Katalog ECTS

Podstawy filmu

Pedagog: dr Filip Ignatowicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach i przeglądach; wykonanie wszystkich ćwiczeń, oraz przygotowanie pracy semestralnej; udział w przeglądzie/pokazie semestralnym.

Oceniana jest prezentacja ćwiczeń i prac z całego semestru, pozwala to porównać indywidualny postęp i zaangażowanie studenta, jak i wartość formalno-artystyczną powstałych prac.

KRYTERIA OCENY:
-wartość i siła artystycznego wyrazu wykonanych ćwiczeń i prac semestrlnych
-spójność formalna powstałej pracy oraz umiejętne posługiwanie się podstawowymi zabiegami artystyczno-reżyserskimi
-zaawansowanie techniczno-technologiczne powstałych realizacji (w zakresie montażu, postprodukcji i zdjęć)
-koherentny dobór środków wyrazu odnośnie do indywidualnie wybranego tematu pracy
-zaangażowanie podczas zajęć, ćwiczeń oraz grupowych prac warsztatowych
-indywidualny postęp studenta w obszarze związanym z przedmiotem

SKALA OCEN:
Ocena celująca (bardzo dobra plus): bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych realizacji.
Ocena bardzo dobra: bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji.
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i poziom techniczny pracy.
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i dobry poziom techniczny pracy.
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty techniczne i artystyczne wykonanych prac.

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami narracji filmowej możliwej do wykorzystania na potrzeby współczesnego artysty wizualnego. W ramach zajęć studenci przejdą w zarysie przez wszystkie elementarne etapy mini produkcji video. Głównym założeniem jest ukształtowanie wrażliwości studentów na podstawowe reżyserskie środki wyrazu oraz przekazanie im technologiczno-technicznej wiedzy w postaci bazowych umiejętności tworzenia materiału filmowego, a także jego montażowej obróbki. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, oparty na pracy praktycznej (indywidualnej jak i grupowej), dodatkowo analizować będziemy wybitne (z malarskiego punktu widzenia) wypowiedzi filmowe- wybrane "lektury filmowe", które studenci będą oglądać poza zajęciami. W trybie pracy w ramach Podstaw Filmu konieczne jest także aby student generował własne materiały wideo do obróbki na zajęciach w pracowni. Celem edukacji z Podstaw Filmu jest rozwój kluczowych zdolności do obserwacji świata jak i umiejętnej kreacji fikcji. Poznane przez studenta podstawowe zasady języka filmowego mogą służyć jako narzędzie do pracy nad projekcjami w przestrzeni publicznej lub tworzenie video na potrzeby wystawiennicze. Zajęcia obejmują praktyczną wiedzę z zakresu podstaw technologii filmu cyfrowego i innych form video, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu malarskości.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami narracji filmowej możliwej do wykorzystania na potrzeby współczesnego artysty wizualnego. W ramach zajęć studenci przejdą w zarysie przez wszystkie elementarne etapy mini produkcji video. Głównym założeniem jest ukształtowanie wrażliwości studentów na podstawowe reżyserskie środki wyrazu oraz przekazanie im technologiczno-technicznej wiedzy w postaci bazowych umiejętności tworzenia materiału filmowego, a także jego montażowej obróbki. Zajęcia obejmują praktyczną wiedzę z zakresu podstaw technologii filmu cyfrowego i innych form video.

sposób realizacji przedmiotu

Forma realizacji przedmiotu to głównie praktyczne zajęcia montażowe w pracowni, indywdualne korekty ćwiczeń, a także konsultacje projektów. Możliwe są też zajęcia warsztatowe, a także prezentacje i wykłady poświęcone konkretnym aspektom i problemom związanym z przedmiotem. Podstawą są ćwiczenia wykonywane na zajęciach, które mają nauczyć studentów korzystania z technologii video cyfrowego i jego obróbki, a także eksperymentowania w pracy nad projektami artystycznymi. Prace montażowe są wynikową studium znalezionego materiału lub obserwacji świata za pomocą oka kamery. Jako zaliczenie student wykonuje pracę semestralną. Podczas przeglądu zamykającego semestr tworzymy pokaz realizacji powstałych w pracowni. W ramach realizacji przedmiotu przewidziana jest także praca własna studenta poza pracownią, a także polecane są konkretne "lektury" video-filmowe do obejrzenia.

