Katalog ECTS

Warsztat fotografii studyjnej

Pedagog: dr hab. Grzegorz Protasiuk

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe przedstawienie do zaliczeń wszystkich zadań do zrealizowania w danym semestrze
 • Znajomość podstawowych faktów z historii fotografii
 • Umiejętność projektowania, przygotowania i doprowadzenia do finału projektu fotograficznego
 • Semestr kończy się oceną wystawioną przez prowadzącego
 • Po każdym semestrze na terenie Uczelni w Pracowni odbywa się prezentacja prac
opis przedmiotu
  • Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do sprawnego posługiwania się technikami fotograficznymi w obszarze fotografii cyfrowej oraz tradycyjnych technik bromosrebrowych
  • Przygotowanie studentów do prowadzenia warsztatów związanych z fotografią
  • Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu techniki i estetyki fotografii
  • Zdobycie podstawowej wiedzy o fotografii czarno-białej i kolorowej wykonywanej techniką cyfrową i tradycyjną
  • Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie i świadomego wykorzystania wiedzy i umiejętności twórczego, samodzielnego i świadomego wykorzystania technik fotograficznych do realizacji różnorodnych projektów plastycznych
  • Zdobycie umiejętności skutecznego budowania projektów wizualnych i ich realizacji
skrócony opis przedmiotu
 • Student zdobywa umiejętność projektowania, przygotowania i wykonania własnych projektów wizualnych
 • Student zdobywa umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się analogowym i cyfrowym warsztatem współczesnego fotografa
sposób realizacji przedmiotu
 • Ćwiczenia i krótkie wykłady opowiadające o fotografii i jej zastosowaniu o kreacji i sprzęcie fotograficznym
 • Indywidualne rozmowy ze studentami i korekty projektów na zadane tematy
 • Studenci przeprowadzają 3 do 4 ćwiczeń w semestrze
zakres tematów
 • Fotografia jako dokument, obszary wykonywanej fotografii /kreacyjna, dokumentalna, produktowa/
 • Narracja fotograficzna i zapis przebiegu czasowego zdarzeń
 • Formy fotograficznej kreacji rzeczywistości
 • Zagadnienie czasu w fotografii dokumentalnej i kreowanej
 • Fotografia studyjna – systemy i techniki oświetleniowe w fotografii /światło miękkie, twarde,
 • Fotografia plenerowa /reportaż, dokument/
 • Technologia materiałów światłoczułych i chemii fotograficznej /omówienie, ćwiczenia/
 • Cyfrowa obróbka fotografii /wybór formy zapisu, rozdzielczości/
 • Pomiar światła, temperatury barwowej, kontrastu
 • Przygotowanie projektu fotograficznego /określenie potrzebnego sprzętu fotograficznego, planu zdjęciowego, rekwizytów, oświetlenia, modela/
 • Samodzielne przygotowanie własnej wystawy fotograficznej
 • Zdobycie umiejętności dokumentowania fotograficznego i narracji fotograficznej poprzez rozróżnienie roli uczestnika i świadka relacjonowanych fotograficznie wydarzeń
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura
 • Urszula Czartoryska „Plastyczne przygody fotografii”, Wydawnictwo Słowo, obraz, terytoria, 2002 rok
 • Francois Soulages „Estetyka fotografii”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007
 • Andre Rouille „Fotografia, między dokumentem, a sztuką współczesną”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007
 • Jan Kurowicki „Fotografia jako zjawisko estetyczne”, Wydawnictwo Adam Marszałek,
 • Roland Barthes „Światło obrazu”, Wydawnictwo Aletheia, Kraków 2001
 • Krzysztof Jurecki „Oblicza fotografii”,
 • C. Cotton „Fotografia jako sztuka współczesna”,
 • I. Rosenblum „Historia fotografii”,
 • B. Brauchtisch „Mała historia fotografii”, Warszawa 2004
 • F. Hunter, S. Biver, P. Fuqua “Światło w fotografii”, Łódź 2009
 • A. Feininger „Nauka o fotografii”, Warszawa 1987
 • M. Langford „ABC fotografii”, Warszawa 1995
 • M. Freeman „Fotografia studyjna”, Warszawa 1993
 • G. Teicher „Fototechnika” Warszawa
 • Rudolf Arnheim „Myślenie wzrokowe”
 • Bryan Paterson „ Lampa błyskowa bez tajemnic”, „Kompozycja bez tajemnic”, „Ekspozycja bez tajemnic
 • www.photoeye.com

