Katalog ECTS

Podstawy grafiki artystycznej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach, zaangażowanie, inicjatywa , kreatywność i pomysłowość, staranność wykonanych prac.

Ocena bardzo dobry plus:ponadnormatywne zaangażowanie studenta w pracę w pracowni i wybitne efekty artystyczne wykraczające poza poziom nauczania.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę w pracowni i wybitne efekty artystyczne wykonanych prac odpowiadające poziomowi nauczania.

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac.

Ocena dobra: zaangażowanie studenta w prace w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac.

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta na zajęciach oraz przeciętny poziom wykonanych prac.

Ocena dostateczna mała aktywność studenta na zajęciach w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny prac.

opis przedmiotu

Program skierowany jest do studentów stawiających „pierwsze kroki” w dziedzinie grafiki artystycznej i ma na celu:
zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi grafiki artystycznej: prasa graficzna, matryca, odbitka itp. poprzez ćwiczenia praktyczne oraz projektowe przybliżenie studentom mnogości dziedzin grafiki artystycznej, jak i różnych metod ich wykonywania skierowanie uwagi studentów na wydarzenia artystyczne ważne dla grafiki artystycznej

skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie studentów mających nierzadko pierwszy kontakt z terminem Grafika Artystyczna z podstawowymi pojęciami z tego zakresu, a więc : matryca , odbitka , prasa , sygnatura . Także przybliżenie im podstawowych narzędzi pracy grafika warsztatowego oraz zaprezentowanie studentom różnorodności grafiki artystycznej , podział na techniki wklęsłodruku, wypukłodruku, druku płaskiego, wielości rodzajów grafiki artystycznej jak i różnorodnych metod jej wykonywania .
Student ma przyswoić sobie wiedzę dotyczącej nowych dla niego narzędzi, materiałów, procedur technologicznych, metod projektowania, stosowania odpowiednich farb, papierów oraz umiejętności właściwego podpisywania gotowych prac graficznych. Zapoznanie studentów nierzadko mających po raz pierwszy do czynienia z ogólnie pojętymi możliwościami realizacji prac artystycznych w zakresie grafiki artystycznej.

sposób realizacji przedmiotu

Ilość godzin kontaktowych z prowadzącym - 30 godzin.

Ilość godzin samodzielnej pracy studenta - 30 godzin.

całkowita ilość godzin - 60 godzin.

Ilość punktów ECTS 2 punkty.

Ocena odbywa się na końcu semestru po przedstawieniu wszystkich odbitek kolejnych zadań.

Metody kształcenia: wykład problemowy.

Metody samodzielnego uczenia się: ćwiczeniowa, doświadczeń i eksperymentów.

Metody dyskusji: indywidualna korekta.

Metody eksponujące: przegląd/wystawa.

zakres tematów

Wklęsłodruk - temat "Zwierzę", wielkość A3
Litografia czarno - biała lub kolorowa – temat "Mój sen", wielkość ok. 28x38 cm
Linoryt czarno - biały lub kolorowy -  temat "Pojazd", wielkość 28x38 cm
Serigrafia - temat "Szaleństwo" - wielkość 50 x 70 cm
oraz wykonane w dowolnej technice prace dodatkowe

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Katalogi z konkursów graficznych, Grafika Artystyczna – podręczniki warsztatowe, roczniki Wydz. Grafiki, prace innych studentów z lat poprzednich zaczerpnięte z archiwów własnych ASP, zbiory Biblioteki ASP

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Studenci oprócz pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych nie muszą spełniać żadnych wymogów formalnych

założenia wstępne

Student poza konieczną ochotą i zapałem powinien być otwarty na postawione przed nim zadania, kreatywny i komunikatywny. Nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie z grafiką warsztatową.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności w zakresie grafiki artystycznej.

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_02 Potrafi zaprojektować prace z zakresu dostępnych technik grafiki artystycznej.

MJ_U04

EU_03 Potrafi zastosować poznane ćwiczenia z zakresu technik grafiki artystycznej.

MJ_U08
wiedza
opiskod


EU_04 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną grafiką artystyczną.

 MJ_05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13370