Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W celu zaliczenia 9 semestru student musi napisać część pracy pisemnej spełniającej wymagane kryteria.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: analiza i interpretacja wybranego zagadnienia w oparciu o współczesną metodologię europejską
 - Cel kształcący: właściwy dobór i wykorzystanie literatury, umiejętna ocena wiarygodności źródeł i informacji wykorzystywanych w pracy, umiejętne projektowanie, rozwiązywanie i modyfikowanie istniejących problemów/rozwiązań

- Cel praktyczny: chęć poszerzania wiedzy poprzez samodzielne poszukiwania, umiejętność budowania dłuższej wypowiedzi, organizowanie własnej pracy, branie odpowiedzialności za realizację własnych przedsięwzięć

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania teoretycznej pracy dyplomowej, która w większości przypadków związana jest z tematyką dyplomu praktycznego. Zajęcia dotyczą opanowania warsztatu techniki pisania pracy, umiejętnego budowania problemu oraz analizy wybranej literatury z zakresu omawianego tematu.

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium, indywidualne spotkania, wykład z prezentacją ppt

zakres tematów

-Prezentacja cech poprawnej konstrukcji pracy pisemnej i jej metodologii
-Dyskusja nad ujęciem problemu
-Indywidualne prezentacje studentów (prezentacje ppt, referaty)
-korekty prac, indywidualne konsultacje

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

W zależności od indywidualnych potrzeb studenta i poruszanej przez niego tematyki. Z reguły student indywidualnie zbiera bibliografię do swojej pracy, prowadzący poprzez konsultacje analizuje z nim/nią wybór i krytycznie ocenia.

 

Literatura zalecana:

Bataille G., Historia erotyzmu, Kraków 1992.

Bauman Z., Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość?, Warszawa 2018.

Cioran E., Zły demiurg, Kraków 1995.

Colli G., Narodziny filozofii, Warszawa 1991.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1988.

Eco U., Imię róży, Warszawa 1987.

Eco U., Sześć przechadzek po lesie narracji, „Odra”, 5/1995.

Eliade M., Sacrum, mit, historia, Warszawa 1993.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda . Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 1979.

Gadamer H.-G., O zamilknięciu obrazu, w: Estetyka w świecie, t. II, Kraków 1986.

Mrówka K., Heraklit. Fragmenty: nowy przekład i komentarze, Warszawa 2004.

Jankelevitch V., To, co nieuchronne, Warszawa 2005.

Merleau-Ponty M., Widzialne i niewidzialne, Warszawa 1996.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985.

Ricoeur P., Jaki ma być nowy etos Europy? w: Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Warszawa 1989.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Poszerzony zakres znajomości z historii sztuki, kultury i filozofii w zakresie studiów magisterskich

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student jest świadom swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego 

K_K01 (Zgodnie z KRK MINoS)

Student ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie 

K_K02 (Zgodnie z KRK MINoS)

Student realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych 

K_K03 (Zgodnie z KRK MINoS)
umiejętności
opiskod

Student samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii 

K_U02 (Zgodnie z KRK MINoS)

Student osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki 

K_U05 (Zgodnie z KRK MINoS)
wiedza
opiskod

Student posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych 

K_W01 (Zgodnie z KRK MINoS)

Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki 

K_W02 (Zgodnie z KRK MINoS)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.9 d 30 7 S 30h
S [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.12001