Katalog ECTS

Analiza sztuki współczesnej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryteria ogólne:

- Obecność na zajęciach. 
- Praca pisemna nt. opis i interpretacja jednego wybranego dzieła sztuki współczesnej (sposród zagadnień omawianych na wykładach). Do tekstu należy dołączyć bibliografię sporządzoną według stylu obowiązującego w ASP w Gdańsku (zarządzenie rektora 54/2017). Objętość 3-5 stron znormalizowanych (z bibliografią). Pracę należy przesłać w formacie doc na adres lukasz.guzek@asp.gda.pl. Szczegółowe wymogi formalne dotyczące struktury tekstu zaliczeniowego oraz kryteria oceniania są przekazywane i omawiane podczas zajęć.
- Pytania i odpowiedzi.

Kryteria szczegółowe:

TEMAT:

Opis i interpretacja wybranego dzieła sztuki.

- wybrane dzieło może należeć do dowolnej dyscypliny/dziedziny sztuki i być wykonane w dowolnym medium.

-  powinno sytuować się w szeroko rozumianym obszarze zagadnień sztuki współczesnej omawianych w trakcie zajęć. 

SCHEMAT mini-eseju:

1. Tytuł (z podtytułami) wskazujący na podejmowany w mini-eseju temat.

2. Wstęp.

Zawierający: 

- podstawowe informacje o danym dziele sztuki (autor, tytuł, miejsce i czas powstania/wykonania, przechowywania);

- informacje o zastosowanych środkach artystycznych, sposobach i  technikach wykonania, materiale, wymiarach/czasie trwania, etc;

- stan badań – kto/co już pisał na temat danego dzieła. Wskazanie i omówienie literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem autorów i pozycji cytowanych w tekście mini-eseju, wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru;

- siatkę pojęć – wskazanie, podanie definicji i/lub przybliżenie słów-kluczy – najważniejszych określeń, nazw zwłaszcza tych, którymi operujemy w tekście mini-eseju;

- osadzenie dzieła na tle epoki / nurtu / kierunku / środowiska / miejsca powstania, etc. 

Nie umieszczamy w tekście biografii twórcy, z wyjątkiem szczegółów koniecznych do dokonania interpretacji.

OPIS

-W opisie postępujemy od ogółu do szczegółu. Zaczynamy - w zależności od medium w którym wykonane jest dzieło - od opisu planu/kompozycji/struktury podziałów przestrzennych płaszczyzny/bryły, lub/i interwałów czasowych, schematu akcji, podziału na sceny, ujęcia.

- Określamy repertuar i /lub sposób użycia form, czynności, i innych zastosowanych środków.  

- Identyfikujemy poszczególne element składowe dzieła i wskazujemy na te, które są kluczowe, decydujące o specyfice jego formy.

 

INTERPRETACJA:

- określamy znaczenie poszczególnych składników formy dzieła; wskazujemy te, których znaczenie jest kluczowe, decydujące,

 - zmierzamy do uchwycenia znaczenia całości dzieła;

- osadzamy dzieło w dyskursie (dyskursach)  sztuki i kultury.

 

ZAKOŃCZENIE.

Wnioski z przeprowadzonego badania:

- dokonanie porównania z innymi dziełami, wskazanie na podobieństwa i różnice;

- ocena własna dzieła.

 

BIBLIOGRAFIA

Jest koniecznym składnikiem mini-eseju. Może zostać podzielona na bibliografię zawierającą pozycje cytowane i bibliografię pozostałą, czyli wskazanie literatury z której korzystamy w procesie interpretacji, ale jej nie cytujemy.

 

KRYTERIA OCENY

 

nd – niezgodność doboru tematu pracy z tematyką wykładów, brak bibliografii lub bibliografia niepełna (np. ograniczona do źródeł popularnych), brak informacji wskazanych jako zawartość części wstępnej (lub ich niedostateczny charakter), brak opisu (lub jego niedostateczny charakter), brak interpretacji (lub jej niedostateczny charakter i brak ugruntowania w wiedzy).

dst - temat pracy nie w pełni zgodny z tematyką wykładów, brak bibliografii lub bibliografia niepełna (np. ograniczona do źródeł popularnych), niepełny zakres informacji wskazanych jako zawartość części wstępnej (lub ich niedostateczny charakter), niepełny opis, interpretacja w niewielkim stopniu rozbudowana i ugruntowana w zgromadzonej wiedzy.

db - temat pracy w pełni zgodny z tematyką wykładów, zawiera bibliografię, wystarczający zakres informacji wskazanych jako zawartość części wstępnej, wystarczający opis, wystarczająco rozbudowaną interpretację ugruntowaną w zgromadzonej wiedzy.

bdb - temat pracy w pełni zgodny z tematyką wykładów, zawiera bibliografię, wyczerpujący zakres informacji wskazanych jako zawartość części wstępnej, pełen opis, rozbudowaną interpretację ugruntowaną w zgromadzonej wiedzy.

