Katalog ECTS

Techniki rzeźbiarskie (tworzywa sztuczne)

Pedagog: prof. ASP dr hab. Dariusz Sitek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną

opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy), Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu wykonywania form gumowych (silikonowych) wielokrotnego użytku. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu wykonywania obiektów (przy użyciu form gumowych) z tworzyw sztucznych (żywice poliestrowe) z wykorzystaniem wypełniaczy i barwników .
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) Praktyczna znajomość posługiwania się  narzędziami i materiałami  związanymi z tworzywami sztucznymi (silikony, żywice). Tworzenie silikonowych form  i na ich podstawie odtwarzanie obiektów w tworzywie sztucznym (żywica)
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne) praca w grupie.
skrócony opis przedmiotu

Zajęcia praktyczne, nauka tworzenia form silikonowych, zapoznanie się z właściwościami fizycznymi i chemicznymi silikonów i ich wykorzystanie , podstawowe wiadomości o silikonach, gumosilach i kauczukach.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02

umiejętności
opiskod

K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

wiedza
opiskod

K_W03 umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi AJA_W03(odpowiednikA2_W10)Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.4 o 15 1 Warsztat 15h
Warsztat [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11906