Katalog ECTS

Kształtowanie otoczenia

Pedagog: dr hab. Robert Kaja

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zdolność przygotowanie projektów w formie modeli, makiet i planszy graficznej, jakość artystyczna, oryginalność, umiejętności techniczne, opisowe.

opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: znajomość zasad kompozycji i projektowania przestrzennego
  • Cel kształcący: umiejętność analizy miejsca i budowy makiet i modeli w skali
  • Cel praktyczny: przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej przy realizacjach w przestrzeni publicznej i galeryjnej.
skrócony opis przedmiotu

Rozwiązywanie zadań z zakresu: kompozycji dwu i trójwymiarowej, przygotowania makiet sytuacji przestrzennych w celu projektowania działań plastycznych w określonym miejscu.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów, budowanie modeli przestrzennych i plansz poglądowych, dyskusja.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Teoria widzenia W. Strzemiński, literatura na temat: Zasad kompozycji

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii, rysunku i kolażu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

A2_K01 rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych osób

A2_K04 posiada umiejętność krytycznej samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych, oraz podjęcia krytycznej refleksji związanej z własną działalnością

A2_K01 A2_K04
umiejętności
opiskod

A2_U13 umie podejmować samodzielnie decyzje pozwalające projektować i realizować transdyscyplinarne prace artystyczne

A2_U14 umie projektować i przewidzieć efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

A2_U16 kontynuuje rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym realizację własnych koncepcji artystycznych dające możliwość ciągłości i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

A2_U13 A2_U14 A2_U16
wiedza
opiskod

A2_W12 zna i rozumie mechanizmy warunkujące podstawy kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznej

A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.3 o 40 3 Ćw 40h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11085