Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski
Asystent/ci: dr Andrzej Karmasz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest uczestnictwo studenta w programie pracowni i udział w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:
- Samodzielna kreacja oparta o realizowane zadania (także proponowane przez studenta własne tematy)
- Umiejętność posługiwania się kolorem  i budowania kompozycji
- Wiedza z zakresu technologii malarstwa
- Kreatywność i twórcze zaangażowanie
- Udział w indywidualnych konsultacjach

Ocena bardzo dobra plus(celująca) : duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do realizacji dyplomu magisterskiego i samodzielnej pracy artystycznej.

Cel poznawczy
Rozwój świadomości artystycznej i zrozumienie realiów funkcjonowania we współczesnej scenie artystycznej. Umiejętność odczytywania dzisiejszej roli malarstwa w kontekście innych mediów.  
Rozbudzanie wrażliwości wizualnej i unikatowego spojrzenia na potrzeby własnej praktyki artystycznej.

Cel kształcący
Student/ka zdobywa umiejętność dostrzegania aktualnych problemów społeczno-kulturowych i podejmowania z nimi dyskursu we własnych koncepcjach i realizacjach artystycznych.
Kształci otwartość na odmienne postawy i stylistyki artystyczne.

Cel praktyczny
Umiejętność korzystania z szerokiej i zmiennej tematyki w podejmowanych zagadnieniach - własnych realizacjach.
Umiejętność posługiwania się różnymi środkami wyrazu w zależności od realizowanego artystycznego projektu.
Posiada umiejętność  formułowania teoretycznej wypowiedzi i odczytywania szerszego, współczesnego  kontekstu dla własnych działań twórczych.

skrócony opis przedmiotu

Pracownię akcentuje charakter otwarty, co widoczne jest na kilku płaszczyznach: szerokiej i zmiennej tematyki podejmowanych zagadnień, poszukiwania źródeł inspiracji wykraczając poza obszar sztuki, otwartości na odmienne postawy i stylistyki artystyczne, a przede wszystkim otwartości na młodego artystę. Przestrzeń pracowni jest miejscem prowokowania i wyzwalania nieskrępowanej energii twórczej, poruszania się po przestrzeniach nietypowych i granicznych, jest miejscem wymiany myśli, dialogu.

Ważnym elementem programu jest rozwój świadomości artystycznej, funkcjonowania we współczesnej scenie artystycznej, umiejętność dostrzegania aktualnych problemów i rozbudzanie fascynacji sztuką współczesną, z całym jej bogactwem i różnorodnością środków wyrazu, co jest niezbędne w zrozumieniu dzisiejszej roli malarstwa.

Koncentrując się na indywidualnym podejściu staramy się pomóc w określeniu 'swojego miejsca', 'wynalezieniu siebie', a przede wszystkim w rozbudzaniu wrażliwości wizualnej i unikatowego spojrzenia.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia:
Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia,korekty i konsultacje.

Metody podające:
Wykład problemowy

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:
Seminaryjna, indywidualna korekta
 
Metody eksponujące:
Pokaz/przegląd, wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów:60
Godziny niekontaktowe-praca własna studenta:60
Suma godzin:120
Punkty ECTS: 4

Execution of individual program containig excercises reviews and consultations.

zakres tematów

Podstawą funkcjonowania pracowni jest zasada indywidualizacji metod i podmiotowości studenta.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Hans Belting 'Antropologia obrazu', Universitas , Kraków 2007
Maria Poprzęcka 'Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka', Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009
John Berger 'Sposoby widzenia', Fundacja Aletheia, Warszawa 2008
Władysław Strzemiński 'Teoria widzenia', Wydawnictwo Literackie, Kraków 1969
Jakub Banasiak '15 stuleci/rozmowa z Wilhelmem Sasnalem, Wydawnictwo Czarne, 2017
Nicholas Mirzoeff 'Jak zobaczyć świat',Karakter,2016

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

wizyty w galeriach i muzeach

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia jest przeznaczona dla studentów którzy ukończyli 2 letni kurs podstaw rysunku i malarstwa.

założenia wstępne

Zapoznanie się z programem pracowni oraz przedstawienie portfolio podczas rozmowy wstępnej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Nabyta wiedza, doświadczenie, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają mu na podejmowanie kompleksowych działań w przestrzeni publicznej w różnych warunkach.  

MJ_K02 MJ_K04
umiejętności
opiskod

EU_2 Potrafi skorzystać z umiejętności warsztatowych i dostosować je do własnych projektów, realizacji artystycznych

MJ_U01 MJ_U07
wiedza
opiskod

EU_8 Posiada wiedzę z zakresu podstaw budowy obrazu.

MJ_W03

EU_9 Posiada podstawową wiedzę technologiczną z obszaru malarstwa.

MJ_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.6 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13456