Katalog ECTS

Seminarium doktoranckie

Pedagog: prof. dr hab. Maria Mendel

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1.Obecność na zajęciach.

2.Udział w dyskusjach.

3.Lektura (wybór przynajmniej dwóch pozycji z zaproponowanego zestawu).

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Zapoznanie z wybranymi koncepcjami i rozwiązaniami teoretycznymi w obszarze nauk społecznych i humanistycznych

Cel kształcący: Ukształtowanie umiejętności partycypacji w dyskusji naukowej, na podstawie rozwijania umiejętności studiowania teorii podejmowanych zagadnień

Cel praktyczny: Nabywanie sprawności w wiązaniu studiowanych i dyskutowanych treści z realizacją potrzeb w zakresie własnej działalności artystycznej.  

skrócony opis przedmiotu

dydaktycznych, angażujących doktorantów w dyskusjach kierunkowanych i moderowanych przez prowadzącą. Przewidziane na rok dyskusje oscylować będą tematycznie wokół treści w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, selekcjonowanych z wrażliwością wobec zainteresowań i poszukiwań artystycznych doktorantów.

Podstawą seminaryjnej aktywności doktorantów będą lektury (wybierane indywidualnie z zaproponowanej literatury) oraz wykłady prowadzącej, stanowiące element seminarium, mający na celu bezpośrednie inicjowanie oraz podtrzymywanie i rozwijanie dyskusji.

sposób realizacji przedmiotu

Metoda problemowa; metoda dyskusji (moderowanej).

zakres tematów

Dobro wspólne i dążenie do wspólności w perspektywie współczesnych problemów społecznych: paradoksy, kryzysy, szanse i zagrożenia demokracji; kierunki myślenia o ładzie opartym na równości: dlaczego sztuka jest tak ważna? (Mouffe, Ranciere, Biesta, in.)

Przestrzeń publiczna, demokratyczne praktyki społeczne i edukacja: dlaczego sztuka jest tak ważna? (Mouffe, Ranciere, Biesta, Mendel)

Posthumanizm, widmontologie, ontologie przypadłości  – dlaczego teraz? dlaczego sztuka jest tak ważna? Wokół współczesnego kryzysu ontologii obecności oraz jego konsekwencji (Braidotti, Derrida, Malabou, Marzec)

sposób zaliczenia zaliczenie; zaliczenie z oceną;
literatura

Biesta G. (2011). The Ignorant Citizen: Mouffe, Rancière, and the Subject of Democratic Education. Studies in Philosophy and Education. Special issue, nr 30, ss. 141-153
Biesta, G. J. J. (2013): Interrupting the politics of learning. Power and Education, 5(1), 4–15
Biesta G.J.J. (2017): The Rediscovery of Teaching, New York-Abingdon: Routledge
Braidotti R.(2014): Po człowieku, tłum. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Derrida J.(2016): Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, tłum. Tomasz Załuski, Wyd. PWN, Warszawa 2016
Malabou C. (2017): Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej, tłum. Piotr Skalski, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Marzec A. (2015): Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Bęc Zmiana, Warszawa
Mendel M. (2017): Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Gdańsk: Wyd.Naukowe KATEDRA
Mouffe C.(2005): Paradoks demokracji, Wydawnictwo DSWE, Wrocław
Numer nawiedzony, „Teksty Drugie”, nr 2/2016
Rancière J.(2007): Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Wydawnictwo Ha!Art.
Snider T. (2017): O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Kraków: Znak Horyzont

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak

założenia wstępne

Brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne s.1 o 8 0.5 S 8h
S [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11510