Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Asystent/ci: dr Marcin Zawicki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.
Kryteria oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się pod koniec każdego semestru, w trakcie pracownianego przeglądu. W trakcie tegoż przeglądu studenci stawiani są przed koniecznością werbalnej obrony swoich prac. Podstawowe kryteria oceny to: stosunek do przedmiotu (zaangażowanie, kreatywność, uczciwość i moralność zawodowa); postępy dokonane w ocenianym okresie; wartości artystyczne prac. 

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Realizacja indywidualnych projektów z zakresu malarstwa (tradycyjne techniki malarskie, techniki własne, techniki cyfrowe oraz działania przestrzenne)

Cele poznawcze: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Zdobycie samoświadomości artystycznej opartej na wiedzy o związkach własnej kreacji artystycznej i jej społecznego oddziaływania;

Zdobycie wiedzy technologicznej z zakresu przedmiotu oraz jej umiejętne stosowanie;

Cele kształcące: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Zdobycie umiejętności warsztatowych pozwalających na samodzielne kreowanie i realizowanie projektów artystycznych;

Zdobycie umiejętności samodzielnego posługiwania się warsztatem i adekwatnego stosowania środków artystycznej ekspresji;

Cele praktyczne: (planowane kompetencje społeczne)

Zrozumienie potrzeby permanentnego rozwoju.

Rozwijanie umiejętności reagowania na bodźce społeczne i środowiskowe oraz stawania w obronie prawdy;

Rozwijanie umiejętności współżycia i pracy w grupie z zachowaniem szacunku i tolerancji dla innych postaw artystycznych;

Szanowanie zasad etyki akademickiej i zawodowej;

Zdobycie umiejętności krytycznej samooceny oraz werbalnej obrony stawianych tez;

skrócony opis przedmiotu

Utrwalając nabyte wcześniej umiejętności, zajęcia zachęcają studentów do zdobywania nowych, do przekraczania granicy strachu przed nieznanym. Prowokują do podjęcia ryzyka indywidualnych poszukiwań w obrębie szeroko rozumianej przestrzeni malarstwa. Realizując indywidualne projekty studenci rozwijają swoją kreatywność i samodzielność. Stają przed koniecznością obrony werbalnej swoich prac. Poszerzając swą artystyczną świadomość, poszerzają jednocześnie pole postrzegania malarstwa jako autonomicznej dziedziny wypowiedzi. Malarstwo przestaje być przez nich odbierany jako zbiór umiejętności czy zręczności. Zajęcia w pracowni mają przekonać, że dopiero mądre wykorzystanie tych umiejętności jest prawdziwie rozwijające.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje. Tradycją w funkcjonowaniu pracowni są tzw. publiczne korekty, podczas których wybrani studenci dostają szansę zaprezentowania swoich prac zaproszonym gościom (innym wykładowcom, krytykom, kuratorom, studentom z innych pracowni) oraz wysłuchania ich opinii. Pracownia jest obszarem swobodnej wymiany myśli, bez decydowania z góry, która ze stron ma rację. 

Metody kształcenia:Metody podające: Wykład problemowy,

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji: Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

godziny kontaktowe wynikające z programu studiów 60
godziny pracy własnej studenta 60
suma godzin 120
punkty ECTS 4

zakres tematów

Podstawą funkcjonowania pracowni jest zasada indywidualizacji metod i podmiotowości studenta.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wassily Kandinsky. „Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986;

Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie 1974

oraz bibliografia wymagana na zajęciach z zakresu historii sztuki.

Student powinien interesować się publikacjami z zakresu sztuki najnowszej.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IV semestru studiów w Pracowni Podstaw Malarstwa i Rysunku oraz zapisanie się do pracowni zgodnie z zasadami ustalonymi na Wydziale. 

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa. Wiedza z zakresu rysunku i malarstwa wyniesiona z pracowni podstaw dla I i II roku.

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

EU_04 Umie zakomponować prace malarską, zna i wykorzystuje podstawowe techniki malarskie. Potrafi dobrać podstawowe techniki malarskie do własnych założeń. Potrafi przygotować szkice i inne założenia wstępne do swojej pracy artystycznej i zrealizować poprawny obraz malarski.

MJ_U01

EU_05 Umie zdefiniować interesujące go problemy artystyczne i intelektualne i w konsultacji z prowadzącymi zajęcia skonstruować na ich podstawie wypowiedź artystyczną w oparciu o kompozycję, format, środki wyrazu artystycznego, medium.

MJ_U02

EU_06 Wykorzystuje wiedzę nabytą w poprzednich semestrach, potrafi odnieść się do tradycyjnych form przedstawienia jak studium modela czy martwej natury. Rozumie założenia tradycyjnych przedstawień i potrafi je twórczo interpretować.

MJ_U04

EU_07 Umie odnaleźć się w grupie jaką stanowi pracownia. Potrafi współpracować z grupą. Poprzez pojawiające się niekiedy doświadczenia projektów zespołowych nabywa zdolności pracy w zespole. Współpracuje przy wspólnym tworzeniu wystaw semestralnych, uczestniczy w wyjazdach pracownianych.

MJ_U06

EU_08 Potrafi wykonać poprawną realizację malarską. Umie posługiwać się kompozycją, kolorem, walorem, linią i innymi elementami warsztatu malarskiego.

MJ_U07

EU_09 Potrafi dyskutować na tematy związane z szeroko pojętą kulturą oraz sztuką. Uczestniczy w organizowanych przez pracownię otwartych korektach.

MJ_U10 MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_01 Posiada wiedzę z zakresu podstaw kompozycji pracy malarskiej. Posiada podstawową wiedzę o budowaniu obrazu.

MJ_W03

EU_02 Zna podstawy technologii malarstwa. Potrafi samodzielnie przygotować proste podobrazie. Porusza się w podstawowych technikach malarskich (farby wodne, farby olejne)

MJ_W07

EU_03 Korzystając z dotychczasowych doświadczeń potrafi w stopniu podstawowym opracować teoretycznie wybrane elementy pracy artystycznej. Potrafi wskazać relacje formy i treści dzieła plastycznego

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13397