Katalog ECTS

Rysunek eksperymentalny

Pedagog: prof. ASP dr hab. Tomasz Skórka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zajęcia w zakresie rysunku są obowiązkowe. Obejmują dwie czterogodzinne sesje w tygodniu, w których wszyscy studenci zobligowani są do realizacji jednego zadania. Wymagana ilość prac do zaliczenia przedmiotu jest nie mniejsza niż ilość zadań przewidzianych w semestrze.

opis przedmiotu

Paradoksalnie do obowiązującego poszanowania indywidualności, studenci drugiego roku objęci zostają rygorem polegającym na narzuceniu przez prowadzącego wspólnego dla wszystkich narzędzia rysowania, innego w każdym, tygodniowym cyklu pracy. Ujednolicenie jest sposobem na pełne doświadczenie przez studenta znaczeń użytych środków w kontekście indywidualnych temperamentów oraz kulturowego zasobu skojarzeń związanych z zastosowaną techniką. Przez zbliżenie do wachlarza technik rysunkowych od tradycyjnych do zaskakujących, zwiększa się szansa wzmocnienia w studentach szczerej pasji twórczej popartej świadomością siły własnych ograniczeń. Pogłębia się także wiedza o istnieniu podobieństw w sztuce w postaci analizowania przykładów dzieł, które łączy wspólne medium. Po fazie testu preferencji, w kolejnych dwóch latach procesu dydaktycznego(sem.5,6,7,8,9) adepci będą zdolni doświadczyć twórczej satysfakcji w obszarach pasujących ich indywidualnej ekspresji. Tak więc studenci III i IV roku po etapie poszukiwań mogą wykorzystać świadomość swych ograniczeń w poszukiwaniu form rysunkowej kreacji z uniknięciem przypadkowej inercji.

skrócony opis przedmiotu

Rysunek wydaje się zapisem dramatu cielesnych ograniczeń boskiej natury człowieka. Eksperymentalny profil akademickiej pracowni rysunku polega na zwiększeniu prawdopodobieństwa wyostrzenia tego dramatyzmu aż do przemiany „niedoskonałości” w akceptowalną artystycznie wypowiedź rysunkową. Istotą eksperymentu jest wprowadzenie do procesu edukacji obowiązujących czasowo narzędziowych oraz intencjonalnych rygorów, podczas tradycyjnych opracowań formy w widzeniu rzeźbiarskim, na podstawie zaobserwowanej sytuacji przestrzennej z żywym lub przedmiotowym modelem.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia praktyczne w pracowni polegające na realizacji studyjnych zadań rysunkowych oraz realizacja zleconych zadań semestralnych poza pracownią, prezentacje i organizacja wystaw przeglądowych. Zajęcia łączą aktywne i obowiązkowe uczestnictwo studentów trzech roczników we wspólne, czterogodzinne sesje rysunkowe oparte o studium z natury, których plonem jest narysowanie przez każdego uczestnika jednego lub więcej dzieła na każdych zajęciach. Ponadto kurs wzbogacony jest o jedno domowe zadanie semestralne rozliczane na koniec każdego semestru.

zakres tematów

Zróżnicowanie tematyczne polega na sugerowaniu przez prowadzącego zmian intencji twórczej studenta za pomocą aranżacji przestrzeni pracowni oraz werbalnego przedstawienia obowiązującej idei, zmiennej na każdych zajęciach.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Werner Technologia Grafika Malarstwo PWN 1985 BDB
Adolf Hildebrand Problem formy w sztukach plastycznych Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Baltrusaitis Jurgis
Wydawnictwo: SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA, ISBN: 9788374539319
Tadeusz J. Żuchowski, Sebastian Dudzik Disegno- Rysunek u źródeł sztuki nowożytnej
ISBN:83-231-1355-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W ramach przedmiotu prowadzący organizuje plenery rysunkowe oraz wystawy prac studentów w galeriach poza Uczelnią.

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczony przedmiot - Podstawy rysunku

założenia wstępne

Umiejętności wynikające z realizacji programu I roku studiów w zakresie rysunku.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności AJA_K01(odpowiednik A2_K01 , A2_K02)

K_K02 jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02 (odpowiednik A2_K03)

K_K03 posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną

A2 _K04

A_K06 posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych A2_K05

A_K07 posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z zastosowaniem technologii informacyjnych A2_K06

umiejętności
opiskod

K_U03 umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii AJA_U03(odpowiednik A2_U13)

K_U07 posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej AJA_U07(odpowiednik A2_U17)

AJA_U07 ( odpowiednik A2_U17 )
wiedza
opiskod

K_W01ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku
AJA_W01(odpowiednik A2_W08)

AJA_W01 ( odpowiednik A2_W08 )

K_W01 ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku
AJA_W01(odpowiednik A2_W08)

AJA_W01 ( odpowiednik A2_W08 )


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.7 d 120 6 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11961