Katalog ECTS

Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki

Pedagog: dr Anita Wasik

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Przedmiotem procesu ewaluacji są produkty uczenia się studentów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach i oddanie wszystkich wykonywanych w semestrze prac. W semestrze zimowym są to 2/3 tematy, natomiast w semestrze letnim studenci wykonują jedną, rozbudowaną pracę. Oceniana jest zgodność projektów z założeniami, czytelność i celność pomysłu, odpowiednie i świadome wykorzystanie środków warsztatowych, wartość artystyczna. Każde zadanie oceniane jest w skali od 2 do 5+. Oceny z poszczególnych zadań podawane są zaraz po upływie terminu ich realizacji, co pozwala studentom na poprawienie błędów i nadrobienie zaległości. Przy ustalaniu końcowej oceny pod uwagę brana jest także terminowość wykonywania zadań, samodzielność, aktywność i zaangażowanie podczas zajęć, a także uzyskane w obowiązkowych konkursach nagrody i wyróżnienia. Poprawianie prac może odbywać się po zakończeniu semestru w terminie poprawkowym ustalonym przez władze Uczelni.

opis przedmiotu

Propedeutyka projektowania książki ma na celu nauczyć studentów podstaw projektowania książek i innych wydawnictw. W ramach zajęć studenci nabędą praktycznych umiejętności projektowania okładek jak i layoutów książek.

skrócony opis przedmiotu

W ramach zajęć studenci nabędą praktycznych umiejętności projektowania okładek jak i layoutów książek.

sposób realizacji przedmiotu

Metodą dydaktyczną zastosowaną w trakcie prowadzenia zajęć jest metoda projektów. Studenci otrzymują zadania do wykonania w postaci briefów. Niektóre z tematów są poprzedzone wykładami. Tematy zadawane i omawiane są w trakcie semestru kolejno, korekty i kontrola postępu prac, jak również w znacznej mierze praca nad danym zadaniem odbywają się w trakcie zajęć. Zajęcia prowadzone są przy użyciu komputerów.

zakres tematów

W ramach zajęć studenci zapoznają się z budową książki, nabędą wiedzę dotyczącą technik i możliwości związanych z drukiem i introligatorstwem. Nabędą wiedzę o rodzajach i właściwościach papierów i kartonów, typach opraw, uszlachetnieniach druku. Nauczą się projektowania okładek z wykorzystaniem wcześniejszej wiedzy nabytej w pracowniach Podstaw Grafiki oraz Postaw Typografii. Poznają tajniki projektowania layoutu i dopasowania odpowiedniej formy typograficznej do odpowiedniego stylu tekstu. Nauczą się komponować strony wpierw w oparciu o sam tekst, następnie o tekst i ilustracje. Nauczą się podstawowych zasad składu tekstu i komponowania relacji tekstu z obrazem.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Czysty Warsztat, Gdańsk 2009;

Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Czysty Warsztat, Gdańsk 2008;

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004;

Mitchell M. , Wightman S., Typografia Ksiażki. Podręcznik projektanta, d2d, Kraków 2012;

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, d2d, Kraków;

Regularna lektura kwartalnika 2+3 D, 2+3 D sp. z o.o., Kraków.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Od studenta przychodzącego do pracowni wymaga się znajomości podstaw typografii, ilustracji oraz projektowania graficznego. Student powinien mieć opanowaną pracę w programach Photoshop i Illustrator oraz znać przynajmniej podstawy programu Indesign.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania

K_K08

w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09
umiejętności
opiskod

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

K_U03

jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów

K_U06

opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki

K_U08
wiedza
opiskod

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu makro i mikro-typografii: zna technikę składu, formatowania, łamania tekstu; zna technikę makietowania (layout); narzędzia programistyczne oraz programy do tworzenia publikacji dla poligrafii; zna technikę przygotowania publikacji do druku

K_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.5 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11336