Katalog ECTS

Liternictwo i typografia

Pedagog: dr hab. Grzegorz Protasiuk
Asystent/ci: mgr Yevheniya Tynna

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania


Warunki zaliczenia przedmiotu:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach
- realizacja zadań projektowych
- zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną

Kryteria oceny:
- swoboda i trafność w doborze adekwatnych środków plastycznych
- poziom artystyczny projektów
- poziom techniczny – staranność oraz jakość wykonania
- biegłość w posługiwaniu się narzędziami projektowymi dedykowanymi do składu tekstu
- znajomość zasad poprawnej edycji tekstu

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z liternictwem oraz typografią. Kursanci zapoznają się z zasadami projektowania i konstruowania znaków literniczych oraz organizacji materiału tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki użytkowej.
Program zakłada realizację zadań projektowych, służących biegłemu opanowaniu warsztatu typograficznego oraz nabyciu zdolności polegających na poprawnym i swobodnym kształtowaniu wypowiedzi plastycznych z wykorzystaniem litery.
Najważniejszym celem działań pracowni jest wykształcenie w studentach zrozumienia zasadniczej roli współczesnej typografii jaką jest właściwe łączenie potrzeb funkcjonalnych i estetycznych – traktowanie atrakcyjnej formy na równi z celowością przekazu.
Zadaniom praktycznym towarzyszą wykłady, które w sposób usystematyzowany wprowadzają studentów w zagadnienia wyszczególnione poniżej w części zakres tematów

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z liternictwem oraz typografią. Kursanci zapoznają się z zasadami projektowania i konstruowania znaków literniczych oraz organizacji materiału tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki użytkowej.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia realizowane są w cyklu cotygodniowym w grupach studenckich składających się z ok. 25-35 osób.
Zajęciom towarzyszą wykłady, prezentacje oraz warsztaty będące wprowadzeniem do realizacji poszczególnych zadań i zagadnień objętych programem nauczania.
Podstawową formę zajęć stanowią: otwarta dyskusja dydaktyczna, indywidualne rozmowy ze studentami oraz korekty przedstawianych do zatwierdzenia projektów wstępnych.
Korekty odbywają się na podstawie wydruków lub przy pomocy komputerów. 
Studenci realizują 4-5 zadań w każdym semestrze, w tym jedno zadanie w formie e-learningowej.

zakres tematów

Historia pisma alfabetycznego
Anatomia litery
Cechy formalne krojów pism
Rozwój i klasyfikacja pism drukarskich
Wpływ technologii na formy liternicze
Typografia dziełowa i akcydensowa
Funkcja i czytelność tekstu
Zagadnienia makro- i mikro-typograficzne
Typografia na ekranie
Zasady poprawnego składu i edycji językowej
Typografia w różnorodnych zastosowaniach projektowych
Struktura projektów typograficznych (budowanie makiety, budowanie relacji tekstu z obrazem)
Łączenie krojów
Hierarchizacja tekstu
Font – rodzaje formatów, instalacja, rodzaje licencji, sposoby zarządzania

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bibliografia podstawowa
P. Bailes, A. Haslam, Pismo i typografia
J. Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny
J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii
R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
J. Hochuli, Detal w typografii
K. Tyczkowski, Lettera Magica
H. P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc w typografii

Bibliografia uzupełniająca
A. Frutiger, Człowiek i jego znaki
T. Szántó, Pismo i styl
R. Chwałowski, Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania
R. Chwałowski, Typografia typowej książki
M. Mitchell, S. Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta.
N. French, InDesign i tekst
J. Scalione, L. Meseguer, C. Henestrosa, Jak projektować kroje pism
J. Wojeńskim, Technika liternictwa
A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa. Kometa. Hel.
T. Bierkowski, O typografii
E. Lupton, Type on screen
J. Mrowczyk, Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o designie
R. Kinross, Modern typography

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawowa znajomość narzędzi i technik cyfrowych oraz aplikacji graficznych.
Podstawowa wiedza dotycząca historii sztuki oraz grafiki projektowej.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

W sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów.
Posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru.
Jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne.
Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie.
W sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.

GA1_10
umiejętności
opiskod

Umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w technice grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej.
Posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania.
Posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami.
Potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone.
Ma podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technologii druku cyfrowego w grafice projektowej.
Posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej.

GA1_10
wiedza
opiskod

Posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, publikacje w Internecie, nagrania, materiały naukowe).
Rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi.
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu makro i mikro-typografii: zna technikę składu, formatowania, łamania tekstu; zna technikę makietowania (layout); narzędzia programistyczne oraz programy do tworzenia publikacji dla poligrafii; zna technikę przygotowania publikacji do druku.
Posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania.

GA1_10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.2 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11288