Katalog ECTS

Historia sztuki

Pedagog: dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie sem. zimowego na podstawie obecności. Zaliczenie kursu w sem. letnim na podstawie obecności i  pracy pisemnej nt. opis i interpretacja wybranego dzieła sztuki mieszczącego się w obszarze zagadnień omawianych w trakcie całego cyklu wykładów.  

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: poznanie treści kluczowych pojęć z zakresu sztuki współczesnej; podstawowego zasobu przykładów dzieł należących do nurtów reprezentujących treści omawianych pojęć, realizowanych w rozmaitych formułach artystycznych;  ich wpływu na postać sztuki współczesnej.


- Cel kształcący: nabycie umiejętności rozpoznawania kluczowych idei sztuki współczesnej według cech charakterystycznych (formalnych) dzieł; umiejętności rozumienia i interpretacji dzieł sztuki tego typu.

 

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa w profesjonalnym dyskursie sztuki współczesnej oraz w życiu artystycznym i kulturalnym, zarówno w Polsce jak i na świecie; ukształtowanie etycznej postawy wobec dziedzictwa historii sztuki europejskiej i dzieł sztuki współczesnej.

skrócony opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej omawiane w ujęciu kontekstowym. Program cyklu wykładów obejmuje poznanie treści kluczowych pojeć sztuki współczesnej oraz sposobów ich użycia w rozmaitych formułach realizacyjnych dzieł sztuki historycznej i współczesnej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje zakresów tematycznych prac i wyboru lektur.

zakres tematów

1 – Tematyka ramowa cyklu wykładów: "Perspektywy interpretacyjne dzieł
sztuki współczesnej: performance i płeć". Wprowadzenie w tematykę i
sposób realizacji przedmiotu.

2 – Źródła performatywności. Sztuka konceptualna i sztuka
zantropologizowana.

3 – Performance art i performance studies. Historia sztuki performance -
przykłady dzieł światowych i polskich.

4 - Performatywność dzieł sztuki współczesnej. Obecność i
procesualność.Przykłady sztuki światowej i polskiej.

5 - Perspektywa feministyczna. Nowe spojrzenie na sztukę historyczną i
współczesną.

6 - Analiza dzieł z perspektywy feministycznej. Przykłady historyczne i
współczesne.

7- Feminizm i performatywność. Rola sztuki performance w nurcie feminism
art.

8 - Uzupełnienia i podsumowanie cyklu zajęć.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Anna D'Aleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas 2008.

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo UAM 2009.
Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, Kraków 2012.
Marvin Carlson, Performans, Warszawa 2007.
Jon McKenzie, Performuj albo…, Kraków 2011.
Richard Schechner, Performatyka. Wstęp, Instytut Jerzego Grotowskiego, Wrocław, 2006.
Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Wrocław, 2004.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Ogólna orientacja w zagadnieniach historii sztuki współczesnej, wynikająca z edukacji na poprzednich etapach nauczania.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

(K_K01)

Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym.

(K_K02)
umiejętności
opiskod

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań  oraz dla analizowania  strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej. 

(K_K01)

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.  

(K_U02)
wiedza
opiskod

Zna elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania.

(K_W01)

Ma elementarną wiedzę o miejscu i znaczeniu obszaru sztuki w kształtowaniu kultury i cywilizacji.

(K_W02)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne s.1 o 8 0.5 W 8h
W [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11508