Katalog ECTS

Techniki rzeźbiarskie (kamień)

Pedagog: dr Marcin Plichta

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną.

opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy), zaznajomienie się z podstawowymi ręcznymi i mechanicznymi narzędziami do obróbki kamienia;
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) praktyczna znajomość posługiwania się narzędziami do obróbki kamienia; zapoznanie ze sposobami i etapami powstawania pracy w kamieniu; poznanie historii techniki rzeźbiarskiej;
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne) praca w grupie.
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów, wykład.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

Krystyna Stefaniak "Antonio Canova"

Sara Simblet " Anatomia dla artystów"

Karin Sagner „Gotyk”

Umberto Eco „Historia piękna”

Frederick Wilbur „Carving Classical Styles”

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02

K_K01 A2_K01, A2_ K02
umiejętności
opiskod

K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

K_U02 AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 AJA_U06(odpowiednik A2_U16)
wiedza
opiskod

K_W03 umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi AJA_W03(odpowiednikA2_W10)

K_W03 AJA_W03(odpowiednikA2_W10)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.4 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11901