Katalog ECTS

Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe

Pedagog: mgr Rafał Fedusio

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Ocenie podlega zarówno praca studenta, aktywne uczestniczenie w zajęciach jak i sama obecność na zajęciach. Do oceny liczy się także kreatywność, pomysłowość i sumienność studenta. Istotnym elementem jest chęć podnoszenia swoich umiejętności, przygotowanie do zajęć oraz częste konsultacje i korekty wykonanych projektów.

Ocenę negatywną otrzymują studenci, którzy nie realizują i nie konsultują zadań, oraz którym nieobecność na zajęciach uniemożliwia utrzymanie właściwej dynamiki pracy.
Skala ocen: 2 (ndst.); 3 (dst.); 3,5 (dst.+); 4 (db.); 4,5 (db.+); 5 (bdb.); 5,5 (cel.).

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Wiedza z zakresu pracy z wybranymi programami z pakietu firmy Adobe: Illustrator, InDesign, Photoshop i After Effects, oraz podstawowe wiadomości na temat najczęściej używanych przestrzeni barwnych. Realizowanie pomysłów projektowych przy użyciu powyższych programów graficznych.
Cel kształcący: Umiejętność pracy w środowisku cyfrowym; umiejętność przygotowywania plików na różne potrzeby projektowe. Umiejętność tworzenia projektów na zadane tematy.
Cel praktyczny: Umiejętność płynnej pracy w środowisku komputerowym przy wykorzystaniu pakietu Adobe, która stanowić będzie podstawy do dalszego kształcenia w zakresie sztuk wizualnych w kolejnych latach nauki.

 

 

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie studentów do pracy z wybranymi programami pakietu firmy Adobe, nauka podstawowych zagadnień z zakresu pracy w środowisku cyfrowym oraz wykorzystanie nabytych umiejętności podczas tworzenia indywidualnych kreacji graficznych na zadany temat.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład, prezentacje, konsultacje, wykonywanie zadań przez studentów, praca w grupie, dyskusje oraz korekty.

zakres tematów

Cztery zadania w semestrze: forma ilustracyjna, forma abstrakcyjna, kolaż, edycja fotografii.

1. Przestrzeń robocza oraz formaty plików graficznych:
tworzenie dokumentu
różnice między grafiką wektorową, a rastrową
• formaty zapisu i eksportu plików, oraz możliwości ich wykorzystania
• przeznaczenie poszczególnych formatów

2. Przestrzenie barwne, rozdzielczości, różnice w wykorzystaniu i przygotowanie oprogramowania do pracy w przestrzeni RGB i CMYK.

3. Podstawowa wiedza z zakresu stosowania odpowiednich fontów oraz używania typografii w składzie tekstu.

4. Nauka pracy z programami z pakietu Adobe:
• tworzenie i optymalizacja procesów projektowych
• przyswajanie skrótów klawiaturowych
a) Illustrator: tworzenie i edycja grafiki wektorowej
b) InDesign: skład i łamanie tekstu i praca z publikacją zawierającą obrazy
c) Photoshop: tworzenie i edycja grafiki i zdjęć na potrzeby druku i sieci
d) After Effects: podstawy tworzenia animacji

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

S.Heller, V. Vienne, 100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne, wyd. TMC,
Kwartalnik 2+3D,
Indesign i tekst. Profejsonalna typografia w Adobe Indesign. (N. French)
http://kursownik.pl
S. Heller, C. Anderson, New Vintage Type: Classic Fonts for the Digital Age, wyd. Thames & Hudson

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows

Przygotowanie projektów do zajęć i praca podczas ćwiczeń przy użyciu tradycyjnych technik i programów graficznych Adobe.

założenia wstępne

Znajomość podstawowych zasad kompozycyjnych i technik graficznych. Warsztat projektowy przy użyciu programów graficznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01
realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej,
K_K02
realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej,
K_K03
w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów,
K_K04

w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania,

K_K07
wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie,
K_K08
posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania,
K_K09
w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.

A1A_K01 A1A_K02 A1A_K03 A1A_K05
umiejętności
opiskod

K_U06
jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów,
K_U07
ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć,
umiejętności warsztatowe
K_U08
opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki,

K_U09
opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi

K_U11
ma podstawowe umiejętności w zakresie dostosowania materiału analogowego oraz fotograficznego do celów animacji; podstawy montażu materiału obrazowego oraz jego synchronizacji z dźwiękiem przy użyciu odpowiedniego oprogramowania,

K_U12
posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne.

K_U03
posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami


 

A1A_U19 A1A_U21 A1A_U15 A1A_U16
wiedza
opiskod

K_W13

posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania.

K_W09
ma ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych

K_W13
posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

A1A_W13 A1A_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.2 o 30 3 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11285