozumie konieczność patrzenia w sposób interdyscyplinarny na proces tworzenia, nie ograniczanie się

wyłącznie do posługiwania się techniką - sprzętem fotograficznym. Tworzenie obrazów w szeroko zrozumiałym zakresie technik rejestracyjnych - film, eksperymentalne techniki

fotograficzne od archaicznych do nowoczesnych.

skrócony opis przedmiotu

Podstawowa wiedza o fotografii analogowej oraz cyfrowej, nabycie warsztatu pracy w studio i ciemni fotograficznej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, ćwiczenia, praca w ciemni fotograficznej, praca w studiu fotograficznym, konsultacje indywidualne

zakres tematów
 • Fotografia: Genezis. Światło.
 • Aparat fotograficzny a ludzkie oko.
 • Budowa aparatu fotograficznego, konstrukcja, rodzaje i formaty.
 • Technologia materiałów światłoczułych i chemii fotograficznej: ćwiczenia i praktyka samodzielnej pracy w ciemni negatywowej i pozytywowej.
 • Pamięć fotograficzna i czas naświetlania.
 • Fotografia a rzeczywistość, łatwe - niełatwe relację.
 • Fotografia dokumentalna a kreowana.
 • Fotografia studyjna: schematy oświetleniowe, ciało, martwa natura, pędzel świetlny, multiekspozycja, makrofotografia.
 • Fotografia plenerowa: reportaż, dokument, fotografia uliczna, krajobraz industrialny i postindustrialny.
 • Narracyjna fotografia.
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura
 • Tadeusz Klimecki, Technika powiększenia w fotografii, wyd. Naukowo- Techniczne, Warszawa 1987
 • Zbigniew Tomaszczuk, Łowcy Obrazów. Szkice z historii fotografii, wyd. Centrum Animacji Kultury, Waszawa 1998
 • Urszula Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Wyd. Słowo/obraz/terytoria, 2002
 • Roland Barthes, Światło Obrazu, Wyd. Aletheia, Kraków 2001
 • Marek Domański, Podstawy fotografii, wyd. WSHE, Łódź 2002
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie przedmiotu "Podstawy fotografii" na I roku studiów.

założenia wstępne

Zainteresowanie warsztatem fotograficznym, ciekawość i chęć uczenia się.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

A1_K01

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

A1_K03
umiejętności
opiskod

umie świadomie posługiwać się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych.

A1_U16

posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych.

A1_U19

wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

A1_U20
wiedza
opiskod

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

A1_W10

zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia

A1_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.1 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10899