Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Jarosław Bauć
Asystent/ci: dr Mateusz Pęk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.
Kryteria oceny:
- Samodzielna kreacja oparta o świadomość medium malarskiego
- Rozpoznanie obszarów kultury malarskiej
- Wiedza na temat teorii koloru oraz kompozycji i zastosowanie jej w praktyce
- Dialog ze współczesnym tłem kulturowym

Ocena celująca: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

 

opis przedmiotu

Opis przedmiotu obwiązuje dla III, IV i V roku studiów 

• Pracownia proponuje trzy zasadnicze nurty recepcji formy malarskiej:
a. związany z ideą abstrakcji i autonomii malarskiej
b. związany z ideą awangardy i krytyki obrazu
c. związany z nurtem postmodernistycznym czyli poszerzonym i intermedialnym obrazem

• Cel poznawczy (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student:
- uzyska umiejętność budowy konstruktu malarskiego
- będzie dysponował niezbędną wiedzą w obszarze sztuki oraz współczesnej kultury
- posiądzie zdolność pozycjonowania swojej koncepcji artystycznej w kontekście współczesności oraz w odniesieniu do historii sztuki
- posiądzie wiedzę dotyczącą zasad percepcji wizualnej i budowy obrazu
- dopasuje technologię do konkretnego problemu malarskiego
- będzie rozwijał swobodę poruszania się w różnych dziedzinach sztuki
- zindywidualizuje sferę przekazu wizualnego/medialnego
- rozwinie świadomość relacji pomiędzy koncepcją a formalnym wymiarem dzieła
- uzyska świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych właściwych do prezentacji swojego dorobku

• Cel kształcący (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student:
- posiądzie zdolność indywidualnego kreowania dzieła oraz własnych idei artystycznych
- będzie swobodnie posługiwał się dobraną technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych
- student potrafi wariantywnie podejść do własnych umiejętności oraz proponowanych idei artystycznych
- posiada swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz umiejętność samodzielnego rozwijania praktyki artystycznej
- realizuje prace na wysokim poziomie warsztatowym
- poprawnie komunikuje swoje idee artystyczne w trakcie prezentacji publicznych

• Cel praktyczny (planowane kompetencje społeczne) Student:
- posiądzie umiejętność krytycznego i analitycznego odnoszenia się do rzeczywistości
- posiądzie zdolność samorozwoju oraz samokształcenia w obszarze swojej aktywności twórczej
- potrafi trafnie interpretować kreowany przekaz wizualny
- podchodzi refleksyjnie i krytycznie do swojej twórczości jaki i do działań innych osób
- będzie świadomy kompetencji niezbędnych do poruszania się w obszarze świata sztuki jak i w przestrzeni społecznej
- dojrzałość artystyczna i emocjonalna pozwoli mu pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych.
- będzie potrafił współpracować i kooperować na poziomie twórczym z innymi osobami

skrócony opis przedmiotu

Celem jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy twórczej, oraz umiejętność poruszania się w obszarze świata sztuki.Osiągnięcie wskazanego celu ma nastąpić w wyniku szeroko prowadzonej pracy kształceniowej uruchamiającej obszary specjalistyczne dla wybranej dziedziny sztuki tu malarstwa, wiedza z zakresu historii malarstwa i technologii jaki i obszary humanistyki i nauk ścisłych dopełniających stan świadomość artystycznej młodych twórców.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia:
Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:
Seminaryjna, indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz/przegląd, wystawa
Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120
Suma godzin: 240
Punkty ECTS: 8

zakres tematów

III rok
Wielokierunkowe rozpoznanie obszarów kultury malarskiej, historii, nurtów i trendów w kontekście własnych zainteresowań twórczych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Kandyński W., Punkt i linia a płaszczyzna, Warszawa: Officyna 2019
Benjamin W., Twórca jako wytwórca, Warszawa: Wydawnictwo KR 2011
Arnheim R., Sztuki i percepcja wzrokowa. Łódź: Officyna 2015
Bourriaud N., Estetyka relacyjna, Kraków: MOCAK 2012
Hansen O., Zobaczyć świat, Warszawa: Zachęta 2015 (dostępna w pracowni)
Itten J., Sztuka Barwy, Kraków: d2d.pl 2015
Procedury sztuki lat 70., Warszawa: Fundacja Profile 2016 (dostępna w pracowni)
Sontag S., Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków, Karakter 2012
 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Warsztaty teoretyczne i praktyczne, plenery, realizowanie murali

 

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IV semestru

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 W stopniu podstawowym podejmuje refleksję na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza.

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_2 Potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych, rozpoznaje jakość podobrazia i mediów malarskich w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych z obszaru malarstwa.

MJ_U07
wiedza
opiskod

EU_3 Zna podstawowe zasady niezbędne do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z obszarem obrazowania malarskiego. W stopniu podstawowym potrafi dobrać odpowiednie środki ekspresji artystycznej dla wyrażenia w dziele malarskim własnej treści, nastroju i ekspresji.

MJ_W03

EU_4 Posiada podstawową wiedzę technologiczną i warsztatową która potrafi zastosować w praktyce oraz zna podstawową problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze malarstwa.

MJ_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13389