Katalog ECTS

Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D

Pedagog: mgr Mateusz Kozłowski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem niezbędnym do uzyskania pozytywnej oceny przez studenta jest samodzielna realizacja zadań domowych oraz prawidłowe wykonanie zadania semestralnego na zaliczenie. Student, który jest obecny na wszystkich zajęciach, który wykazuje się zaangażowaniem, kreatywnością, a także który podejmuje własną inicjatywę i polemikę otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

opis przedmiotu

W ramach przedmiotu Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D studenci doskonalą swój warsztat z zakresu projektowania trójwymiarowego. Celem przedmiotu jest przeprowadzić ich świadomie przez wszystkie elementy procesu produkcji grafiki trójwymiarowej. Studenci najpierw uczą się podstawowych narzędzi - poznają ich interfejsy, funkcje i zastosowania. By później poznać techniki zaawansowane i niekonwencjonalne. I w końcu, by używać ich świadomie jako własne narzędzie wypowiedzi artystycznej.

 

Głównym narzędziem używanym w ramach przedmiotu jest program Cinema 4d.

Dodatkowymi narzędziami uzupełniającymi są następujące programy: Zbrush, Redshift, Arnold, Animate, After Effects, Premiere, Illustrator

skrócony opis przedmiotu

Poznanie środowisk grafiki i trójwymiarowej oraz świadome używanie metod i narzędzi projektowania grafiki i animacji 3d. Głównym narzędziem używanym w ramach zajęć jest program Cinema 4d.

sposób realizacji przedmiotu

Studenci w ramach zajęć uczestniczą w wykładach i prezentacjach oraz wykonują zadania wspólnie z prowadzącym. Aktywnie realizują wszystkie tematy przedmiotu, w tym także uczestniczą w dyskusjach, konsultacjach i korektach, które odbywają się zbiorowo.

zakres tematów
 • podstawy poruszania się w środowiskach trójwymiarowych
 • podstawy modelowania, oświetlania, teksturowania i edytowania modeli
 • prosta animacja 3d (position, scale, rotation), timeline, krzywe
 • prosta animacja 3d – kinematyka prosta (fk), łańcuchy zależności
 • zaawansowana animacja 3d – kinematyka odwrotna (ik, spline ik), symulacje, deformery
 • zaawansowana animacja 3d  - szkielet, rigowanie, skinowanie, animacja
 • łączenie technik 3d i 2d
 • montaż, skład, dźwięk i compoziting
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura
 • Film animowany. Sztuka czy biznes?, Andrzej Wojnach, Wydawnictwo Wojciech Marzec Warszawa 2017
 • Myśleć animacją. Podręcznik dla filmowców, Mike Wellins (tł. Andrzej Wojnach), Wydawnictwo Wojciech Marzec Warszawa 2018
 • Filmowanie w 3D, Bernard Mendiburu (tł. Agnieszka Oryl), Wydawnictwo Wojciech Marzec Warszawa 2011
 • Gramatyka języka filmowego, Daniel Arijon (tł. Feliks Forbert-Kaniewski), Wydawnictwo Wojciech Marzec Warszawa 2018
 • Nine Old Men: Lessons, Techniques, and Inspiration from Disney's Great Animators, Andreas Deja, Taylor & Francis Ltd 2015
 • The Art of Game Design A Book of Lenses Second Edition, Jesse Schell, A K Peters/CRC Press 2014
 • Walt Disney Animation Studios The Archive Series, John Lasseter, Disney Press 2011
 • The Art of Journey, Matthew Nava, Chris Melissinos, Bluecanvas, Inc. 2012
 • Picture This: How Pictures Work, Molly Bang, Turtleback Books 2000
 • Proto Anime Cut. Archive, Stefan Riekeles, Kehrer, 2011
 • The Art of Video Games: From Pac-Man to Mass Effect, Chris Melissinos, Elizabeth Broun, Mike Mika, Welcome Books 2012
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

-nie dotyczy-

wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawy Animacji, Warsztat Animacji

założenia wstępne

Do realizacji zajęć niezbędna jest wiedza dotycząca zagadnień z podstaw animacji, warsztatu animacji oraz narracji języka filmowego. Niezbędne jest także opanowanie i dysponowanie przez studenta szeroko pojętymi narzędziami niezbędnymi do realizacji samodzielnych miniatur animowanych. Student powinien świadomie rozumieć i korzystać z kluczowych pojęć animacji komputerowej, w tym najważniejszych: oś czasu, klucze, krzywe ruchu, interpolacja, twin, akceleracja, inercja.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

Student posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

A1A_U21

Student posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

A1A_U21 A1A_U22

Student ma podstawowe umiejętności w zakresie dostosowania materiału analogowego oraz fotograficznego do celów animacji; podstawy montażu materiału obrazowego oraz jego synchronizacji z dźwiękiem przy użyciu odpowiedniego oprogramowania

A1A_U21 A1A_U22
wiedza
opiskod

Student rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

A1A_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.5 o 30 4 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11631