Katalog ECTS

Zajmowanie przestrzeni

Pedagog: dr hab. Bogna Burska

Pole Opis
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną

opis przedmiotu

Cel poznawczy: zdobycie umiejętności i podstaw wiedzy dotyczącej pracy w przestrzeni trójwymiarowej, przestrzennych gestów artystycznych w obszarze sztuki współczesnej, wprowadzenie studenta w rozumienie przestrzeni jako podstawowego aspektu wypowiedzi artystycznej i kontekstu jaki tworzy dla prac artystów

 

Cel kształcący: określanie i rozwijanie własnych postaw twórczych studentów i ich obszarów zainteresowań, wypracowanie umiejętności określania własnych gestów twórczych, rozwijanie talentu artystycznego w postaci wypowiedzi trójwymiarowych i definiowanie własnych intencji twórczych

skrócony opis przedmiotu

określanie i rozumienie przestrzennego aspektu wypowiedzi artystycznej

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia i prezentacje

zakres tematów

realizacje przestrzenne, trójwymiarowa praca z tekstem, działania performatywne, realizacja obiektów, wchodzenie w relacje estetyczne z architekturą i urbanistyką, przygotowanie projektów artystycznych, badania artystyczne, współpraca z kuratoramim zewnętrznymi

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Przestrzeń i miejsce" Yi-Fu Tuan

"Dom. Krótka historia idei" Witold Rybczyński

"Oczy skóry" Juhani Pallasmaa

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

zdanie przez kandydatów egzaminu wstępnego

założenia wstępne

wrażliwość i wyobraźnia przestrzenne wynikające z zainteresowań i predyspozycji studentów

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych osób

jest zdolna do samodzielnego i krytycznego zastosowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i transdyscyplinarnych działań, również w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

potrafi w sposób świadomy i efektywny poparty doświadczeniem wykorzystywać w zróżnicowanych okolicznościach mechanizmy psychologiczne: współczulność, intuicję, otwartość, kontrola własnych emocji, elastyczność wspomagające podejmowane działania

posiada umiejętność krytycznej samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych, oraz podjęcia krytycznej refleksji związanej z własną działalnością

A2_K01 A2_K02 A2_K03 A2_K04
umiejętności
opiskod

potrafi realizować oryginalne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku studiów i specjalności

umie podejmować samodzielnie decyzje pozwalające projektować i realizować transdyscyplinarne prace artystyczne

kontynuuje rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym realizację własnych koncepcji artystycznych dające możliwość ciągłości i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

w sposób świadomy i odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z intermedialnymi prezentacjami artystycznymi

A2_U12 A2_U13 A2_U16 A2_U20
wiedza
opiskod

umie tworzyć prace artystyczne wykazując się znajomością następujących po sobie zmian strategii w sztuce i wynikających z nich konsekwencji twórczych w ujęciu historycznym

zna i rozumie mechanizmy warunkujące podstawy kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznej

A2_W10 A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.2 o 30 2 W 30h
W [Z st.]
Intermedia / Fotografia s.2 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11061