Katalog ECTS

II Pracownia Rzeźby

Pedagog: prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz
Asystent/ci: mgr Sylwia Aniszewska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na zakończenie każdego semestru oceniamy realizację zaplanowanych ćwiczeń i indywidualny rozwój na przestrzeni ocenianego okresu.

opis przedmiotu

Czas nauki w naszej pracowni to przejście od zobiektywizowanego świata opartego na wnikliwej obserwacji natury do obszarów, w których zderzają się intuicja i świadomość. Stale doskonaląc i rozwijając umiejętności warsztatowe należy zastanowić się nad celowością ich użycia. Świadomość działania to nadrzędna wartość i cel stawiany przed studentami przychodzącymi do naszej pracowni. O podejmowanych przez studentów zadaniach decyduje nie przynależność do konkretnego rocznika, lecz osiągnięty stopień samoświadomości.

Zajęcia mają charakter pracowniany. Przyjmują formę zajęć grupowych na etapie omawiania ćwiczeń, a z czasem przekształcają się w rozmowy indywidualne. W trakcie tych rozmów próbujemy wspólnie dotrzeć do istoty podejmowanych problemów. Indywidualizacja metod jest jedną z głównych zasad funkcjonowania pracowni.

W semestrze realizowane są zwykle trzy zadania obowiązkowe w tym jedno bezpośrednio związane z modelem. Ilość i charakter pozostałych zadań jest uwarunkowany kreatywnością i chęcią działania, którą również próbujemy wyzwalać i stymulować. Dla studentów III roku przygotowujemy w każdym semestrze po trzy tematy do rozwiązania i realizacji. Studenci IV roku mogą podjąć zaproponowane tematy lub wymiennie zaproponować własne .

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest rozwój umiejętności warsztatowych i kreatywnych w obszarze rzeźby. Budowanie świadomości twórczej i kształtowanie indywidualnych postaw.

sposób realizacji przedmiotu

Rozwiązywanie zadań, wykonywanie prac przewidzianych w programie pracowni, wykłady uzupełnione ogólnopracownianą dyskusją.

zakres tematów

Celem zajęć jest rozwój umiejętności warsztatowych i kreatywnych w obszarze rzeźby. Budowanie świadomości twórczej i kształtowanie indywidualnych postaw.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura z zakresu historii sztuki i kultury

-wybrane fragmenty serii wydawniczej: „Sztuka świata”, (tom I-XI), Wydawnictwo Arkady, 1996-2000

-Kotula Adam, Krakowski Piotr, Malarstwo, Rzeźba, Architektura, PWN, 1981

-Kotula Adam, Krakowski Piotr, Rzeźba współczesna, Wydawnictwo AiF, 1985,

-Gombrich Ernst, O sztuce, Wydawnictwo Rebis, 1997/2008

- Hansen Oskar. Zobaczyć świat., Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2005

-Struktury wizualne: o wizualnej semantyce: forma zamknięta czy forma otwarta?, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2005

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plenery w ramach kierunku

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student przychodząc do pracowni powinien posiadać :

-podstawową wiedzę o realizacji prac rzeźbiarskich i realizacji prac z pokrewnych dyscyplin artystycznych

-umiejętność realizacji prac rzeźbiarskich w oparciu o podstawowe umiejętności warsztatowe

- umiejętność kreatywnego myślenia i sięgania do pokładów wyobraźni, intuicji i emocjonalności

oraz rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie i siłę pracy w zespole

 

założenia wstępne

Pracownia podstaw rzeźby, projektowanie plastyczne, historia sztuki.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

- jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych

- posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną

- posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych

- posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z zastosowaniem technologii informacyjnych

 

 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07
umiejętności
opiskod

 

-posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

- umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności

- umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii

- jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

- posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

-posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

-w sposób świadomy i odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi

 

K_U01 , K_U02 ,K_U03 , K_U05 , K_U07 , K_U08, K_U10
wiedza
opiskod

-ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku

-zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej,umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej

K_W01 K_W 05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.6 d 180 12 Ćw 180h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11941