Katalog ECTS

Malarstwo ścienne i witraż

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Asystent/ci: mgr Przemysław Garczyński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Porównawcza prezentacja prac z całego semestru wraz z etapem projektowym na forum pracowni w kontekście innych studentów realizujących zadania z tego samego zakresu tematu. Uczestnictwo wszystkich studentów w procesie oceny z możliwością przedstawienia własnych opinii.
Do kryteriów oceny należą:
– poziom artystyczny prezentowanych prac,
– udokumentowany proces projektowy zadania,
– postępy w procesie uczenia się,
– poziom techniczny wykonanych prac,
– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.
Skala ocen:
Ocena bardzo dobra plus (5.5): Bardzo wysoki, wyróżniający się na tle innych prezentowanych prac, poziom artystyczny; najwyższy poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena bardzo dobra (5.0): Wysoki, wyróżniający się na tle innych prezentowanych prac, poziom artystyczny; wysoki poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena dobra plus (4.5): widoczny dobry poziom artystyczny prezentowanych prac; wysoki poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena dobra (4.0): duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus (3.5): średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna (3.0): mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna (2.0): brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Pracownia malarstwa ściennego i witrażu należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. Nauka w Pracowni trwa 5 semestrów i kończy się przygotowaniem pracy dyplomowej lub aneksu do dyplomu. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń (realizacja projektów w pełnej formie technologicznej lub wykonanie fragmentu projektu w zakładanej technologii), wykładów i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami). Stopień komplikacji prac wykonywanych w czasie zajęć wzrasta wraz ze zdobywaną wiedzą technologiczną i merytoryczną. Program pracowni uwzględnia indywidualne predyspozycje plastyczne i charakterologiczne studentów. Na III i IV r. studenci mają możliwość ukierunkowywania swoich zainteresowań, w tym celu tematy ćwiczeń uwzględniają różnorodne formy plastyczne z zakresu malarstwa ściennego i witrażu. Proces realizacji zadań zwykle poprzedzony jest zapoznaniem się z realizacjami już istniejącymi – analiza historyczna, technologiczna. Przygotowaniem wstępnych projektów, omówieniem ich w czasie indywidualnych rozmów z osobami prowadzącymi jak również w czasie publicznych wystąpień (na forum pracowni czy też wobec osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację konkretnych zadań – korekta). Przygotowaniem projektu realizacyjnego (przy pracach zespołowych wybór najlepszego projektu) i realizacja. W zależności od obranej techniki wykonawczej student może mieć przedłużony czas na realizację na następne semestry. W miesiącach letnich organizowane są plenery realizacyjne (pracownia podejmuje się zadań poza strukturami uczelni z zakresu malarstwa ściennego i witrażu). Możliwość ich przeprowadzenia uwarunkowana jest zewnętrznymi ofertami realizacyjnymi oraz ich wartością poznawczo-artystyczną w procesie kształcenia. Studenci V roku traktowani są indywidualnie. Studenci winni sami sprecyzować temat, formę realizacji i zrealizować swój projekt w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenia.

CEL POZNAWCZY: wiedza w zakresie teorii i praktyki sztuki w przestrzeni publicznej, technologii z nią związanych, technik artystycznych, problemów związanych zarówno z estetyką jak i uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi i historyczno-politycznymi. Zapoznanie się i doświadczenie procesu związanego z pracą nad projektowaniem i realizacją w rzeczywistych uwarunkowaniach przestrzeni publicznej z zachowaniem własnego języka artystycznego jak również uwarunkowań historycznych.Sztuka jako wiedza i umiejętności, jej ewolucji na przestrzeni wieków, zapoznanie się studentów z przemianami jakie zachodziły na przestrzeni wieków zarówno w rozumieniu artystycznym, a także środków, które były używane przez artystów poszczególnych epok. Teorii która określa zasady przygotowania projektu i jego późniejszej realizacji, problemów związanych z opracowaniem teoretycznymi i artystycznym projektu organizacją logistyczną strony projektu, stworzeniem grupy realizacyjnej i późniejszą jej realizacją. Umiejętnością prowadzenia projektu zarówno od strony artystycznej jak i organizacyjnej. W oparciu o kształcenie kierunkowe na Kierunku Malarstwo – pracownie kierunkowe malarskie – poszerzenie wiedzy specyficzne technologiczne materiały stosowane w ramach przedmiotu (szkło, malarstwo ścienne, żywice) pozwalające na realizacja zadań artystycznych na możliwie najwyższym poziomie warsztatowym i intelektualnym z zastosowaniem różnorodnych technik.
CEL KSZTAŁCĄCY: Możliwość swobodnego realizowania zamierzeń artystycznych w oparciu o doskonałość techniczną opartą na wiedzy i umiejętności. Poszukiwanie własnej drogi artystycznej w oparciu o proces doświadczalny – badawczy w ramach realizowanych tematów. Pełna możliwość poszukiwań artystycznych. Ważnym czynnikiem obok środków tradycyjnych poznawanych w ramach pracowni jest w procesie nauczania stosowanie technik eksperymentalnych łączących współczesne materiały i technologie z technikami klasycznym wzbogacającymi język wypowiedzi. Otwarcie na możliwości interdyscyplinarne działania łączące w sobie różne środki wyrazowe i techniczne determinowane celem realizowanego projektu.
CEL PRAKTYCZNY: umiejętności odpowiedzenia w sposób artystyczny na zapotrzebowanie interesariusza zewnętrznego, jak również umiejętność zainteresowania (znalezienia i przekonania interesariusza zewnętrznego) do realizacji własnych pomysłów artystycznych. Kreacyjnego realizowania zadań artystycznych w różnorodnych technikach. Wiedzy na temat organizacji procesu projektowego od pomysłu przez proces badawczy (teoretyczny, historyczny, analizy materiałowo-technologicznej) do przygotowania gotowego projektu realizacyjnego.

