Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: dr Marek Wrzesiński

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Każdy semestr zajęć z zakresu rysunku kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia danego semestru są:

- systematyczna praca polegająca na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych oraz problemowych z zakresu rysunku (studium martwej natury; studium modela, studium modela w kontekście martwej natury)
- obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, indywidualne zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach pracowni, poziom oraz wartość artystyczna prac i postępy dokonane w danym semestrze.

opis przedmiotu

Celem kształcenia podstawowego w zakresie rysunku jest indywidualny rozwój świadomości, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji własnych projektów rysunkowych. Poprzez posługiwanie się różnorodnymi technikami oraz narzędziami student zdobywa i poszerza swoją wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych, środków ekspresji oraz technologii rysunku. Podstawą pracy są realizacje studyjne oparte na studium martwej natury oraz modela, gdzie poprzez zadania ogólne oraz problemowe student rozwija swoje umiejętności przełożenia własnej koncepcji kreacji rysunkowej na świadomą pracę artystyczną. Poprzez indywidualną pracę studyjną, która oparta jest na obserwacji rzeczywistości, natury student ma możliwość rozwijania własnych metod pracy od idei, koncepcji i pomysłu poprzez szkice rysunkowe aż do końcowej realizacji całego utworu rysunkowego. W trakcie pracy szczególny nacisk kładziony jest na takie podstawowe pojęcia oraz środki ekspresji jak: walor – linia - światłocień; kompozycja – otwarta, zamknięta, kompozycja – dynamiczna, statyczna; gradacja bieli i czerni, struktura, plama, ślad rysunkowy, gest, ekspresja, przestrzeń.

skrócony opis przedmiotu

Indywidualne kształcenie w zakresie podstawowych technik rysunkowych. Przybliżanie studentowi zasad kompozycji oraz postrzegania i zgłębiania problematyki światłocienia, linii, plamy oraz struktury w rysunku. Kształtowania umiejętności pracy studenta od koncepcji, idei poprzez szkice koncepcyjne do samodzielnej realizacji rysunkowej. Pogłębianie zdolności oraz umiejętności manualnych oraz warsztatowych. Zgłębianie takich pojęć jak: kompozycja, walor, forma i przestrzeń w rysunku. Kształtowanie świadomości poprzez indywidualną, systematyczną pracę i samodzielne poszukiwania. Przełożenie powyższych zagadnień, pojęć i wiedzy na świadomą umiejętność realizacji zadań studyjnych w pracowni – ogólnych oraz tematycznych, zaproponowanych przez prowadzących.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot z zakresu rysunku realizowany jest w formie zajęć ze studentami w pracowni. Studenci indywidualnie konsultują z prowadzącymi własne pomysły w formie szkiców koncepcyjnych, projektów, idei rysunkowych, prac i realizacji rysunkowych wykonanych na podstawie ustawień i zadań w pracowni (studium martwej natury, akt, model). W każdym semestrze odbywają się cykliczne spotkania studentów z prowadzącymi w formie przeglądów prac powstałych w pracowni. Przeglądy mają charakter indywidualnych, publicznych prezentacji samodzielnie zrealizowanych prac każdego ze studentów. Cykliczne przeglądy prac studenckich mają na celu weryfikację na bieżąco indywidualnych postępów pracy, rozwoju i ocenę poziomu artystycznego a także kompetencji oraz umiejętności komunikacji społecznej. Każdy semestr kończy się publicznym pokazem prac studentów w formie wystawy.

zakres tematów

- praca z zadaniami studyjnymi realizowanymi w pracowni (studium martwej natury, studium aktu, modela, studium postaci w kontekście przestrzeni)
- praca z zadaniami proponowanymi przez prowadzących ( zadania problemowo – tematyczne, studium – interpretacja, szkice rysunkowe, koncepcyjne martwej natury, postaci oraz aktu)
- konsultacje, korekty autorskich projektów studentów

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- W. Strzemiński „Teoria widzenia”,
- J. Itten „Sztuka barwy”,
- R. Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”,
- M. Rzepińska „Historia koloru”,
- G. de Chirico „Teksty o sztuce”,
- L. Wittgenstein „Uwagi o kolorach”,
- R. Barthes „Swiatło obrazu”,
- L. da Vinci „Traktat o malarstwie”,
- H. Wolfflin „Podstawowe pojęcia historii sztuki”
- D. Hockney, M. Gayford „Historia obrazów”

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W miarę możliwości plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie z oceną pozytywną Podstaw Rysunku.

założenia wstępne

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku, zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych oraz podstawową wiedzę z historii sztuki i kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
umiejętności
opiskod
AW-U01; AW-U05; AW-U08
wiedza
opiskod
AW-W02; AW-W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 o 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11822