Katalog ECTS

Architektura spektaklu i scenografia

Pedagog: dr Katarzyna Zawistowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

-umiejętność interpretacji tekstu i zdefiniowania postaci dramatu za pomocą elementów kostiumu, zostanie oceniona na podstawie wykonania tych elementów

Ocena bardzo dobra plus:bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitne rezultaty artystyczne
wykonanych prac
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Dla studentów wybierających Pracownię Architektury Spektaklu i Scenografii jako fakultet proponowany jest program wprowadzający w  podstawy projektowania obiektów w funkcji kostiumu w oparciu o analizę wybranej postaci  z dramatów W.Shakespeare'a

skrócony opis przedmiotu

Dla studentów wybierających Pracownię Architektury Spektaklu i Scenografii jako fakultet proponowany jest program wprowadzający w podstawy projektowania obiektów w funkcji kostiumu w oparciu o analizę wybranej postaci z dramatów W.Shakespeare'a

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, prezentacje multimedialne, zajęcia projektowe, analiza i interpretacja materiałów źródłowych (teksty dramatów, libretta oper etc), wycieczki dydaktyczne (wizyty w trójmiejskich teatrach).

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

zakres tematów

 

- projektowanie obiektu w funkcji kostiumu

 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 "Historia teatru"pod.red. Johna Russella Browna, Warszawa 1999

"Historia mody"  autor:Francois Boucher, Wyd.Arkady

 

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie II roku studiów

założenia wstępne

Zainteresowanie teatrem i sztukami performatywnymi

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

MJ_K02
umiejętności
opiskod

EU_02 Student potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji projektu scenograficznego.

MJ_U03
wiedza
opiskod

EU_03 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu projektowani scenografii. Posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w dziedzinie scenografii i zakresu pracy scenografa –wiedza na temat środków ekspresji i umiejętności warsztatowych niezbędnych przy realizacji scenografii.

MJ_W02


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.6 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13477