Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych

Pedagog: mgr Vasyl Savchenko

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy rosyjski; polski; angielski;
metody i kryteria oceniania


Pozytywne ocenianie studenta zależy od wielu kryteriów:

Metody i kryteria oceniania/ Method of learning outcomes verification
Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym. Kryteria oceny:
- Samodzielna kreacja oparta o warsztat i chęć do eksperymentów w dziedzinie grafiki artystycznej.
- Wiedza i umiejętności z zakresu technologii grafiki artystyczne.
- Wiedza z zakresu prawidłowe przygotowanie plików do maszyn drukowania, grawerowania, ciecia...;
- Samodzielność w zakresie warsztatowym;
- Częsta konsultacja projektów wykonywanych w pracowni i ich biegłe ocenianie.
- Osiągnięcie wszystkich założeń programowych;.
- Dialog ze współczesnością w pracach artystycznych.
- Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji i rozumienie materiału (podłoża).
- Świadome posługiwanie się kolorem i technikami warsztatowymi i cyfrowymi.
- Uzasadnienie ideowe dotyczące wykonych projektów w pracowni.
- Aktywna działalność artystyczna poza uczelnią (konkursu, wystawy, festiwale, rezydencje, stypendia).

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac.
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac.
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac.
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac.
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac.
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac.

 

opis przedmiotu

CEL POZNAWCZY: wiedza w zakresie zarządzenia barwą, technologii druku cyfrowego, technik artystycznych, problemów estetyki w sztuce, geometrii, architektury i jej związków ze sztuką, zagadnienia i rozumienie złotego podziału, świadomość roli technicznego progresu w sztuce. Grafika jako wiedza i umiejętności, ewolucja grafiki warsztatowe na przestrzeni wieków. Teoria trybów kolorystycznych, cyfrowej barwy, która określa zasady, które powinien znać każdy spółczesny artysta grafik -pierwotne barwy światła, cienie wtórne barwy przy druku na różne podłoża, kolory podstawowe, ich przenikanie miedzy sobą, wiedza o kolorach dopełniających, kontrast jasności ekranu do rezultatu druku cyfrowego, zagadnienia kontrastu kolorów przy druku, gamut i ICC profile kolorystyczne, kontrastu dopełniającego oraz kontrastu równoczesnego pojęcie w RGB, sRGB, CMYK, Lab. Zagadnienie efektu kolorów dopełniających w praktyce druku cyfrowego. Problem koloru, cieni w zależności od barwy światła przy technologiach druku laserowego, pigmentowego, solwentowego, UV, HP indigo. Wiedza tworzenia druku cyfrowego w trzech etapach: obraz początkowy, ilustracje, zdjęcia, skany, obraz źródłowy; obróbka, manipulacje, przekształecnia; obraz wyjściowy; druk.
CEL KSZTAŁCĄCY: w pracowni Technik Cyfrowych ważnym celem rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się środkami graficznymi w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i sformułowanie problemu artystycznego. Główną uwagę akcentujemy na zagadnienia formy i idei w obrazie cyfrowym oraz nabycie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii druku cyfrowego w kreacji artystycznej. Specyfiką pracowni jest współistnienie tradycyjnego warsztatu graficznego z nowymi technologiami, fotochemiczne metody transferu obrazu, techniki ekologiczne, grafika w instalacji, grafika eksperymentalna. Program zajęć ma w sobie swobodę decyzji i działania artystycznego, łącze praktyczną wiedzę prezentacji swojego działania e spółczesnym rynku sztuki. Zajęcia praktyczne są uzupełnione wykładami z teorii grafiki współczesnej oraz techniki i technologii elektronicznych sposobów rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu.

 

skrócony opis przedmiotu

Zagadnienia grafiki artystycznej i pogłębienia wiedzy technologicznej i umiejętności w zakresie wszelkich technologii druku cyfrowego łącząc to z tradycyjnym warsztatem graficznym.

Celem przedmiotu jest poszukiwanie własnej drogi artystycznej w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne. Student zdobywa wiedzę z zakresu grafiki artystycznej, technologii druku cyfrowego łącząc to z tradycyjnym warsztatem graficznym, wiedza trwałość druku, właściwości papieru, formaty plików, rodzaje kompresji plików, pixel a wektor, przestrzenie barw, modele kolorystyczne, głębia bitowa, zarządzanie barwą, kalibracja monitora, estetyka, a także s poszerzania swojej wiedzy ogólnej, pozwalającej na interpretację świata (biologia, literatura, muzyka, etc.) Wykorzystanie tych umiejętności i wiedzy, pozwala na wnikliwe rozumienie współczesnej grafiki artystycznej i projektowej.

sposób realizacji przedmiotu


Trzy kluczowe elementy które omawiamy na konsultacjach w trakcie realizacji projektów w pracowni.

idea + warsztat + technologia

projekt → konsultacja → realizacja

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów: 30 h

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta: 30 h

Suma godzin: 60 h

Punkty ECTS: 2

zakres tematów

1.Martwa natura społeczeństwa

Zdanie jest koncepcyjne. Za pomocą map google, internetowego archiwum zrealizować serie grafik cyfrowych, jest możliwość korzystania z podręcznych narzędzi (ołówek, kredka, mazak, pisak, farba…) i technik (kolaż, fotografia, rysunek, malarstwo…).Warunki techniczne:

Format: 100×70 cm.

