Katalog ECTS

Podstawy fotografii dokumentalnej

Pedagog: mgr Magdalena Czajka

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach i przystępowanie do korekt, a także realizacja i zaliczenie wszystkich zadań w danym semestrze. Wiedza z zakresu technik fotograficznych, a także znajomość historii fotografii z naciskiem na mistrzów fotografii dokumentalnej. Umiejętność pracy w studio oraz w plenerze. Semestr kończy się oceną wystawianą przez prowadzącego. Semestr na Uczelni kończony jest prezentacją realizacji zadań powstałych podczas trwania semestru.

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do swobodnego poruszania się w dziedzinie fotografii dokumentalnej. Podczas zajęć student nauczy się pracy w studio fotograficznym i używania oświetlenia studyjnego. Dodatkowo ważnym aspektem będzie praca w plenerze zarówno w świetle zastanym, jak i mieszanym przy użyciu lamp reporterskich. Student nabędzie podstawową wiedzę z zakresu estetyki fotografii oraz kompozycji zdjęcia. Umiejętność samodzielnej pracy nad projektem oraz ćwiczenia związane z planowaniem, koncepcją, realizacją i edycją wybranych finalnie fotografii.

skrócony opis przedmiotu

Student zdobywa umiejętności kompleksowej pracy nad tematem, począwszy od pomysłu aż po realizację. Student zdobywa wiedzę na temat historii fotografii dokumentalnej oraz technik fotografii. Ćwiczenia fotograficzne w plenerze i studio oraz wykłady na temat dawnych, oraz współczesnych mistrzów fotografii dokumentalnej. Korekty podczas zajęć i praca nad tematem. Pomoc w edycji zdjęć przy użyciu programów Lightroom i Photoshop a także wtyczki NIK Collection.

sposób realizacji przedmiotu

Studenci przeprowadzą 4 ćwiczenia pod opieką i po konsultacji z prowadzącym.

zakres tematów

Zakres Tematów:

Człowiek w fotografii dokumentalnej.
Aranżowana sytuacja mająca na celu pokazanie prawdziwego, interesującego bohatera
w wykreowanej na potrzeby zdjęcia sytuacji. Istotnym aspektem jest pomysł scenograficzny, który wyeksponuje cechy wybranej postaci.

Fotografia reportażowa - wydarzenie. Fotografia dokumentalna / reportaż z wydarzenia kulturalnego.
Interesujące przedstawienie wydarzenia na zróżnicowanych zdjęciach tworzących interesujący zapis zastanej sytuacji.

Temat: Morze.
Zdjęcia dokumentalne związane z Trójmiastem. Temat można ująć w dowolny sposób, ale powinien jednoznacznie kojarzyć się z morzem i obszarem Gdańska, Sopotu i Gdyni. Istotny jest tu pomysł i przyjęta estetyka.

Temat: Architektura / Natura w fotografii dokumentalnej
Celem zadania jest przedstawienie architektury lub natury. Na zdjęciach nie może pojawić się żaden człowiek. Historia powinna być opowiedziana tylko za pomocą sfotografowania istniejących miejsc. Ważne jest znalezienie tematu, który będzie interesujący pod względem formy i treści. Warto przyjrzeć się negatywnym aspektom związanym z cywilizacją człowieka, postępem, niszczeniem natury. Można również pokazać absurdy znalezione w mieście np. reklamy. Możliwe jest też podejście konceptualne.sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Roland Barthes „Światło obrazu. Uwagi o fotografii”, wydawnictwo: ALETHEIA, Warszawa 2008
Francois Soulages „Estetyka fotografii”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007
Andre Rouille „Fotografia, między dokumentem, a sztuką współczesną”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007
Michael Langford „Fotografia od A do Z”, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2004
Susan Sontag „O Fotografii”, Wydawnictwo: Karakter, Kraków 2017,
Susan Sontag „Widok cudzego cierpienia” Wydawnictwo: Karakter, Kraków 2017,
Whitney Chadwick „Kobiety, sztuka i społeczeństwo”

www.magnymphotos.com
www.wordpressophoto.org
www.grandpressphoto.pl
www.szerokikadr.pl

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery
po drugim roku

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Praca nad tematami jest punktem wyjścia do pogłębiania wiedzy i samoświadomości fotograficznej. Umiejętność pracy w grupie. Organizacja sesji zdjęciowej. Umiejętność pracy z fotografowanym modelem. Orientowanie się w realiach społecznych oraz uczestniczenie w wydarzeniach, które mogą posłużyć jako pretekst do stworzenia serii fotografii. Samodzielny rozwój artystyczny oraz znajomość szeroko pojętej sfery sztuki współczesnej. Analiza krytyczna oraz konfrontacja swoich umiejętności z innymi poprzez bezpośredni kontakt, ale także poprzez media społecznościowe. Tworzenie portfolio ze swoimi najlepszymi realizacjami. Znajomość przepisów, podstaw prawa autorskiego w tym RODO.

umiejętności
opiskod

Umiejętność posługiwania się aparatem oraz oświetleniem studyjnym: lampy światła ciągłego i błyskowego. Stosowanie oświetlenia mieszanego w plenerze z użyciem lamp reporterskich. Student potrafi odpowiedzieć na temat zadania w sposób oryginalny i kreatywny. Student potrafi sfotografować człowieka, wydarzenie oraz elementy nieożywione. Umiejętność wyboru zdjęć pod względem technicznym, ale przede wszystkim estetycznym i ideowym. Znajomość narzędzi edycji zdjęć w programach graficznych z zachowaniem unikalnego charakteru zdjęcia. Wykorzystanie wyobraźni i intuicji w realizowaniu zadań. Umiejętność znalezienia interesującego tematu. Znajomość prawa i wiedza na temat możliwości wykorzystania wizerunku w fotografowaniu ludzi.

wiedza
opiskod

Znajomość tematu fotografii dokumentalnej wraz z dorobkiem dawnych mistrzów oraz zorientowanie się we współczesnych trendach w fotografii dokumentalnej. Wiedza ta ma za zadania poszerzenie horyzontów, ale z zachowaniem indywidualności każdego studenta. Istotne jest poszukiwanie własnego stylu. Wiedza na temat światła, kompozycji i zasad estetyki. Świadomość wpływu innych dziedzin sztuki na fotografię. Umiejętności techniczne w środowisku komputerowym. Przygotowanie zdjęć do druku. Zapoznanie się z literaturą dotyczącą teorii fotografii.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.5 d 60 3 Warsztat 60h
Warsztat [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10955