Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Maciej Świeszewski
Asystent/ci: dr Anna Waligórska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:

  • Samodzielna kreacja oparta o warsztat
  • Wiedza i umiejętności z zakresu technologii malarstwa
  • Wiedza z zakresu geometrii i anatomii i umiejętność zastosowania ich w pracach malarskich
  • Wiedza na temat teorii koloru i zastosowanie jej w praktyce
  • Dialog ze współczesnością w pracach malarskich
  • Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji
  • Świadome posługiwanie się kolorem i technikami malarskimi

Ocena bardzo dobra plus (celująca): bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra:  duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac 

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

CEL POZNAWCZY: wiedza w zakresie teorii koloru, technologii malarstwa, technik artystycznych, problemów estetyki, geometrii i jej związków ze sztuką, zagadnienia złotego podziału, świadomość roli matematyki w sztuce. Malarstwo jako wiedza i umiejętności, ewolucja koloru na przestrzeni wieków, zapoznanie się studentów z przemianami jakie zachodziły na przestrzeni wieków w rozumieniu malarskim, a także środków, które były używane przez artystów poszczególnych epok. Teoria barw, która określa zasady, które powinien znać każdy artysta -pierwotne barwy światła, wtórne barwy światła, kolorypodstawowe pigmentów, wtórne kolory pigmentów, kolory dopełniające, kontrast jasności, zagadnienia kontrastu kolorów, kontrastu gam, kontrastu dopełniającego oraz kontrastu równoczesnego. Zagadnienie efektu kolorów dopełniających w teorii i praktyce, problematyka  koloru przedmiotu podczas studiowania natury i realizowania  projektów-zrozumienie 3 czynników wpływających na kolor przedmiotu-koloru lokalnego, koloru pokrewnego tonem i koloru odbitego, a także znaczenie koloru światła. Problem koloru, cieni w zależności od barwy światła .Widzenie walorowe i kolorystyczne .Gamy barw: ciepła, zimna, neutralna, harmonizowanie koloru. Ciepła zimna i neutralna, harmonizowanie koloru. Zagadnienie gamy kolorów ciepłych zimnych i neutralnych realizacja zadań malarskich na możliwie najwyższym poziomie warsztatowym i intelektualnym z zastosowaniem różnorodnych technik malarskich.

 

CEL KSZTAŁCĄCY: Możliwość swobodnego realizowania zamierzeń artystycznych w oparciu o doskonałość techniczną  opartą na wiedzy i umiejętności. Poszukiwanie własnej drogi  artystycznej nieskrępowanej brakiem wiedzy i umiejętności. Pełna możliwość poszukiwań artystycznych. Ważnym czynnikiem obok środków tradycyjnych jest w procesie nauczania umiejętność korzystania z komputera -opiera się ona na analizie na monitorze pomysłów i szkiców próbując różnych kolorów, odcieni deformacji i ujęć perspektywicznych. Metoda ta pozwala zwiększyć różnorodność podejścia do realizowanego pomysłu, a także wzbogaca możliwości ilości analizowanych wariantów.

 

CEL PRAKTYCZNY: umiejętności studiowania z natury, umiejętność realizowania zadań malarskich w różnorodnych technikach, wiedza na temat teorii barw i koloru, znajomość wiedzy perspektywicznej oraz wiedza z zakresu technologii malarstwa, a także anatomii, możliwie szeroki zakres wiedzy ogólnej pozwalający na interpretacje świata/nauka, literatura, muzyka etc.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszukiwanie własnej drogi artystycznej w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne. Student zdobywa wiedzę z zakresu teorii koloru, technologii malarstwa, technik artystycznych, estetyki, a także stymulowany jest do poszerzania swojej wiedzy ogólnej, pozwalającej na interpretację świata (nauka, literatura, muzyka, etc.) Wypadkowa tych umiejętności i wiedzy, pozwala na wnikliwe rozumienie sztuki współczesnej i odnalezienie w niej swego miejsca.

 

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

Metody podające:

Wykład problemowy

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:

Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące:

Pokaz/przegląd, wystawa

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120

Suma godzin: 240

Punkty ECTS: 8

 

zakres tematów

rysunek anatomiczny, studyjny, technologia malarstwa, perspektywa malarska, filozofia, zagadnienia sztuki współczesnej, historia sztuki

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Świat bezprzedmiotowy" Kazimierz Malewicz

"The Geometry of Art and Life" Matila Ghyka

"The Golden Section: Nature's Greatest Secret" Scott Olson

"The Book of Symbols: Reflections on Archetypal Images" Ami Ronnberg, ARAS

"Historia piękna" Uberto Eco

"Historia Brzydoty" Uberto Eco

"O Sztuce" Ernst Gombrich

"Martwa natura z wędzidłem" Zbigniew Herbert

"Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniew Herbert

"Oko" Józef Czapski

"O doskonałości" Władysław Tatarkiewicz

"Kolor" Michael Freeman

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

plenery, realizacje murali

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IV semestru

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1Nabyta wiedza, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają mu na podejmowanie działań w przestrzeni publicznej.

 

 

MJ_K02 MJ_K04
umiejętności
opiskod

EU_2 Potrafi twórczo wykorzystać wiedzę o podstawowych zależnościach teorii i praktyki w malarstwie we własnej kreacji artystycznej. 

MJ_U04

EU_3 Potrafi umiejętnie stosować uwarunkowania technologiczno - warsztatowe dla uzyskania odpowiednich efektów artystyczno - wyrazowych.  

MJ_U01 MJ_U07
wiedza
opiskod

EU-4 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu uwarunkowań technologiczno - warsztatowych.

MJ_W07

EU_5 Ma wiedzę o podstawowych zależnościach teorii i praktyki w malarstwie.

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13391