skrócony opis przedmiotu

Celem prowadzonych działań dydaktycznych w ramach przedmiotu „Malarstwo ścienne i witraż” jest poszukiwanie jak również wzbogacenie drogi artystycznej – kształtowanej w procesie studiów – w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne poznawane w ramach procesu uczenia się. Przedmiot prowadzony jest na zasadzie zadań celowych opracowanych w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi lub zadań symulacyjnych (prowadzonych na potrzeby dydaktyczne – brak interesariusza zewnętrznego) w formie praktycznych ćwiczeń techniczno technologicznych związane z malarstwem ściennym, witrażem, czy szerzej ze sztuką w przestrzeni publicznej. W czasie realizacji zadań wprowadzane są dodatkowe elementy rozbudowujące zakres prowadzonych projektów (specyfika porozumienia z interesariuszem zewnętrznym) umożliwiające studentom poszerzenie wiedzy zarówno w formie wypowiedzi artystycznej jaki i rozpoznania uwarunkowań społecznych i kulturowych konkretnych zadań. Zapewni to absolwentowi swobodę w późniejszym podejmowaniu różnorodnych zadań artystycznych nierzadko z pogranicza dziedzin, czy łączących wielość działań artystycznych. Całość wyniesionej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zdobytego w procesie dydaktycznym w pracowni pozwala na samodzielną wnikliwą analizę, rozumienie i praktykę zarówno sztuki współczesnej jak i zjawisk społeczno kulturowych współczesnych i historycznych.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności zarówno artystycznym jak i technologicznym w formie plansz projektowych zawierających opis technologiczny i ideowy. Realizacja fragmentu projektu lub całości w docelowej technice.
Metody Kształcenia:


metody podawcze:
wykład problemowy połączony z dyskusją, samodzielna praca studencka, ćwiczeniowa, połączona z koniecznością prowadzenia doświadczenia i eksperymentu artystycznego.
metody dyskusji:
indywidualne korekty a również porównawcze rozmowy problemowe w grupie realizującej ten sam projekt.
metody eksponujące:
przegląd semestralny, połączony z prezentacją ideową pracy – porównanie z innymi realizacjami tego samego tematu, rozmowa krytyczna w obecności zainteresowanych otwarta dyskusja na temat zadania i efektów osiągniętych.
Wystawa semestralna/końcoworoczna.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120
Suma godzin: 240
Punkty ECTS: 8

 

zakres tematów

Tematy związane z poznawaniem techniki i technologi artystycznych. Kopia fragmentu dzieła istniejącego. Wprowadzenie własnych elementów umożliwiających zakomponowanie dzieła zamkniętego z zachowaniem stylu dzieła oryginalnego.
Interpretacja szeroko pojmowanego dzieła: literackiego, sztuki, czy charakterystycznego tematu w określonym stylu artystycznym wykonanego w zakładanej technice artystycznej.
Realizacja własnych projektów artystycznych jednostkowych; cykli prac jak również złożonych projektów składających się z kilku prac tworzących jedną wypowiedź artystyczną.
Przygotowanie i realizacja projektów na zadany temat (odpowiedź na zamówienie inwestora) w sposób całkowicie autorski. Przygotowanie projektu, opis ideowy i technologiczny, wykonanie „próbki technologicznej” – fragmentu pracy w zakładanej technologi.
Przygotowanie i przeprowadzenie projektu realizowanego w zespole twórczym.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Hornung D. „Kolor. Kurs dla artystów i projektantów” Universitas 2004
Gombrich E.H. „Pisma o sztuce i kulturze” Universitas 2011
Gage John „Kolor i kultura” Universitas 2008
Cennini Cennino „Rzecz o malarstwie” PiW 1955
Doerner Max „Materiały malarskie i ich zastosowanie” Arkady 2017
Ślesiński Władysław „Techniki malarskie, spoiwa mineralne” Arkady 1983
Ślesiński Władysław „Malarstwo sztalugowe i ścienne” Arkady 1989
Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, „Graffiti w Polsce 1940-2010” Carta Blanca 2011
Żychowska M.J. „Współczesne witraże polskie” PK 1999
praca zbiorowa „Techniki wielkich mistrzów malarstwa” Arkady 2005
Aidan Hurt „Ikona Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego” Jedność 2015
„Barwy szkła” (dwumiesięcznik)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plenery realizacyjne z zakresu malarstwa ściennego

