Katalog ECTS

Psychofizjologia widzenia

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć konwersatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach – lista obecności;   
2. indywidualna prezentacja wybranego tematu z listy tematów zajęć - power point;            
3. Zaliczone kolokwium ( 3 pytania z zakresu problematyki zajęć oraz  1 z zakresu indywidualnych lektur - każde pytanie 10 pkt.);

Ocenianie: Na ocenę niedost – nie zal. Kolokwium ( mniej niż 21 pkt); brak znajomości lektur indywidualnych, brak prezentacji; na  ocenę dost – zal. kolokw. na poz. dost ( 22- 28/ 29-30 pkt. - dost/ dst+);  znajomość lektur ( 3), zal. prezentacja; Na ocenę db – zaliczone kolokwium na poziomie db (31-35/ 36-37 - db/db+); znajomość lektur (min. 3) i zal. prezentacja; na ocenę bdb - zaliczone kolokwium na poz. bdb (38-40 pkt.), znajomość lektur  (minimum  5 lektur), prezentacja na poz. bdb;

opis przedmiotu

-Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących psychofizjologii percepcji człowieka w procesie spostrzegania.
-Umiejętność rozpoznawania podstawowych zjawisk wizualnych takich jak złudzenia, zniekształcenia percepcji i ich zastosowanie w sztuce i reklamie.
-Efektywne wykorzystanie: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,
-Świadomość krytyczna – posługiwanie się wiedzą na temat: teorii i uwarunkowań postrzegania (barw, ruchu, form i przestrzeni).

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami specyfiki i uwarunkowań procesów postrzegania - ze szczególnością poznania złożoności kształtowania się widzenie barw, kształtów i układów przestrzennych

sposób realizacji przedmiotu

konwersatorium z elementami wykładu oraz tematyczne prezentacje studentów

zakres tematów

1. Widzieć i zobaczyć. Teorie i perspektywy widzenia w kontekście kulturowych uwarunkowań widzenia.
2. Klasyczne i współczesne teorie widzenia.
3. Psychologia twórczego oka; budowa i funkcjonowanie analizatora wzrokowego, miejsce i sposób powstawania wrażeń zmysłowych.
4. Uwarunkowania emocjonalne, motywacyjne i sytuacyjne oraz kontekstowe widzenia.
5. Myślenie wzrokowe: rozumność percepcji wzrokowej oraz iluzje percepcyjne.
6. Percepcja i wyobraźnia.
7. Fizyka i metafizyka światła. Widzenie w kontekście światła.
8. Wrażenie barwy i kulturowe znaczenie barw;  oddziaływanie barw na człowieka.
9. Widzenie ruchu, kształtu i przestrzeni.
10. Percepcja wzrokowa w estetyce i edukacji oraz komunikacji wizualnej.
11. Aktywność wizualna człowieka.
12. Czytanie i rozumienie lektur na temat psychofizjologii widzenia.
13-14. Podsumowanie i kolokwium.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:

1. Arnheim R.,  Sztuka i percepcja wzrokowa.: WaiF, Warszawa 1982;
2. Arnheim R, Myślenie wzrokowe, słowo obraz, Gdańsk 2011;
3. Berger J., Sposoby widzenia, Rebis, Poznań 1997;
4. Deręgowski J., Oko i obraz, PWN, Warszawa 1990;
5. Mączyńska-Frydryszek,A., Jaskólska-Klaus, M., Maruszewski, T., Psychofizjologia widzenia. Wyd.ASP, Poznań 2002.
6. Młodkowski J., Aktywność wizualna człowieka, PWN,Warszawa 1998.

7. Zeki S., Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, WUW, Warszawa 2012.

 

Literatura uzupełniająca:

7. Baltrušaitis J., Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
8. Demidow W., Patrzeć i widzieć, W. NOT – SIGMA, Warszawa 1989.
9. Droscher V.B., Świat zmysłów., WP, Warszawa 1971
10. Francuz P. (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, SCHOLAR, Warszawa 2007.
11. Gage J., Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, UNIVERSITAS, Kraków 2008.
12. Gage J., Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika,UNIVERSITAS, Kraków 2010.
13. Gombrich E., Sztuka i złudzenie, PIW, Warszawa 1981
14. Hochberg J.E., Percepcja, PWN, Warszawa 1970.
15. Keller, Fascynujące światło, Wydawnictwo: Ltt, Warszawa 2013.
16. Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo ,,Arkady’’, Warszawa 1989.
17. Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP Gdańsk 2000;
18. Strzemiński W., Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi

K_KO8
umiejętności
opiskod

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01

ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych

K_UO4

analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_UO6
wiedza
opiskod

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_WO6

posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_WO7


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.6 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11436