Katalog ECTS

Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych

Pedagog: prof. Sławomir Witkowski
Asystent/ci: dr Adam Świerżewski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Najważniejszym kryterium oceny studenta jest jego kreatywność, inteligencja, otwartość i gotowość do przyjmowania nowych wyzwań projektowych. Podczas  korekt oceniana jest samodzielność podejmowania decyzji przez studenta, jego wnikliwość i umiejętność analitycznego myślenia. Kolejnym bardzo istotnym kryterium jest aktywność i zaangażowanie w zajęcia. Ten element weryfikowany jest  prostą procedurą sprawdzania obecności.

Bardzo ważnym elementem weryfikującym sens pracy projektanta na rynku profesjonalnych usług designerskich jest terminowość oddawania zrealizowanych projektów. Aby wykształcić w studentach odpowiednie zawodowe nawyki, w toku edukacyjnym opracowywane są zadania konkursowe. Nieoddanie pracy w ściśle określonym terminie uniemożliwia otrzymanie oceny bardzo dobrej.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (poznanie zagadnień z branży reklamowej, wydawniczej, poligraficznej i współczesnych trendów designu)

Cel kształcący: (umiejętności kreowania zintegrowanych utworów graficzno-projektowych 2D oraz niestandardowych działań twórczych, reklamowych amnbientów)

Cel praktyczny: (efektywne wykorzystywanie wyobraźni, intuicji, emocji oraz postawy twórczej do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów wykonanie i obrona dyplomu licencjackiego)

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie studentów do zawodu grafika projektowego, podejmującego i realizującego wyzwania rynku grafiki komercyjnej oraz artystycznej. Zakres tematyczny poszczególnych zadań obejmuje konstrukcję i kreację komunikatu wizualnego zawartego zarówno w klasycznym pojęciu plakatu – z sięganiem do doskonałych przykładów i wzorów “polskiej szkoły plakatu” jak również ćwiczeń dedykowanych nowym mediom – internetowi. Program przewiduje aktywny udział studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plakatu i form projektowych.

sposób realizacji przedmiotu

w zależności od stopnia złożoności zadania realizacja przedmiotu następuje poprzez wykłady problemowe, prezentacje briefingów, dyskusje, realizacje ćwiczeń, rozwiązywanie zagadnień projektowych

zakres tematów

Projektowanie znaku, opakowań, wydawnictw reklamowych, plakatów komercyjnych, społecznych i dla instytucji kulturalnych, proste kampanie reklamowe

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Ed. Julius Wiedeman, Logo design, Volume 1, TASCHEN;

Ed. Julius Wiedeman, Logo design, Volume 2, TASCHEN;

Michael Evamy, Logo – przewodnik dla projektantów, Wyd. Naukowe PWN;

Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy 2+3D;

Stephane Pinkas i Marc Loiseau, Historia reklamy, TASCHEN;

E.H. Gombrich, Zmysł porządku ­– o psychologii sztuki dekoracyjnej, Wyd. Universitas;

Gavin Ambrose, Paul Harris, Twórcze projektowanie, Wyd. Naukowe PWN;

James Felici, Kompletny przewodnik po typografii, Wyd, Słowo/Obraz;

Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Wyd. Helion

Ed. Julius Wiedeman, Web design: Studios 1, 2, 3 TASCHEN;

David Dabner, Design & Layout sztuka projektowania, Wyd. Focus;

Tricia Aistin, Richard Doust, Projektowanie dla nowych mediów, Wyd. Naukowe PWN;

Agnieszka Leśniewska, Reklama internetowa, Wyd. Helion

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

praktyki w agencjach reklamowych, biurach projektowych, firmach poligraficznych, agencjach multimedialnych, instytucjach kultury

wymagania wstępne
wymagania formalne

Aby student mógł realizować program Pracowni PPiFR musi przejść edukacje w na I i II roku w pracowniach: Podstaw Projektowania Graficznego, Podstaw Liternictwa i Typografii, Podstaw Grafiki Edytorskiej, Podstaw Komunikacji Wizualnej, Podstaw Multimediów

założenia wstępne

Opanowanie metodologii projektowania oraz warsztatu technologicznego (komputerowego) w celu realizacji zadań z dziedziny komunikacji wizualnej

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

K_K02

wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie

K_K07

posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania

K_K08

w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09
umiejętności
opiskod

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej  lub wypracowanej technice autorskiej

K_U01

posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania

K_U02

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

K_U03

jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów

K_U06
wiedza
opiskod

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych

K_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.5 d 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11622