Katalog ECTS

Podstawy fotografii projektowej

Pedagog: dr Agnieszka Babińska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryterium oceny ćwiczenia jest analiza zdjęcia z punktu widzenia poprawności technologicznej i formalnej oraz ocena zgodności przedstawionej pracy z jej założeniami.

opis przedmiotu

Posługiwanie się środkami wyrazu fotograficznego, charakterystycznymi dla fotografii projektowej. Umiejętność realizacji klasycznych tematów z dziedziny fotografii takich jak: martwa natura, akt, portret. Wykorzystywanie technologii cyfrowych do tworzenia obrazu o charakterze perswazyjnym.

skrócony opis przedmiotu

Realizacja klasycznych tematów z dziedziny fotografii.Wykorzystywanie technologii cyfrowych do tworzenia obrazu o charakterze perswazyjnym.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia warsztatowe w atelier fotograficznym oraz w ciemni, liczba godzin 60+60 (2 semestry)

zakres tematów

1. Motyw w przestrzeni otwartej i we wnętrzu. Wykorzystanie światła dziennego o różnych wartościach. 2. Motyw w oświetleniu studyjnym. Wykorzystanie zróżnicowanych warunków ekspozycyjnych. Stil Life. 3. Perswazyjne oddziaływanie otoczenia. Kontekst znaczeniowy. 4. Perswazyjne oddziaływanie barw. Barwa jako środek wyrazu. Równoważenie koloru. Równoważenie kontrastu. 5. Cielesność. Materialność. 6. Reguły fotografowania postaci, mowa ciała, cechy twarzy. 7. Stylizacja planu zdjęciowego. Stylizacja modeli. 8. Inscenizowanie. Metafora. Cytat. Pastisz. 8. Odwołanie się do archetypów. Wywoływanie skojarzeń. Rola podświadomości. 9. Projektowanie fotografii

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć
C z a r t o r y s k a U., Fotografia – mowa ludzka, Gdańsk 2006.
H u n t e r  F., Biver S., Fuqua P., Światło w fotografii, Łódź 2009.
F e i n i n g e r  A., Nauka o fotografii, Warszawa 1987.
F r e e m a n  M., Fotografia studyjna, Warszawa 1993.
S a r z y ń s k a – P u t o w s k a  J., Komunikacja wizualna, Kraków 2002.
B. Literatura uzupełniająca
F r e e m a n  M., Fotografia studyjna, Warszawa 1993.
P o n t r e m o l i  E., Nadmiar widzialnego, tlum. M. L. Kalinowski, Gdańsk 2006.
P o r ę b s k i  M., Sztuka a informacja, Kraków 1986.
T e i c h e r  G., Fototechnika, Warszawa 1982

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener / warsztat w ramach kierunku.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Znajomość podstaw fotografii

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student dostrzega konieczność nieustannego aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu fotografii projektowej

 

K_K01 Student realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

 

K_K02 Student realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

 

K_K03 Student w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

 

K_K04 Student w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

 

K_K05 Student posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

 

K_K06 Student jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

 

K_K07 Student wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie

 

 

K_K08 Student posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania

 

K_K09 Student w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się narzędziami realizacji obrazu z dziedziny fotografii

 

Student potrafi świadomie operować językiem fotografii projektowej

 

Student posiada umiejętność analizy obrazu z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

 

Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o utworach fotograficznych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach

 

K_U02 Student posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania

 

K_U04 Student potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone

 

K_U05 Student ma podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technologii druku cyfrowego w grafice artystycznej i projektowej oraz fotografii

 

K_U07 Student ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć

 

K_U10 Student potrafi samodzielnie wykonać fotografię w technice analogowej i cyfrowej oraz postrzega fotografię jako narzędzie, które można alternatywnie wprowadzić w obszar działań plastycznych, poddać rozmaitym zabiegom w ramach obróbki chemicznej, komputerowej lub w celu kreacji dzieła intermedialnego

 

K_U11 Student ma podstawowe umiejętności w zakresie dostosowania materiału analogowego oraz fotograficznego do celów animacji; podstawy montażu materiału obrazowego oraz jego synchronizacji z dźwiękiem przy użyciu odpowiedniego oprogramowania

 

K_U12 Student posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

 

K_U16 Student wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

 

K_U17 Student potrafi zaprezentować własne dokonanie artystyczne swój autorski pomysł, projekt; potrafi inicjować

i organizować wystawę, umie w stopniu podstawowym, opublikować i promować swój film animowany w mediach elektronicznych

wiedza
opiskod

Student zna terminologię techniki fotografii projektowej

 

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą fotografii reklamowej

 

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw estetycznych fotografii

 

Student ma wiedzę na temat budowy obrazu i podstawowych jakości estetycznych określających przekaz wizualny

 

Student ma wiedzę z zakresu podstaw fotografii oraz na temat podstawowych środków wyrazu, budowania narracji fotograficznej, świadomego komponowania i kodowania obrazu.

 

K_W02 Student ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, jej podstawowych kierunków, wybranej problematyki oraz analizy poglądów najważniejszych myślicieli

 

K_W05 Student posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)

 

 

K_W06 Student posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)

 

K_W12 Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zjawisk medialnych, podstaw i zaawansowanych technik animacji cyfrowej / podstawy montażu cyfrowego, jak i animacji analogowej, umie rozpoznawać sposoby powstania prezentowanych mu filmów animowanych

 

K_W13 Student posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowaniaLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.6 d 60 4 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10978