Katalog ECTS

Teoria mediów

Pedagog: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym: zaliczenie - sem. zimowy; zaliczenie z oceną - sem. letni. Wymagania dotyczące zaliczenia:

1. obecność na zajęciach

2. aktywność na zajęciach: umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi w obszarze poruszanych tematów oraz omawianych tekstów. Bieżąca znajomość przerabianego materiału i wybranych tekstów. Wiedza będzie weryfikowana podczas zajęć oraz pisemnych testów sprawdzających (materiały i zakres pytań będzie podany wcześniej).  

3. przygotowanie prezentacji na wybrany temat z problematyki omawianej podczas zajęć.

 Kryteria oceniania:

 1.Ocena końcowa  zależy od poziomu zdobytej na zajęciach wiedzy i samodzielnej pracy (z obu semestrów) - weryfikacja podczas testu sprawdzającego (pytania o charakterze zamkniętym i otwartym, z zakresu omawianych na zajęciach zagadnień i wybranych tekstów) oraz przygotowanej samodzielnie prezentacji na wybrany temat (bibliografia, ujęcie tematu, kompletność tez, sposób przygotowania prezentacji).   

2. Obecności na zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, w przypadku większej ilości nieusprawiedliwionych nieobecności studentka/student muszą zaliczyć ustnie materiał przerobiony na zajęciach podczas ich nieobecności).  

3. Zaliczenie sem. zimowego odbywa się na podstawie obecności i wiedzy z zakresu przerobionego materiału oraz testu sprawdzającego z zakresu tematów z obu semestrów.    

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy): Studentka/student potrafią wskazać wiodące tendencje i zagadnienia sztuki XX i XXIw.; potrafi wymienić teoretyków, artystów oraz wiodące instytucje omawiające/zajmujące się sztuką mediów, posługuje się pojęciami z zakresu teorii mediów. Umie określić znaczenie i rolę jaką ‘media’ pełnią w kulturze i sztuce. Rozumie znaczenie technik i mediów wykorzystywanych w praktyce artystycznej. Jest świadomy zmian zachodzących w kulturze i sztuce i wzajemnych związków pomiędzy nimi oraz wpływu jaki na te obszary wywarła nauka i technologia.   

 Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności): Studentka/student potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w toku dalszych studiów, rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w kontekście kierunku i wybranej specjalności.  

 Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne): Student portafi samodzielne formułować pytania i odpowiedzi z obszaru teorii sztuki i mediów. Podejmuje dyskusje, wykazuje gotowość podjęcia nowych tematów, umie gromadzić wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki oraz kultury i wykorzystywać ją podczas konstruowania wypowiedzi krytycznych, oraz jako podstawę własnej praktyki artystycznej.    

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot Teoria mediów jest poświęcony zagadnieniom mediów obecnych w przestrzeni kulturowej, zwłaszcza tych, które w XX/XXI w., jak pisała M.Hopfinger w istotny sposób "wpłynęły na zmianę doświadczeń komunikacyjnych uczestników kultury". Wychodząc od pojęcia medium omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące roli i znaczenia mediów - 'starych' i nowych w kontekście postępu naukowego, technologicznego oraz zmieniających się typów kultury. Zajęcia obejmują możliwe szeroki zakres praktyk artystycznych, uwzględniając przede wszystkim, wszelkie formy poszerzania i eksperymentowania z materiałami, technikami oraz  sposobami i formami wypowiedzi. Omówione zostaną również kwestie znaczenia mediów oraz ich roli w historii sztuki, aż do pojęcia post-mediów. Zagadnienia omówione zostaną na podstawie wybranych przykładów z zakresu sztuk wizualnych: malarstwa, grafiki, rzeźby oraz fotografii, filmu, intermediów, sztuki nowych mediów, bio-artu, wspieranych tekstami teoretycznymi. 

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia ogólnego:

Metody podające: Wykład konwersatoryjny (z prezentacją multimedialną uzupełniany materiałami wizualnymi, w tym, m.in.: dokumentacją projektów artystycznych, filmami autorskimi i fabularnymi, dokumentacją wystaw).

