Katalog ECTS

Fotografia kreacyjna

Pedagog: mgr Jan Rogało

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Aktywny udział w zajęciach, konsekwentna realizacja zadania i prezentacja efektów pracy w formie ekspozycji. Pisemny komentarz do projektu stworzony w oparciu o czytane lektury.

opis przedmiotu

Susan Sontag w „O fotografii” pisze - „Fotografia nie jest prostym skutkiem zetknięcia się fotografa z wydarzeniem: samo wykonywanie zdjęć stanowi zdarzenie i to zdarzenie jawnie uprzywilejowane. Fotografia ma prawo zakłócać, wdzierać się albo ignorować wszystko, cokolwiek się dzieje”. Czy oznacza to, że każde działanie fotograficzne jest aktem kreacji? Czy każda fotografia jest fotografią kreacyjną? A jeśli tak faktycznie jest to na czym ta kreacyjność polega?

Podczas naszych spotkań zastanowimy się nad różnymi wątkami kreacyjności w fotografii wykraczającymi poza to, co przez fotografię kreacyjną rozumie się w najprostszym ujęciu portretu kreacyjnego (choć i o nim będziemy rozmawiać). Zagadnienia o których będziemy rozmawiać to:

w semestrze I -
Kłamstwo a fotografia dokumentalna.
Archiwum i mit.
Fotograf reżyser - fotograf narrator.

w semestrze II -
Fotografia w przestrzeni - relacja między obrazem, a rzeźbą.
Kreacja a wirtualna rzeczywistość - post-fotografia.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia przeprowadzane są w formie warsztatowej. Podstawą zajęć są indywidualne korekty ze studentami. Przed przejściem do realizacji zadań prowadzący przeprowadza wykłady objaśniające. Studenci samodzielnie pod opieką prowadzącego realizują długoterminowy projekt fotograficzny nawiązujący do tematyki poruszanej na zajęciach czyli fotografii funkcjonującej w obrębie nie tylko samego obrazu lecz performensu, obiektu, systemu.

zakres tematów
  1. Współczesne trendy w fotografii.

  2. .Zagadnienie narracji, dokumentu, archiwum w relacji do prawdy.

  3. Fotografia w przestrzeni - fotografia jako obiekt lub instalacja.

  4. Performatyka fotografii.

  5. Fotografia w rzeczywistości cyfrowej.

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Susan Sontag, „O fotografii”
Charlotte Cotton, „Fotografia jako sztuka współczesna”
W. J. T. Mitchell, „Czego chcą obrazy?”
John Berger, „O patrzeniu”

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Podstawowa wiedza o technikach fotograficznych; znajomość obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.2 o 30 3 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11066