Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy licencjackiej

Pedagog: dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę końcowosemestralną składa się aktywność na zajęciach, aktywność konsultacyjna, oraz stopień zaawansowania pracy pisemnej. Wymagane jest sformułowanie tytułu, spisu treści, zebranie bibliografii, przygotowanie konspektu (wstępu) pracy pisemnej zawierający tytuł, spis treści i bibliografię. Wstęp zawiera opis problemu badawczego, pytania i hipotezy oraz metodologię i siatkę pojęć służącą opracowaniu podejmowanych w pracy zagadnień.

 

Ocena końcoworoczna jest oceną ukończonej pracy, w stopniu umożliwiającym podanie jej do druku. Oceniana jest zarówno struktura pracy, przejrzystość wyłożenia tematu, podział materiału na części, rozdziały, podrozdziały, jak i sposób zastosowania narzędzi analityczno – badawczych, strona formalna, oraz stopień pogłębienia interpretacji wybranej tematyki pracy, trafność wyciąganych wniosków z zebranego materiału faktograficznego i teoretycznego; usytuowanie omawianych zagadnień w kontekstach społeczno-kulturowych oraz w dyskursach sztuki i kultury.

opis przedmiotu


- Cel poznawczy: Określenie zakresu tematycznego pracy, doboru przykładów, metod badawczych i budowanie spisu podstawowych lektur, praca nad strukturą pracy i językiem dyskursu.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w dyskursie sztuki; rozumienia i interpretacji dzieł i problemów wybranego zagadnienia sztuki.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranym dyskursie artystycznym i dyskursach kultury; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł i praktyk świata sztuki.

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie i nadzorowanie teoretycznej pracy pisemnej. 

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium

zakres tematów

Określanie pola zainteresowań seminarzystów, wymagań formalnych i kryteriów oceny pracy magisterskiej, formułowanie zakresów tematycznych, dobór przykładów, podstawowych lektur, precyzowanie pytań badawczych, dobieranie metodologii badawczej, ćwiczenia z warsztatu pisania tekstów naukowych, tworzenia bibliografii, prezentacje gotowych części i rozdziałów prac, konsultacje szczegółowych zagadnień prac, dyskusja na seminarium, zaliczenie końcowe.

 

Bazowy schemat pisania pracy znajduje się na stronie: http://mag.asp.gda.pl/~lukasz.guzek w folderze "seminarium".

 

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Anna D'Aleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas 2008.

Jan Białostocki, Pięć Wieków myśli o sztuce, PWN 1976.

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, WL 1986.

Erwin Panofsky, „Ikonografia i ikonologia,“ w: Studia z historii sztuki, PWN 1971.

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN 1988.

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo UAM 2009.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.5 d 15 3 S 15h
S [Z]
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.5 d 15 3 S 15h
S [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11453