Katalog ECTS

Krytyczna praktyka artystyczna w przestrzeni społecznej

Pedagog: dr Anna Leśniak

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

-wiedzy - konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz przez internet, (ocena ciągła)

-umiejętności - konsultacje, samodzielne rozwiązywanie zadanego zagadnienia, z możliwością korzystania z książek, notatek oraz pomocy prowadzącego (ocena ciągła i formatywna)

-kompetencji społecznych - prezentacja na forum grupy efektów zadanych zagadnień do opracowania, dyskusja (ocena sumatywna)

opis przedmiotu

W ramach przedmiotu studentki i studenci realizują własne projekty oraz zapoznają się z praktykami polskich zagranicznych artystów w przestrzeni społecznej, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie i innych środkach masowego obiegu informacji. Prezentowane przykłady zestawiane są aktywnością studentów związaną z zagadnieniami przedmiotu.

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Student(ka) poznaje różne przykłady aktywności artystów w przestrzeni społecznej. Zapoznaje się również z wybraną literaturą związaną z przedmiotem z zakresu sztuki i nauk społecznych

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student(ka) potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach we własnej aktywności twórczej oraz poszerzać swoją wiedzę związaną z założeniami przedmiotu w sposób użyteczny dla własnej praktyki artystycznej. Potrafi korzystać z tekstów i innych materiałów źródłowych w celu skonstruowania dojrzałej wypowiedzi artystycznej.

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)
Student(ka) rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy w zakresie sztuki oraz doskonalenia swoich praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie teorii. Jest w stanie zaprezentować efekty swojej pracy i jest świadoma swoich wyborów twórczych, a zarazem jest otwarta na dialog i polemikę innych z własnymi wyborami twórczymi

skrócony opis przedmiotu

Realizacja, prezentacja i dyskusja na temat wybranych praktyk artystycznych w przestrzeni społecznej.

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia, prezentacja multimedialna, dyskusja

zakres tematów

Realizacja przez studentki i studentów działań podejmujących dialog ze sferą społeczną, np. przestrzenią publiczną, aktywnością internetową, publikacjami oddziałującymi na społeczeństwo i kulturę.


Elementami pomocniczymi są wykłady i prezentacje nt. następujących zagadnień:

-przestrzeń społeczna - definicje
- sztuka krytyczna - prezentacja wybranych przykładów
- praca ze społecznością (m.in. Paweł Althamer, Krzysztof Żwirblis, Marcin Polak)
- feministyczne interwencje w przestrzeń społeczną (m.in. Ewa Partum, Valie Export, Guerilla Girls)
- Cyberfeminizm - założenia i strategie
- net art
- Medycyna a sztuka - krytyczna praktyka Orlan
- Odbiór społeczny prac artystów przełamujących sferę tabu w przestrzeni społecznej (m.in. Zuzanna Janin "Widziałam własną śmierć", prace Zbigniewa Libery)
- sfera pamięci - pomniki - instalacje (m.in. Pomnik spalonych książek w Berlinie, Pomnik Waltera Benjamina w Portbou
- prace z użyciem tekstu w przestrzeni publicznej (m.in. realizacje Josepha Kosutha)
- prace interaktywne

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Michel Faucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, wyd. Aletheia, wyd I: Warszawa 1993.
Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002.
Jacek Zydorowicz, Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian po 1989 r., Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2005.
Whitney Chadwick, Sztuka, kobiety i społeczeństwo, tłum. Ewa Hornowska, Rebis, Poznań 2015.
Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, tłum. Łukasz Białkowski, MOCAK, Kraków, 2012.
Claire Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, tłum. Jacek Staniszewski, Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczony semestr I

założenia wstępne

Podstawowa wiedza na temat takich form wypowiedzi artystycznej sztuki jak performance, instalacja, net art.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych osób

K2_K01

jest zdolna(y) do samodzielnego i krytycznego zastosowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i transdyscyplinarnych działań, również w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K2_K02
umiejętności
opiskod

umie projektować i przewidzieć efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

K2_U04

posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K2_U08
wiedza
opiskod

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie intermedialnych dyscyplin artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K2_W01

dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk intermedialnych i ich powiązań z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności

K2_W02

umie tworzyć prace artystyczne wykazując się znajomością następujących po sobie zmian strategii w sztuce i wynikających z nich konsekwencji twórczych w ujęciu historycznym

K2_W03

zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z intermedialnym kierunkiem studiów i w pełni wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

K2_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.1 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]
Intermedia / Fotografia s.1 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11494