Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia litografii

Pedagog: dr Łukasz Butowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę uzyskuje student w oparciu o indywidualną ocenę jego pracy, czyli: Wykonania zadanych ćwiczeń, przejawiania własnej inicjatywy, uczęszczania na zajęcia, indywidualnego zaangażowania i aktywności twórczej w pracowni.

 

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Opis przedmiotu Litografia:
CEL POZNAWCZY: zapoznanie studenta z techniką litografii czyli druku z kamienia wapiennego i jej pochodnych w tym techniki offsetowej. Nauka studenta kompozycji w oparciu o kanon artystyczny i literaturę. Student ma za zadanie zrozumieć zasadę działania druku litograficznego, jak i umieć zastosować go w swoich artystycznych zamiarach.
CEL KSZTAŁCĄCY: Student ma wykonywać swoje założenia artystyczne w oparciu o doświadczenie z zachowaniem szacunku do technologii i tradycji. Nie unikając nowoczesnych rozwiązań z pogranicza grafiki intermiedialnej. Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne. Jego zadaniem jest poznanie możliwości kreacji graficznej z wykorzystaniem tej techniki, jak i łączenie jej i używanie w innych realizacjach artystycznych i projektowych. Dodatkowo nauczane są podstawowe zagadnienia dotyczące kreacji plastycznej: Komponowanie obrazu, użycie koloru, rytmu, gestu, ekspresji, budowanie planów gdzie nacisk jest kładziony na zagadnienia związane z grafiką: student jest zaznajamiany z pojęciami nakładu graficznego, edycji, post produkcji w grafice artystycznej.
CEL PRAKTYCZNY: umiejętność swobodnej pracy z warsztatem graficznym, umiejętność doboru techniku druku do swojego założenia artystycznego, umiejętność komponowania graficznego, tworzenia edycji graficznych, umiejętność łączenia warstw kolorów.

skrócony opis przedmiotu

Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne. Jego zadaniem jest poznanie możliwości kreacji graficznej z wykorzystaniem tej techniki, jak i łączenie jej i używanie w innych realizacjach artystycznych i projektowych. Dodatkowo nauczane są podstawowe zagadnienia dotyczące kreacji plastycznej: Komponowanie obrazu, użycie koloru, rytmu, gestu, ekspresji, budowanie planów gdzie nacisk jest kładziony na zagadnienia związane z grafiką: student jest zaznajamiany z pojęciami nakładu graficznego, edycji, post produkcji w grafice artystycznej.

sposób realizacji przedmiotu

Student wykonuje indywidualne projekty na zadane tematy oraz swoje własne propozycje twórcze. Następnie są one konsultowane z prowadzącym i realizowane w wybranej technologii druku płaskiego.

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 15
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 15
Suma godzin: 30
Punkty ECTS: 2

zakres tematów

Pracownia Litografii Tematy 2019/2020

Na datę zakończenia tematu przypadają przeglądy. Daty są nieprzekraczalne. Do każdego tematu należy przygotować minimum 3 szkice.
1. Drugi Rok Grafika oraz I rok MGR: Ilustracja do książki „Moskwa – Pietuszki” format A3, Czarno biały. Koniec 13 listopada
2. Drugi Rok Grafika oraz I rok MGR: Kompozycja CMYK 4 kolory. Abstrakcyjna kompozycja używająca efektów właściwych dla litografii, Koniec do 18 Grudnia
3. Drugi Rok Grafika oraz I rok MGR: Szablon, Kompozycja z powtarzającego się elementu.
50 x70 cm, algrafia trawiona. Koniec 28 styczeń.


Trzeci Rok Grafika:
1. OBIEKT - Ciekawa Forma, twór surrealistyczny, z użyciem łączenia technik dostępnych w pracowni, ksero, szablon, collage, kredka, tusz, 50 x70cm, Koniec 13 listopada. (podpowiedź jedna z możliwości realizacji np. krzesło z gwoździ, liter, innych krzeseł, mięsa itd. )
2. Autoportret Podwójny Narcystyczny. 50x70cm Dwa formaty lub jeden format 100x70 cm. Przedstawienie swojej postaci, portretu w sposób dalece nie obiektywny na plus, Inspiracja: Selfie, Instagram, szkoła Fountainebleau, malarskie portrety podwójne itd. Polecane środki wyrazu: karykatura, groteska, pastisz itd.
Koniec 28 styczeń.


Macie możliwość zaproponowania tematów, pomysłów projektów (od III roku w górę) bezwzględnym warunkiem jest konsultacja z prowadzącymi, oraz regularne korekty. Minimum 8 w semestrze. Nie będą akceptowane prace wykonane bez konsultacji.

5 Rok dyplomanci, czekamy na Wasze propozycje.

Łukasz Butowski i Patrycja Podkościelny.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

David Hockney, Wiedza tajemna, UNIVERSITAS, www.beautifuldecay.com, www.ineedaguide.com

Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, Marjorie Devon 2009

Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, John Gage Univeristas 2008

PODRĘCZNIK METOD GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ, Andrzej Jurkiewicz, Arkady 1970

PAMIĘĆ PRZYSZŁOŚCI, Perspektywy rozwoju litografii wobec digitalizacji, Paweł Frąckiewicz

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Studenci uczestniczą w sympozjach, kolokwiach i warsztatach związanych z grafiką warsztatową w szczególności litografią. np. Senefelder Schiftung 2017 Offenbach Niemcy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak. Pracownia wybierana przez studenta z grupy pracowni kierunkowych.

założenia wstępne

Student powinien posiadać co najmniej podstawową wiedzę z zakresu grafiki artystycznej, jej historii, teorii oraz kondycji współczesnej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU 03 Jest gotów do prezentowania swojego dorobku artystycznego w przestrzeni społecznej i kulturowej. Zarówno samodzielnie jak i współpracując z innymi twórcami i podmiotami. Rozumie konieczność ciągłego edukowania się

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU 02 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych, Umie samodzielnie i w zespole przygotować, wydrukować i zaprojektować swoją grafikę.

 

MJ_U04 MJ_U08
wiedza
opiskod

EU 01 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo oraz grafika, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych,

 

MJ_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.6 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13449