Katalog ECTS

Marketing i promocja sztuki

Pedagog: mgr Monika Jenowein-Patyczek

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

1. 85% obecności na zajęciach
2. aktywne uczestnictwo w zajęciach
3. zaprezentowane na zajęciach i dostarczone do prowadzącego nauczyciela akademickiego wersje elektroniczne wykonanych zadań / prezentacji

opis przedmiotu

Zajęcia / wykłady skupiające się na omówieniu i przedyskutowaniu podstawowych zagadnień marketingu w sztuce. W roku akademickim będą odbywać się wykłady, panele dyskusyjne, kolokwia oraz dwa zadania albo testy na zaliczenia semestralne.

Edukacja na bazie aktywnych zajęć z udziałem studenta.

Największą zaletą uczęszczania na zajęcia, jest zaskakująco nie tylko samoistne opanowanie materiału, ale również aktywne uczestnictwo poprzez porównywanie i zdobywanie własnych doświadczeń podczas zajęć i wykonywanych zadań w grupie. Przy takim zaangażowaniu, nauka przebiega efektywniej, lżej i krócej, aniżeli poprzez czytanie książek i artykułów, słuchanie i oglądanie prezentacji internetowych.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia / wykłady skupiające sie na omówieniu, przedystkutowaniu ze studentami podstawowych zagadnień marketingu we sztuce i instytucjach kulturalnych. Zagadnienie i znaczenie koloru w marketingu. Mobilizacja do aktywnego uczestnictwa studentów na zajęciach, pracy w grupach oraz przeprowadzaniu badań naukowych i rynkowych.

sposób realizacji przedmiotu
  1. wykłady
  2. dyskusje
  3. wycieczki
  4. badania rynkowe
  5. prezentacje
  6. projekty
  7. zadania
zakres tematów

1. Sztuka i marketing
2. Marketing sztuki
3. Branding sztuki
4. Znaczenie koloru
5. Kolor w marketingu i promocji sztuki
6. Strategie marketingowe
7. Badania rynkowe
8. Zarządzanie marketingiem w instytucji kulturalnej

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. NATO THOMPSON - CULTURE AS WEAPON - THE ART OF INFLUENCE IN EVERYDAY LIFE
2. Krzysztof Oboj – strategie SWOT / TOWS
3. Daniel Kahneman, “Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim o wolnym”
4. Dan Ariely, “Predictably/Irrational”
5. Charles Duhigg, “Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy”
6. Nancy Duarte, “Slajd:ologia“
7. Paweł Tkaczyk, “Zakamarki marki”
8. “Startup Manual”

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pięknych albo udział w wymianie studenckiej lub programie Erasmus.

założenia wstępne

Student ma świadomość wzrastajacego znaczenia sztuki i kultury w otaczajacym świecie, w procesie kreacji artystycznej, oraz ich możliwosci w docieraniu do szerszego kręgu odbiorców.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie

(K_K02)

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym w tym w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce

(K_K09)
umiejętności
opiskod

posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury

(K_U03)

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole

K_U04
wiedza
opiskod

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

(K_W03)

rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.6 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10968