Katalog ECTS

Rysunek dynamiczny

Pedagog: prof. Janina Rudnicka

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy rosyjski; polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Metoda: prezentacja zrealizowanych zadań tematycznych w ramach przeglądu otwartego,

Kryteria oceny: wykonanie wszystkich zadanych ćwiczeń, umiejętność zrealizowania i
zaprezentowania postawionego w zadaniu problemu;

opis przedmiotu

•     Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

       Pogłębienie wiedzy i poznanie problematyki związanej z zastosowaniem rysunku odręcznego w filmie animowanym.

•     Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

      Nabycie umiejętności rysunkowych w celu zastosowania rysunku odręcznego w rejestracji poklatkowej. Rozwijanie umiejętności związanych z analitycznym
      obserwowaniem przemieszczających się obiektów. Zdobycie doświadczenia związanego z zastosowaniem różnych technik rysunkowych we własnej koncepcji autorskiej;

•     Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

      Świadome zastosowanie zdobytych umiejętności rysunkowych dla potrzeb własnej autorskiej wypowiedzi artystycznej;

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia rozwijają umiejętności rysunkowe w oparciu o obserwację poruszających się obiektów oraz motorykę związaną z ruchem człowieka.

Studenci poprzez zastosowanie rysunku odręcznego tworzą krótkie animacje poklatkowe dla których podstawą jest seria rysunków rejestrujących fazy ruchu.
Prowadzone ćwiczenia rysunkowe mają na celu zrozumienie potrzeby stosowania waloru i cienia w uprzestrzennienia form rysunkowych oraz uczą analizowania znaczenia światła i jego wpływu na podkreślenie dynamiki ruchu animowanych obiektów.

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia wspomagane wykładem

zakres tematów

Cykl ćwiczeń rysunkowych dotyczących następujących zagadnień:

1. Obiekt/człowiek - Fazy ruchu, animacja w rejestracji poklatkowej w zamkniętym cyklu, uzyskanie efektu poruszających się obiektów;  

2. Obiekt - Światło/cień, animacja w rejestracji poklatkowej w zamkniętym cyklu, uzyskanie efektu przesuwającego się cienia,

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:
autor: Paweł Sitkiewicz, tytuł: Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Wydawnictwo Słowo / obraz terytoria, ISBN 978-83-7453-164-1

autor: Paweł Sitkiewicz, tytuł: Miki i myszy, Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce, Wydawnictwo Słowo / obraz terytoria, ISBN 978-83-7453-163-4

 

Literatura uzupełniająca:

autor: Paweł Sitkiewicz, tytuł: Polska szkoła animacji
Wydawnictwo Słowo / obraz terytoria, ISBN 978-83-7453-165-8

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin rekrutacyjny na I rok studiów.

założenia wstępne

Podstawowe umiejętności rysunkowe oraz zdolność do analitycznej obserwacji otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem obiektów przemieszczających się.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student posiada umiejętność samooceny i jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw
i ich indywidualnego charakteru.

Student w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.

K_K05, K_K09
umiejętności
opiskod

Student posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania.

Student opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi.

K_U02, K_U09
wiedza
opiskod

Student posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości
wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych.

Student ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku itp.

K_W06, K_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.2 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11577