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): ćwiczeniowa (powtarzanie i utrwalanie przerobionego materiału, przygotowanie prezentacji)  

Godziny kontaktowe wynikające z programu studiów: 30h

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta 60h.

suma godzin: 90h

Punkty ECTS: 2

zakres tematów

1. Kolaż, montaż i hybrydyczne formy sztuki 

2. Media w kontekście kulturowym

3. Found-footage, subwersja, scratch video

4. Czas i przestrzeń - od sztuki kinetycznej i environment do net artu

5. Społeczny kontekst sztuki - sztuka partycypacyjna, happening, interaktywność

6. Sztuka i performatywność. Nowe koncepcje komunikacji pomiędzy artystą a odbiorcą

7. Ciało jako medium w zmieniającej się kulturze. Przegląd teorii i projektów artystycznych

8. Nowe media w sztuce (moist media, bio-art)

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Literatura obowiązkowa (wybrane fragmenty):

1. Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku: antologia, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002 (wybór)

2. Hopfinger, Maryla, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, 2003.

3. BarthesRoland, Światło obrazu, KR Wydawnictwo, 1996

4. Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, Universitas,

5. Czartoryska Urszulia, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne, pod redakcją Leszka Brogowskiego, Gdańsk 2004.

6. Kluszczyński, Ryszard W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998.

7. Kluszczyński, Ryszard, Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Rabid 2002

8. McLuhan Marshall Wybór tekstów, red. Eric McLuhan i Frank Zingrone, przeł. Ewa Różalska, Jacek M. Stokłosa, Zysk i S-ka, Poznań 2001 (wybór)

9. Ogonowska Agnieszka Twórcze metafory medialne. Baudrillard – McLuhan – Goffman, Universitas, Kraków 2010 (wybór).

10. Carlson Marvin, Performans, przeł E. Kubikowska, Warszawa 2007.

11. Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006 

12. Alicja Kępińska, Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003

13. Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabit 2001

14. Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabit 2001

15. Zawojski Piotr, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Kielce 2000

16. Interaktywne media sztuki, red., A. Porczak, ASP Kraków 2009 

17. Kluszczyński Ryszard W., Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, 2010

18. A.Leśniak, Popiół i szarość - pamięć koloru. Jacques Derrida i Anselm Kiefer 

19. Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, PIW, Warszawa 2006

20. Claire Bishop, Sztuczne piekła Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015

21. Bakke Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010

 

Dodatkowe teksty uzupełniające będą wprowadzane zgodnie z zagadnieniami i dbałością o ich dostępność. 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Nie dotyczy

założenia wstępne

Zaliczenie wykładów z zakresu historii sztuki ujętych w programie studiów

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Zajęcia uczą i zachęcają do poszerzania wiedzy. Uczulają na zmiany zachodzące w ramach sztuki, w tym malarstwa, wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości, kultury oraz technologii oraz innych dziedzin nauki, które towarzyszą i wspomagają artystyczne działania. Przygotowują studentki/studentów do konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poznawczych, by lepiej rozumieć świat i realizować samodzielne i aktualne wypowiedzi artystyczne P7S_KK

MJ_K03

EU_2 Jest gotów do podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza, co stanowi jeden z ważniejszych zagadnień w ramach teorii i historii sztuki, w tym również malarstwa w kontekście zmieniających się koncepcji sztuki osadzonej w trudnych czasach XX i XXIw. P7S_KO, P7S_KR

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_1 Potrafi komunikować się z odbiorcami, krytykami i kuratorami rozwijając wypowiedzi na temat własnej twórczości, różnicując ją w zależności od odbiorcy, w taki sposób by była czytelna i zrozumiała a zarazem zgodna z założeniami podjętego tematu P7S_UK

MJ_U10
wiedza
opiskod

EU_1 Zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwej dla zagadnień związanych z Kierunkiem Malarstwo, ponadto zna historię dyscypliny w przedziale sztuki XX, XXIw., umie wskazać najważniejsze tendencje, przełomy i przekształcenia jakim ulega malarstwo na przestrzeni wieków. Zna artystów reprezentatywnych dla kierunku oraz wydarzenia, które są istotne w kontekście sztuki. Posiada wiedzę na temat teoretycznych koncepcji malarstwa i jej osadzenie w szerszym kontekście sztuki, kultury oraz technologii W7S_WG

MJ_W02

EU_2 Zna kontekst historyczny i kulturowy związany z obszarem malarstwa i jego związek z innymi obszarami współczesnego życia, w tym m.in. technologią, nowymi mediami oraz innymi obszarami nauki. Potrafi wskazać ich wzajemne związki i znaczenia dla kultury i społeczeństwa. Zna najważniejsze, przełomowe momenty w historii malarstwa (XX i XXIw.) spowodowane wydarzeniami historycznymi i politycznymi. Rozpoznaje malarstwo, oraz inne dyscypliny sztuki jako istotne elementy kultury  P7S_WG

MJ_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 o 30 2 W 30h
W [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13374