Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia linorytu

Pedagog: prof. dr hab. Janusz Akermann

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena pracy studenta jaest wypadkową jego ogólnej postawy, obecności i aktywności w trakcie zajęć, a przede wszystkim kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem przedmiotem studiów. Praktyczne metody oceny pracy studenta: podczas bieżących zajęć dokonywana jest korekta permanentna, co ma charakter oceniania ciągłego, sprawdzana jest obecność na zajęciach, kontrolowana jest terminowość realizowanych zadań oraz ich zgodność z przedstawionymi założeniami. Na pozytywną ocenę pracy studenta mają wpływ: osiągnięcie wszystkich założeń programowych, stuprocentowa obecność na zajęciach, duża samodzielność w zakresie warsztatowym oraz wykonanie prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym i technicznym. Na negatywną ocenę pracy studenta mają wpływ: niepełna obecność na zajęciach, mała samodzielność warsztatowa oraz wykonanie prac o słabym poziomie technicznym i artystycznym oraz całkowity brak samodzielności warsztatowej połączony z brakiem pomysłów na wykonywanie własnych realizacji.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac.
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafki artystycznej, poznanie i praktyczne stosowanie technik druku wklęsłego oraz wypukłego, umożliwiające swobodną wypowiedź artystyczną formułowaną za pomocą grafcznych środków wyrazu w formie miniatur oraz grafki monumentalnej.  Głównym celem pracy ze studentami jest pobudzenie i stymulowanie indywidualnej świadomości twórczej w obrazie graficznym przy pomocy wcześniej poznanych technicznych właściwości druku. Zajęcia polegają na dokładnym omówieniu zaproponowanych studentom tematów, indywidualnych rozmów związanych z praktyczną realizacją poruszanych zagadnień, a także próbami indywidualnego pokonywania problemów formalno – technicznych. W ciągu kolejnych zajęć realizowane są bieżące konsultacje i dyskusje nad kolejnymi etapami powstawania prac, zaistniałymi problemami technicznymi i sposobami ich wyeliminowania, oraz nowymi pomysłami.

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się technikami druku wklęsłego lub wypukłego w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i formułowanie problemu artystycznego. Poszukiwanie własnej drogi artystycznej umożliwiającej realizacje indywidualnych zamierzeń artystycznych.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizujemy w dwóch grupach. Pierwszą grupę stanowią zajęcia wprowadzające tzn. wykłady/porównania/korekty. Na bazie katalogów, grafik, omawiane są historyczne i współczesne dokonania w grafice polskiej w szczególności w technice linorytu. Drugą grupę stanowią zajęcia warsztatowe, ćwiczenia. W tej grupie wyróżniamy: poznawanie procesu projektowego oraz praca warsztatowa.
Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 15
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 15
Suma godzin: 30
Punkty ECTS: 2

zakres tematów

Autorskie projekty w technice linorytu lub technice mieszanej do realizacji w postaci spójnego cyklu grafik. W program zajęć wpisana jest swoboda decyzji i działań. Wybrane zagadnienia z teorii grafiki współczesnej. Wybrane zagadnienia z techniki i technologii linorytu innych technik grficznych – sposoby ich łączenia Grafika w obszarze działań przestrzennych. Grafika w instalacji. Grafika eksperymentalna. Realizacja pracy dyplomowej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- Małgorzata Daszyńska – „Techniki graficzne powielane i odbijane” WSiP, Warszawa 1992 r. - „Grafika wczoraj i dziś”, Warszawa 1974 r. - Irena Jakimowicz – „Współczesna grafika polska”, Arkady, Warszawa 1975 r. - Andrzej Jurkiewicz – „Podręcznik metod grafiki artystycznej”, Arkady - Jerzy Werner-„Technika i technologia sztuk graficznych”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972 r. Literatura uzupełniająca: albumy dotyczące grafiki, katalogi z wystaw grafiki współczesnej.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Praktyka w ramach kierunku 

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia z grupy technologii do wyboru. Grafika artystyczna - linoryt

założenia wstępne

Podstawowa wiedza o technikach graficznych; podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu; podstawy rysunku.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU Ma wiedzę oraz rozumie potrzebę ciagłego poszerzania umiejętności oraz potrzebę pogłębiania wiedzy.

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU Potrafi wykorzystać metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki
EU Potrafi wykorzystać umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

MJ_U04 MJ_U08
wiedza
opiskod

EU Posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik w powstawaniu dzieła plastycznego.

MJ_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13407