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student III roku Malarstwa po ukończeniu 5 semestru.

założenia wstępne

Student zaliczył 1 semestr zajęć z zakresu Technologi Malarstwa Ściennego i Witrażu

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 

EU_K0171
Posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności technologiczne do samodzielnej pracy projektowo realizacyjnej

 

 

MJ_K01

EU_K0272
Potrafi inspirować własne dokonania w pracowni efektami wiedzy i doświadczeń praktycznych nabytymi w czasie studiów.

 

MJ_K02

EU_K0471

Może uczestniczyć i wspomagać swoją wiedzą z zakresu technik specyficznych dla malarstwa ściennego i witrażu w projektach twórczych – zespołach badawczych. Jednocześnie wiedząc, że jego doświadczenie wymaga ciągłej pracy i rozwoju

MJ_K04

EU_K0571

Wiedza i umiejętności pozwalają na interpretacyjne działania uwzględniające dokonania sztuki w dzisiejszej przestrzeń publicznej na poziomie ogólnym.

MJ_K05

EU_K0671
Potrafi podejmować działania projektowe (artystyczne), w określonej tematyce. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na kreacyjną odpowiedź na zapotrzebowanie zewnętrzne.

 

MJ_K06

EU_K0701
Potrafi przygotować elementy projektu technicznego związane z prezentację projektu zespołowego dla różnych odbiorców (interesariuszy), publiczności czy komisji oceniającej.

 

MJ_K07
umiejętności
opiskod

EU_U0171
Zasób wiedzy technicznej i technologicznej umożliwia podjęcie prób z zastosowaniem innych niż tradycyjnie przyjęte środkami i narzędziami w celach badawczych poszerzających język ekspresji artystycznej

 

MJ_U01

EU_U0271
Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają na autorską kreację i ekspresję w ramach realizowanych zadań oraz podejmowanie własnych działań autorskich

 

MJ_U02

EU_U0471
Potrafi stworzyć złożoną, w formie cyklu, wypowiedź artystyczną na zadany temat z wykorzystaniem odniesień historycznych stylistycznych, kulturowych

 

MJ_U04

EU_U0571
Umiejętności techniczne specyficzne dla technik związanych z malarstwem ściennym i technikami witrażowniczymi oraz wiedza z zakresu sztuki w przestrzeni publicznej pozwalają na świadome operowanie zarówno wartościami technologicznymi jak i artystycznymi w celu osiągnięcia zamierzonych efektów wizualnych

 

MJ_U05

EU_U0671
Wiedza i doświadczenie pozwala na samodzielną pracę w ramach działania zespołu twórczego realizującego projekt. Może być osobą odpowiedzialną za odcinkowe działania w wybranych technologiach

 

MJ_U06

EU_U0771
Potrafi korzystać z wielu technik warsztatowych, swobodnie je modyfikować w celu uzyskania konkretnych efektów artystycznych dla konkretnej technologii

 

MJ_U07

EU_U1071
Wiedza i umiejętności w ramach danej technologi pozwala na autorską wypowiedź (obronę) założeń projektowych zarówno na forum pracowni jak i w kontakcie z interesariuszem zewnętrznym.

 

MJ_U10
wiedza
opiskod

EU_W0371
Posiada wiedzę umożliwiającą przygotowanie cyklu prac w określonej konwencji czy stylistyce

 

MJ_W03

EU_W0372
Posiada niezbędną wiedzę czynnego uczestnictwa w zespołem realizatorskim zadania plastycznego związanego z malarstwem ściennym i witrażem

 

MJ_W03

EU_W0771
posiada wiedzę umożliwiającą podjęcie się samodzielnych prób projektowych i wykonawczych z uwzględnieniem różnorakich form interpretacyjnych (stylowych, wyrazowych) w określonych technikach

 

MJ_W07

EU_W0871
potrafi korzystać z dokonań sztuki dawnej i współczesnej nadając im w swojej kreacji autorski wydźwięk.

 

MJ_W08

EU_W1071
ma podstawową wiedzę dotyczącą procesu przygotowawczego projektów artystycznych.Potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację projektu.

 

MJ_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.6 o 120 8 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13447