ILOŚĆ GODZIN KONTAKTOWYCH (wynikających z planu studiów): 30h

ILOŚĆ GODZIN NIEKONTAKTOWYCH (pracy własnej studenta): 30h

SUMA GODZIN: 60h

Punkty ECTS: 2

METODY KSZTAŁCENIA:
-Metody podające: wykład problemowy.
-Metody poszukujące (samodzielonego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji / studium.
-Metody dyskusji: indywidualna korekta.
-Metody eksponujące : pokaz / przegląd , wystawa.

zakres tematów

Zakres tematów:

 • Elementarne zasady montażu
 • Podstawy narracji obrazem video i struktura opowiadania.
 • Ujęcie, plany i kadrowanie.
 • Podstawy operatorki i obsługi kamery.
 • Podstawy opowiadania około-dokumentalnego.
 • Rodzaje kina/filmu – dokument / fabuła.
 • Podstawy postprodukcji obrazu: koloryzacja.

Ćwiczenie:
Obserwacja / inscenizacja / sekwencja


Temat pracy semestralnej:
Video portret

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa dla całego cyklu zajęć Podstawy Filmu:

 • Gramatyka języka filmowego / Daniel Arijon ; przekład Feliks Forbert-Kaniewski. Warszawa : Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2018.
 • Technika montażu filmowego / Karel Reisz, Gavin Millar ; tłumaczenie: Rafał Mączyński. Warszawa : Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2018.
 • "W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego" - Walter Murch - W mgnieniu oka : sztuka montażu filmowego / Walter Murch ; przekład Katarzyna Karpińska. Warszawa : Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2016.
 • Film art : sztuka filmowa : wprowadzenie / David Bordwell, Kristin Thompson ; [tłumaczenie Bogna Rosińska]. Warszawa : Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2018.

Opcjonalna literatura uzupełniająca dla danego semestru nauczania:

 • Cinematography : sztuka operatorska / Blain Brown ; tłumaczenie Agnieszka Oryl. Warszawa : Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2018.
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie V semestru.

założenia wstępne

Student ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych. Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi. Posiada podstawowe zdolności manualne i umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowym.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Potrafi łączyć ze sobą zdobyte umiejętności techniczno-kreatywne z obszaru video. Pozwala to na tworzenie własnych treści video.

MJ_K02

EU_2 Próbuje implementować we własnych pracach środki reżyserskie.

MJ_K03

EU_3 Narzędzia narracyjne pozwalają mu na opowiadanie treści.

MJ_K06
umiejętności
opiskod

EU_4 Zdobyte umiejętności narracyjne, generowania materiału (około operatorskie, kadrowania, fotografowania), postprodukcyjne- montażowe i podstaw kolor-korekcji pozwalają mu na realizowanie własnych projektów artystycznych przy wykorzystaniu medium video.

MJ_U01

EU_5 Rozpoznaje plany filmowe, kąty widzenia kamery i kierunki spojrzeń co przekłada się na zdolności montażowe, a także zdolność generowania własnego materiału video.

MJ_U03

EU_6 Poznał i potrafi stosować część podstawowych technik tworzenia contentu video.

MJ_U08

EU_7 Zna podstawowe pojęcia technologiczne z obszaru video. Umie opowiedzieć o swoim projekcie i założeniach twórczych.

MJ_U10
wiedza
opiskod

EU_8 Zna różne style i formy kreacji materiału video. Zna zasady kadrowania, rozróżnia proporcje ekranu i stosowane kaszety.

MJ_W05 MJ_W06

EU_9 Zna podstawy technologii video, formaty zapisu i ich konwertowanie, elementarne zasady obsługi software'u montażowego. Wie jak korzystać z kamery, jak renderować pliki.

MJ_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.6 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13473