Katalog ECTS

Portfolio

Pedagog: mgr Sylwia Aniszewska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

- Zajęcia polegające na wykładach, korektach, porównaniach grafik wykonanych w różnych technikach, szczególnie cyfrowych.
- Zajęcia warsztatowe, ćwiczenia polegające na praktycznym wykonywania grafik w technikach cyfrowych drukowanych.
- Poznanie praktyczne aplikacji używanych do cyfrowego projektowania graficznego.
- Adekwatny projekt autoprezentacji, terminowość, sposób prezentacji pracy, aArgumentacja wyborów projektowych, frekwencja.

opis przedmiotu

- Podstawowa znajomość fachowej terminologii.
- Podstawowa znajomość programów z pakietu Adobe: Adobe InDesign, Adobe Photoshop.

- Umiejętność tworzenia relacji literniczo-graficznych, relacji kształtów z tłem, kompozycja na formacie papierowym oraz pliku cyfrowym w kontekście projektów portfolio.

- Umiejętność rozmowy na temat stworzonych projektów autoprezentacji, rozumienia korekty, argumentowanie wyborów.

skrócony opis przedmiotu

Poznanie podstawowych zasad projektowania graficznego w celach stworzenia digitalnej i analogowej formy autoprezentacji.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia technik cyfrowych, wykłady i konsultacje, wynikiem czego jest stworzenie przez studentów materiałów portfolio drukowanych i digitalnych.

zakres tematów

Realizacja własnej kreacji graficznej portfolio w wersji analogowej (w tym podstawy fotomontażu, projektowania układów graficznych, przygotowania plików do druku), oraz cyfrowej (w tym przygotowanie do wybranych rodzajów publikacji cyfrowej).

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

www.behance.net
www.baubauhaus.com
www.color.adobe.com
www.indesignsecrets.com
www.lynda.com
www.youtube.com/PHLEARN

Pierwsza pomoc w typografii: poradnik używania pisma, Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg, Słowo/Obraz Terytoria, 2008
Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, Josef Muller-Brockmann, NIGGLI, 1996

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

-brak-

wymagania wstępne
wymagania formalne

Projekty w postaci plików elektronicznych oraz wydruki.

założenia wstępne

Zaliczenie odbywa się na podstawie finalnego produktu: przedstawienie portfolio w formie wydruku i plików cyfrowych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Umiejętność rozmowy o projektach, formułowanie problemu, szukanie rozwiązań do postawionych problemów, tworzenie świadomości autoprezentacji.

umiejętności
opiskod

Praca z narządziami cyfrowymi do realizacji projektu. Umiejętność dobierania odpowiednich środków formalnych do realizacji projektu portfolio.

wiedza
opiskod

Znajomość podstawowych zasad projektowania graficznego. Zapoznanie się z programami bitmapowymi i wektorowymi. Nauka odpowiednich zastosowań aplikacji graficznych. Poznanie podstawowych technik cyfrowych.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.3 o 20 1 Ćw 20h
Ćw [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11899