Katalog ECTS

Realizacja Filmu Animowanego

Pedagog: prof. Piotr Dumała

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

stopień uzyskiwanego postępu w posługiwaniu się animacją jako wypowiedzią twórczą, pilność, rzetelność, udział w zajęciach

opis przedmiotu

nauczanie obejmuje podstawy języka filmu animowanego - scenariusz, projekt plastyczny, storyboard, ruch poklatkowy, montaż, udźwiękowienie, umiejetność opowiedzenia założonej treści w określonym czasie trwania utworu, w rygorze produkcyjnym i we współpracy z pedagogiem.

skrócony opis przedmiotu

realizacja ćwiczeń z filmu animowanego

sposób realizacji przedmiotu

studenci realizują ćwiczenia w różnych technikach animacji - rysunkowa, przestrzenna, malarska, lub digitalna korzystając ze sprzętu w pracowni lub własnego

zakres tematów

na II roku temat ćwiczenia na pierwszy semestr jest zadany, a na drugi dowolny, na III roku studenci maja temat dowolny i czas realizacji cały rok.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

udział w warsztatach animacji

wymagania wstępne
wymagania formalne

udział w zajęciach, przedstawienie wykonanych ćwiczeń

założenia wstępne

umożliwienie zainteresowanym studentom edukacji i rozwoju w dziedzinie filmu animowanego

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

K_K01

w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

K_K03

w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

K_K04
umiejętności
opiskod

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej  lub wypracowanej technice autorskiej

K_U01

posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania

K_U02

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

K_U03
wiedza
opiskod

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych

K_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.4 o 45 4 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11609