Katalog ECTS

Fotografia

Pedagog: prof. dr hab. Zbigniew Treppa

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach warsztatowych. Kryterium oceny zadań jest analiza zdjęcia z punktu widzenia poprawności technologicznej i formalnej oraz ocena zgodności przedstawionej pracy z jej założeniami, którymi są:

- Samodzielna kreacja oparta o warsztat
- Wiedza i umiejętności z zakresu technologii fotografii
- Umiejętność zastosowania "myślenia obrazem fotograficznym"
- Wiedza na temat fotograficznych środków wyrazu
- Dialog ze współczesnością w pracach fotograficznych
- Umiejętność zakodowania przekazu w obrazie

- Świadome posługiwanie się barwą i monochromią

Ocena celująca: ponadnormatywne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej podczas zajęć oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie klasycznych oraz cyfrowych sposobów tworzenia fotografii kreacyjnej i dokumentalnej. Praca w naturalnych plenerach oraz w studiu fotograficznym. Praca z modelami, fotografia obiektów, strategie narracyjne, fotografia czarno-biała. Wśród podejmowanych zagadnień, najważniejsze to: 1. Warstwa dokumentalna, autobiograficzna i metaforyczna w fotografii. 2. Technika i technologia fotografii. 3. Rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię. 4. Fotograficzny wizerunek człowieka. Konwencje fotograficzne ukazywania twarzy i postaci. Pozytywne i negatywne sposoby kształtowania obrazu danej osoby. 5. Posługiwanie się środkami wyrazu fotograficznego: kontrast oświetlenia, kontrast motywu, plan zdjęciowy, kąt widzenia, perspektywa, proporcja kadru. 6. Eksperyment i prowokacja w fotografii. 7. Możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcje w sterowaniu ekspresji.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcji w sterowaniu ekspresji, poznanie języka fotografii i strategi tworzenia wypowiedzi oraz konwencji fotograficznych. Studenci uczą się posługiwania się środkami wyrazu fotograficznego. W dalszej fazie edukacji podejmują wyzwania eksperymentowania z obrazem i kształtowania własnego języka wypowiedzi.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o wykonanie zadań w studio fotograficznym, w którym przeprowadza się ćwiczenia o charakterze dydaktycznym.

Metody kształcenia:

- metoda podająca: wykład problemowy

- metoda poszukująca: projektu artystycznego

- metoda dyskusji: indywidualna korekta

- metoda eksponująca: przegląd

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60

 

Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

zakres tematów

1.Ćwiczenia uwzględniające eksponowanie perspektywy, kontrastu form i materiałów, kompozycji podporządkowujących sobie obiekt. 2. Akcentowanie rytmów i wzorów, nadawanie znaczenia mało interesującym obiektom i ich zespołom. 3. Wypowiedź jako sposób narracji. Etiuda. Sekwencja. 4. Motyw w przestrzeni otwartej i we wnętrzu. Wykorzystanie światła dziennego o różnych wartościach. 5. Motyw w oświetleniu studyjnym. Wykorzystanie zróżnicowanych warunków ekspozycyjnych. Still Life. 6. Perswazyjne oddziaływanie otoczenia. Kontekst znaczeniowy. 7. Perswazyjne oddziaływanie barw. Barwa jako środek wyrazu. Równoważenie koloru. Równoważenie kontrastu. 8. Cielesność. Materialność. 9. Reguły fotografowania postaci, mowa ciała, cechy twarzy. 10. Stylizacja planu zdjęciowego. Stylizacja modeli. 11. Inscenizowanie. Metafora. Cytat. Pastisz. 12. Odwołanie się do archetypów. Wywoływanie skojarzeń. Rola podświadomości. 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

F e i n i n g e r A., Nauka o fotografii, Warszawa 1987

F r e e m a n M., Fotografia studyjna, Warszawa 1993

G a t c u m C., Kreatywna fotografia cyfrowa, Warszawa 2010

H u n t e r F., B i v e r S., F u q u a P., Światło w fotografii, Łódź 2009

L a n g f o r d M., F o x A., S m i t h S., Fotografia według Langforda dla fotografów. Czyli jak opanować tę sztukę, Warszawa 2012

P ę k a l s k i L . J., Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką, Gliwice 2012

T r e p p a  Z., Myślenie obrazem w fotografii, Gdańsk 2012

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

wrażliwość na obraz, znajomość fotografii na podstawowym poziomie

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Nabyta wiedza, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają studentowi na swobodny dyskurs w obszarze medium fotografii. Student jest zdolny do działań w przestrzeni publicznej w każdych uwarunkowaniach.

MJ_K02
umiejętności
opiskod

 

EU_02 Potrafi w podstawowym stopniu dobrać odpowiednie środki ekspresji artystycznej dla wyrażenia w utworze fotograficznym własnej osobowości i emocji, a także istotnych dla przekazu treści.

 

 

MJ_U03
wiedza
opiskod

EU_03 Posiada wiedzę technologiczno-warsztatową i umiejętności stosowania w praktyce, podstawowych artystycznych technik fotograficznych.

 

MJ_W03


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.7 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13482