Color: RGB, Grayscale.

Oprogramowanie: Adobe Creative Cloud…


2.Phone Woodcut

Za pomocą smartphone, tablet, wykonać serie prac graficznych, używając aplikacje (messenger, instagram, notes, hyperspektiv…). Drugim etapem realizacji projektów jest przygotowywanie drewnianej matrycy do grawerowania laserowego, zarówno przygotowywanie podkładu cyfrowego.
Trzeci etap – odbijanie.Warunki techniczne:
Format matrycy: A5

Format papieru: A4

Color: Grayscale → bitmapa
Oprogramowanie: Adobe Creative Cloud…

Plik: BMP3. Haftowane opowieści Stanisława Lema

Korzystając z oprogramowania, narzędzia wektorowego, zrealizuj projekt graficznej kompozycji w ograniczanej chamie kolorystycznej. Drugim etapem będzie wyhaftowanie kompozycji na materiałem.

Hama kolorystyczna będzie wybrana według propozycyj projektów.Warunki techniczne:
Format materiału: A4

Format kompozycji: A5

Color: Grayscale, CMYK

Plik: Ai, Eps, Adobe PDF

Oprogramowanie: Adobe illustrator… 

4. Projekt – Banknot (Polska FAUNA)

Zadanie polega na połączeniu technik cyfrowych i tradycyjnych (intaglio, linoryt, drzeworyt, sitodruk, litografia, sucha igła…) obowiązkowym w tym zadaniu jest istnienie matrycy.


Nominały i tematy:

10 zł. – owady.

20 zł. – gady i płazy.

50 zł. – ryby.
100 zł. – ssaki.

200 zł. – ptaki.


Uwaga! Banknot ma dwie strony na których znajduję się grafika.Warunki techniczne:

Format otbitki: 120 × 60 mm. – 150 × 75 mm.

Format papieru: 270 × 200 mm.

Color: Grayscale, bitmapa, CMYK, RGB

Oprogramowanie: Adobe Creative Cloud…


5. Witraż cyfrowy
.
Wygeneruj serie prac graficznych, które będą tworzyć kompozycyjną całość.
Prace zostaną zaprezentowane na szybach okiennych na Wydziale Grafiki zarówno w Pracowni Technik Cyfrowych.

Kompozycję muszą być wycięte w folii.


Warunki techniczne:

Format: 36×24,5 cm × 24

Color: Grayscale, bitmapa
Materiał: folia, orakal

Plik: Eps, Adobe PDF

Oprogramowanie: Adobe Illustrator

6.Realizacja zadania indywidualnego

;

7. Self presentation (obowiązkowo)
;

Napisać kilka zdań o sobie i swoich realizacjach w pracowni.


8. Udział w konkursach graficznych (obowiązkowo)


W ciągu semestru obowiązkowym jest udział co najmniej w 2 konkursach graficznych.


9. CV (obowiązkowo).


Tekstowa prezentacja osiągnięć twórczych.


sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bernatowicz P., W oku cyklonu. Refleksje o stanie dzisiejszej grafiki [w:] 6 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2006

Candiani A., Displacements, Hybridization and Globalization, published as part of the Inter–Kontakt–Grafik Prague exhibition, 2001

Coldwell P., Printmaking: A Contemporary Perspective

Czyżewski S., Czy na pewno cyfrowa rewolucja? [w] Dyskurs. Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 2, 2005

Elisha D., Printmaking + Mixed Media

Newman, T. R., Innovative Printmaking: The Making of Two and Three Dimensional Prints and Multiples

Nouce R., Printmaking at the Edge, A&C Black Publishers, London 2006

Reeves K., The re-vision of printmaking, IMPACT 1 International Printmaking Conference Proceedings, University of West England, 1999, pp. 69-75.

Ross P., The Complete Printmaker: Techniques, Traditions, Innovations

Rouillé A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Praktyka w ramach kierunku (2 – tygodnie) do zaliczenia do końca studiów

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia z grupy technologii do wyboru.

Podstawy grafiki artystycznej i rysunku.

Biegłe posługiwanie się programami Adobe Creative Cloud.

założenia wstępne

Podstawowa wiedza o technikach graficznych; podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki i tworzenia obrazu; podstawy rysunku, malarstwa.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu technik cyfrowych

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_02 Potrafi wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej zachowując swobodę i niezależność wypowiedzi z obszaru technik cyfrowych oraz projektować efekty własnej pracy w kontekście założeń estetycznym

MJ_U04

EU_03 Potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój

MJ_U08
wiedza
opiskod

EU_04 Zna wzorce leżące u podstaw kreacji w zakresie technik cyfrowych, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

MJ_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.6 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13469