 

 

 

 

opis przedmiotu

- Cel poznawczy:
analiza treści podstawowych pojęć jakimi posługuje się historia sztuki w związku ze sztuką współczesną; cech stylistycznych i formalno - artystycznych dzieł sztuki współczesnej; znaczenia dzieł sztuki współczesnej i ich roli w historii sztuki i kultury polskiej i
europejskiej.

- Cel kształcący:
nabycie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych (formalnych) dzieł sztuki współczesnej; rozumienia i interpretacji dzieł sztuki omawianych nurtów sztuki współczesnej.

- Cel praktyczny:
możliwość świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym; zrozumienie dla historii i dziedzictwa artystycznego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł sztuki współczesnej i praktyk świata sztuki.

skrócony opis przedmiotu

Cykl wykładów obejmujący wybrane zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej (XX i XXI wieku). Poszczególne tematy są prezentowane w sposób przekrojowy, w ujęciu historycznym i poparte analizami przykładów dzieł.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, odpowiedzi na pytania. Konsultacje prac zaliczeniowych indywidualnie i via email.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30

Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

 

zakres tematów

1 - Przedstawienie programu zajęć i warunków zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę zajęć i sposób realizacji przedmiotu.
2 - Historia przedmiotu w sztuce. Od Marcela Duchampa i ready made do pop artu (Andy Warhol, Claes Oldenburg, nowy realizm)
3 - Sztuka i kultura masowa. Kolaż i reprodukcja.
4 - Malarstwo monochromatyczne. Yves Klein.
5 - Malarstwo gestu (grrupa Gutai, Jackson Pollock i amerykański ekspresjonizm abstrakcyjny).
6 - Malarstwo strukturalne. Informel, poszukiwanie materii i materiałów. Akcjoniści Wiedeńscy
7 - Environment i happening. Definicja i praktyka. Allan Kaprow. Tadeusz Kantor, Włodzimierz Borowski.

8 - Konstrukcje modularne i minimal art. Donald Judd, Sol Lewitt, Robert Morris. 
9 - Intermedia (pojęcie i praktyka, Fluxus).
10 - Strukturalizm w fotografii i filmie, kino rozszerzone. Valie Export.
11 -  Warsztat Formy Filmowej (Józef Robakowski). 
12 - Sztuka konceptualna. Konceptualna definicja sztuki.  
13 - Joseph Kosuth.
14 - Od sztuki konceptualnej do sztuki kontekstualnej. Antropologizacja sztuki.
15 -  Uzupełnienia. Podsumowanie cyklu zajęć.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Opracowania ogólne:
Adam Kotula, Piotr Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1978.
Piotr Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.
Stefan Morawski, Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985.
Urszula Czartoryska, Od Pop artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973.
Bożena Kowalska, Od impresjonizmu do konceptualizmu, Warszawa 1989.
Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego, Warszawa 1973.

Zagadnienia szczegółowe:
Mieczysław Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972.
Calvin Tomkins, Marcel Duchamp. Biografia, Poznań 2001.
Tadeusz Pawłowski, Happening, Warszawa 1988.
Maria Hussakowska, Minimalizm, Kraków 2003.
Ryszard W. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia, Warszawa 1999.
Ryszard W. Kluszczyński, Warsztat Formy Filmowej, Warszawa 2000.
Dick Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu, Gdańsk 2000.
Jerzy Kaczmarek, Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii, Poznań 2001.
Łukasz Guzek, Sztuka instalacji, Warszawa 2007.
Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, Kraków 2012.
Grzegorz Dziamski, Przełom konceptualny, Poznań 2010.
Marvin Carlson, Performans, Warszawa 2007.
Jon McKenzie, Performuj albo…, Kraków 2011.

Sztuka polska:
Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.
Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska, Warszawa 1988.
Alicja Kępińska, Nowa sztuka – 1945 – 1978, Warszawa 1981.
Janusz Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.
Piotr Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Poznań, 2005.
Grzegorz Dziamski, Lata Dziewięćdziesiąte, Poznań 2000.
Izabella Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Warszawa 2002.
Luiza Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.
Tadeusz Kantor. Z archiwum galerii Foksal, Warszawa 1998.
Jacek Zydorowicz, Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku, Warszawa 2005.

Zbiory esejów:
Susan Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków 2012.
Rosalind Krauss, Oryginalność awangardy, Gdańsk 2012.
Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Poznań 2001

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Ogólna orientacja w historii sztuki (polskiej i światowej) i zagadnieniach sztuki aktualnej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod


EU_01 Jest gotów do udziału w dyskursach na temat społecznych, naukowych i artystycznych aspektów związanych ze sztuką współczesną oraz własną działalnością artystyczną, szczególnie jako artysty malarza, rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

MJ_K05 MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_01 Potrafi swobodnie komunikować się na tematy specjalistyczne związane z obszarem kultury,sztuki współczesnej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10
wiedza
opiskod

EU_01 Posiada wyczerpującą i pogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu sztuki współczesnej i jej kontekstów kulturowych, zwłaszcza związaną z obszarem malarstwa.

 

MJ_W01 MJ_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.6 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13429