Katalog ECTS

Antropologia kulturowa

Pedagog: prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie semestru odbywa się poprzez ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych, na które wpływają: jakość zadań indywidualnych, terminowość ich wykonania, aktywność oraz z obecności studenta na zajęciach. Wykonanie przez studenta zadań zakłada konieczność praktycznego działania i zaangażowania emocjonalnego oraz szukania własnych, twórczych rozwiązań. Wykonane zadania są prezentowane publiczne, co wymaga od studenta przygotowania efektownego materiału wizualnego i werbalnego scenariusza wystąpienia.


Kryteria oceniania:
ocena bardzo dobra: wyjątkowe zaangażowanie studenta zobrazowane jako wybitne efekty wykonanych prac oraz dobry wskaźnik obecności
ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta odczytywane poprzez więcej niż dobre rezultaty wykonanych prac oraz dobry wskaźnik obecności
ocena dobra: wyraźne zaangażowanie studenta widoczne w dobrych rezultatach wykonanych prac oraz dobry wskaźnik obecności
ocena dostateczna plus: przeciętny poziom wykonanych prac oraz dobry wskaźnik obecności
ocena dostateczna: przeciętny poziom wykonanych prac oraz częsta absencja
ocena niedostateczna: niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac oraz częsta absencja

opis przedmiotu

W ostatnich dekadach mówi się o pojawieniu się nowego „antropologicznego” paradygmatu w naukach. Zajęcia wprowadzają do zagadnień badawczych antropologii kulturowej, a szczególnie pokazują centralną pozycję pojęcia „kultura/kultury” w całościowym podejściu do człowieka i współczesnej mu rzeczywistości. Człowiek jako twórca kultur, ale także ten, którego kształtuje dziedzictwo kulturowe. Tematyka zajęć dotyczy takich zagadnień jak: wzajemna relacja ciągłości w kulturze do zmiany w kulturze; tradycyjne systemy kulturowe i co po ich rozpadzie zostało w świecie wielokulturowym; obecność myślenia magicznego i potrzeba mitu we współczesności; dzisiejsza antropologia święta i codzienności; odejścia od i powroty do lokalności w globalizmie; tożsamość osób i miejsc w kulturze indywidualizmu i autentyzmu; systemy relacji i więzi z innymi, a nowe zbiorowości w czasach wielkich kulturowych migracji.
1. Cel poznawczy:
Zapoznanie studentów z obszarem badawczym i głównymi pojęciami antropologii kulturowej, a także wskazanie antropologicznej perspektywy i antropologicznego języka, które współcześnie są powszechnie stosowane w naukach o człowieku. poznanie metody pracy antropologa.
2. Cel kształcący:
Uwrażliwienie na widzenie osoby w całościowej perspektywie otaczającej go kultury/kultur i wskazanie sposobów jak ten złożony obraz może wpływać na jakość projektowanej architektury.
3. Cel praktyczny:
Prezentacja głównych kategorii i narzędzi badawczych antropologa, takich jak obserwacja uczestnicząca, wywiad, analiza miejsca oraz przykładowe pokazanie sposobów ich użycia w codziennym życiu oraz praktyce projektowej.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia wprowadzają do zagadnień badawczych antropologii kulturowej, a szczególnie pokazują centralną pozycję pojęcia „kultura/kultury” w całościowym podejściu do człowieka i współczesnej mu rzeczywistości.

sposób realizacji przedmiotu

wykład problemowy z prezentacją multimedialną prowadzącej,

godziny kontaktowe: 30h
godziny pracy własnej: 30h
suma godzin: 60h
ilość punktów ECTS: 2

zakres tematów

antropologia, kultura, inność, tożsamość, spotkanie, wywiad, wspólnota, lokalność

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

A. Barnard; Antropologia, PIW 2006.
E. Bendyk; Miłość, wojna, rewolucja, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
Z. Benedyktowicz; Portrety „Obcego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.
A. Bielik-Robson; Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Universitas 2008.
W. Burszta; Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, 1998.
M. Eliade; Mity, sny i misteria, KR 1998.
A. Gennep, van; Obrzędy przejścia, PIW 2006.
A. Giddens; Przemiany intymności, PWN 2007.
I. Iwasiów; Gender dla średniozaawansowanych, W.A.B. 2008.
M. Janion; Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie 2007.
E. W. Said; Orientalizm, Zysk i S-ka, 2006.
D. Strinati; Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, 1998.
R. Sulima; Antropologia codzienności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.
E. K. Trimberger; Nowa singielka, WAB 2008.
V. Turner; Proces rytualny, PIW 2010.
A. Zadrożyńska; Swiaty, zaświaty, Warszawa 2000.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

umiejętność czytania w języku angielskim

założenia wstępne

zaliczone poprzednie semestry

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_4: Rozumie wagę świadomego poszerzania swojej wiedzy, poprzez regularną analizę i interpretację nowych informacji.

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_3: Potrafi problematyzować zagadnienia kulturowe i rozwijać je w procesie twórczym.

MJ_U10
wiedza
opiskod


EU_1: Posiada fundamentalną wiedzę o problemach antropologii kulturowej oraz zna możliwe drogi ich eksploracji w twórczości artystycznej;
EU_2: Zna uwarunkowania kulturowe działań artystycznych i ich złożoną relację do współczesności.

MJ_W01 MJ_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 d 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13369