Katalog ECTS

Podstawy projektowania graficznego

Pedagog: dr Jarosław Bujny

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę składa się postawa studenta, zaangażowanie w przedmiot, zainteresowanie nim oraz przede wszystkim odpowiadanie na sugestie przedstawiane w trakcie korekt i terminowe oddawanie ukończonych zadań spełniających założone kryteria dla danego tematu. Ostateczne projekty powinny dowodzić zrozumienia, jak wybrane środki formalne i konwencje wizualne kształtują komunikat.

Na ocenę pozytywną wpływa: kreatywność, pracowitość, wysoki poziom oddanych zadań, rozwój umiejętności projektowych i wykazywana chęć opanowywania nowych umiejętności, zrozumienie relacji między formą a treścią przejawiające się w tworzeniu trafnych komunikatów wizualnych, swobodne stosowanie odpowiednich form, samodzielność w odpowiadaniu na zadania, wykazywanie znajomości różnych konwencji wizualnych, podejmowanie kolejnych prób i pozytywna odpowiedź na korekty, frekwencja.

Na ocenę negatywną wpływa: brak zainteresowania przedmiotem, nieoddawanie zadań w terminie lub wcale, ignorowanie uwag udzielanych w czasie korekt, niechęć do podejmowania kolejnych prób projektowych, ostateczne projekty niespełniające kryteriów zadań, brak rozwoju umiejętności, niezrozumienie wpływu elementów komunikatu na jego przekaz, brak zainteresowania konwencjami wizualnymi i ich wpływem na wybory projektowe, nieobecność na zajęciach.

opis przedmiotu

Wstępny kurs projektowania graficznego. Studenci poznają podstawy kształtowania komunikatu graficznego oraz sposób, w jaki każda decyzja projektowa przekłada się na budowanie konkretnego znaczenia. Studenci uczą się w świadomy sposób wybierać i stosować środki graficzne takie jak kolor, kompozycja, elementy typograficzne, rytm itp. tak, żeby podporządkowywać je zamierzonemu przekazowi. W czasie zajęć studenci rozwiązują stawiane im problemy graficzne, a także uczą się analizy komunikatów graficznych. Podstawowym celem przedmiotu jest uświadomienie studentom relacji między formą a znaczeniem, nauka jej celowego wykorzystywania, a także umożliwienie im zgromadzenia podstawowych narzędzi projektowych, które będą mogli później stosować świadomie.

skrócony opis przedmiotu

Wstępny kurs projektowania graficznego. Studenci poznają podstawy kształtowania komunikatu graficznego oraz sposób, w jaki każda decyzja projektowa przekłada się na budowanie konkretnego znaczenia. Studenci uczą się w świadomy sposób wybierać i stosować środki graficzne takie jak kolor, kompozycja, elementy typograficzne, rytm itp. tak, żeby podporządkowywać je zamierzonemu przekazowi. W czasie zajęć studenci rozwiązują stawiane im problemy graficzne, a także uczą się analizy komunikatów graficznych. Podstawowym celem przedmiotu jest uświadomienie studentom relacji między formą a znaczeniem, nauka jej celowego wykorzystywania, a także umożliwienie im zgromadzenia podstawowych narzędzi projektowych, które będą mogli później stosować świadomie.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia składają się z indywidualnych konsultacji. Studenci dostają zadania, na które odpowiadają, przynosząc na zajęcia swoje propozycje rozwiązań. Projekty są omawiane i podczas dyskusji studenci rozwijają najlepsze pomysły, szukając jak najtrafniejszych środków do stworzenia czytelnego komunikatu. Podczas korekt, jeżeli to wskazane, studenci otrzymują również sugestie, z jakimi stylami historycznymi lub pracą jakich projektantów powinni się zapoznać, żeby pogłębić swoje rozwiązania. Na koniec okresu przeznaczonego na dane zadanie studenci przedstawiają skończone wersje swoich projektów uwzględniające wcześniejsze korekty.

zakres tematów

Studenci realizują serię tematów od ćwiczeń kompozycyjnych po budowanie bardziej złożonych komunikatów, odpowiadając w indywidualny sposób na konkretne zadania. Jednocześnie zapoznają się z podstawami teorii semantycznych (w zakresie przydatnym w projektowaniu) oraz elementami historii grafiki projektowej i uczą się wykorzystywać świadomie konwencje wizualne (współczesne oraz historyczne).

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Adrian Frutiger „Człowiek i jego znaki”; Ernst Gombrich „Sztuka i złudzenie”; wstęp do historii grafiki projektowej (np. Philip Meggs „A History of Graphic Design” czasopisma; 2+3D, Graphis,Novum

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

 

K_K02

w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

K_K03

w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania

K_U02

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

K_U03

opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi

K_U09

ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć

K_U07

sprawnie posługuje się warsztatem rysunkowym i malarskim, potrafi wykorzystać je pomocniczo w grafice artystycznej i projektowej i w animacji, ponadto ma świadomość autonomicznych cech tych dyscyplin artystycznych i potrafi wyrazić własną, oryginalną koncepcję artystyczną

K_U13
wiedza
opiskod

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych

K_W06

posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

 

K_W13

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznego

K_W08

ma ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych

K_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.3 o 60 8 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11290