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne
 • Świadectwo ukończenia studiów I stopnia, zdany egzamin na studia II stopnia
założenia wstępne
 • Podstawowe wiadomości z zakresu pracy warsztatowej. Podstawowa umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
 • Samodzielnie gromadzi i aktualizuje doświadczenia związane z szeroko pojmowaną sferą sztuki
 • Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej interpretacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
 • Samodzielnie upowszechnia dokonania własne i innych poprzez ich publikowanie /np. społeczne fora internetowe/
 • Sprzyja kreatywnym postawom non konformistycznym
 • Potrafi poddać analizie dzieła i koncepcje artystyczne, ich znaczenia, nie poddając się subiektywnemu punktowi widzeniaUmiejętność pracy indywidualnej oraz współpracy w zespołach projektowych
GA2_10
umiejętności
opiskod
 • Znajomość:  środowiska elektronicznego przy edycji fotografii, klasyfikacja współczesnych form fotografii i ich zastosowania
 • Student potrafi świadomie operować językiem fotografii, narzędziami zapisu fotograficznego, posiada umiejętność analizy obrazu z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, a także formułowania opinii krytycznych o utworach fotograficznych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia
 • Umie tworzyć koncepcje i zgodne z nimi realizacje plastyczne posiadające cechy oryginalnych utworów
 • Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki wyrazu adekwatne do realizowanych zadań i tematów. Rozumie związki łączące formę i treść utworu plastycznego
 • Efektywnie wykorzystuje intuicję i wyobraźnię w kształtowaniu indywidualnej składni wyrazowej
 • Potrafi przygotować się do pracy prowadząc notatki, wykonując szkice koncepcyjne i selektywnie wykorzystywać je w trakcie realizacji
 • Potrafi projektować i realizować dzieła plastyczne z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń z zakresu podstawowych kryteriów stylistycznych
 • Umie wykorzystywać i łączyć własne zasoby intelektualne, emocjonalne, intuicję i wyobraźnię w poszukiwaniu własnych rozwiązań wyrazowych i intelektualnych
 • Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia odpowiednie do charakteru realizacji i swobodnie posługiwać się nimi
 • Potrafi tworzyć dzieła oparte o złożone struktury i hierarchie stosowanych środków stylistycznych
 • Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę własnych prac oraz sformułować ocenę wartościującą
 • Potrafi tworzyć koncepcje i realizować niezależne działania artystyczne nawiązujące do aktualnych zdarzeń i zjawisk z otaczającej rzeczywistości w oparciu w wewnętrzną motywację i umiejętność organizacji pracy
GA2_10
wiedza
opiskod
 • Student posiada wiedzę fotograficzną na zawodowym poziomie co oznacza, że potrafi posługiwać się terminologią i techniką studyjną, ciemniową i obsługą programów do edycji fotografii. Posiada także uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw estetycznych fotografii, fotografii dokumentalnej i narracji
 • Zna, rozumie i rozróżnia pojęcia stosowane do opisu dzieła plastycznego
 • Prawidłowo definiuje plastyczne środki wyrazu
 • Posiada wiedzę na temat struktury dzieła plastycznego i wzorców jego formalnej budowy
 • Jest świadom powiązań i zależności między teorią, a praktyką w procesie studiowania fotografii i intermediów
 • Orientuje się w istnieniu licznych związków łączących fotografię z innymi dziedzinami i dyscyplinami sztuki
 • Posiada podstawową wiedzę techniczną i technologiczną niezbędną do wykonania kompozycji na płaszczyźnie
 • Posiada znajomość podstawowych wzorców kreacji i improwizacji
GA2_10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.1 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11183