Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.
Kryteria oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się pod koniec każdego semestru, w trakcie pracownianego przeglądu. W trakcie tegoż przeglądu studenci stawiani są przed koniecznością werbalnej obrony swoich prac. Podstawowe kryteria oceny to: stosunek do przedmiotu (zaangażowanie, kreatywność, uczciwość i moralność zawodowa); postępy dokonane w ocenianym okresie; wartości artystyczne prac.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

 

opis przedmiotu

Realizacja indywidualnych projektów z zakresu malarstwa (tradycyjne techniki malarskie, techniki własne, techniki cyfrowe oraz działania przestrzenne)

Cele poznawcze: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Zdobycie samoświadomości artystycznej opartej na wiedzy o związkach własnej kreacji artystycznej i jej społecznego oddziaływania;

Zdobycie wiedzy technologicznej z zakresu przedmiotu oraz jej umiejętne stosowanie;

Cele kształcące: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Zdobycie umiejętności warsztatowych pozwalających na samodzielne kreowanie i realizowanie projektów artystycznych;

Zdobycie umiejętności samodzielnego posługiwania się warsztatem i adekwatnego stosowania środków artystycznej ekspresji;

Cele praktyczne: (planowane kompetencje społeczne)

Zrozumienie potrzeby permanentnego rozwoju.

Rozwijanie umiejętności reagowania na bodźce społeczne i środowiskowe oraz stawania w obronie prawdy;

Rozwijanie umiejętności współżycia i pracy w grupie z zachowaniem szacunku i tolerancji dla innych postaw artystycznych;

Szanowanie zasad etyki akademickiej i zawodowej;

Zdobycie umiejętności krytycznej samooceny oraz werbalnej obrony stawianych tez;

skrócony opis przedmiotu

Utrwalając nabyte wcześniej umiejętności, zajęcia zachęcają studentów do zdobywania nowych, do przekraczania granicy strachu przed nieznanym. Prowokują do podjęcia ryzyka indywidualnych poszukiwań w obrębie szeroko rozumianej przestrzeni malarstwa. Realizując indywidualne projekty studenci rozwijają swoją kreatywność i samodzielność. Stają przed koniecznością obrony werbalnej swoich prac. Poszerzając swą artystyczną świadomość, poszerzają jednocześnie pole postrzegania malarstwa jako autonomicznej dziedziny wypowiedzi. Malarstwo przestaje być przez nich odbierany jako zbiór umiejętności czy zręczności. Zajęcia w pracowni mają przekonać, że dopiero mądre wykorzystanie tych umiejętności jest prawdziwie rozwijające.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje. Tradycją w funkcjonowaniu pracowni są tzw. publiczne korekty, podczas których wybrani studenci dostają szansę zaprezentowania swoich prac zaproszonym gościom (innym wykładowcom, krytykom, kuratorom, studentom z innych pracowni) oraz wysłuchania ich opinii. Pracownia jest obszarem swobodnej wymiany myśli, bez decydowania z góry, która ze stron ma rację.

Metody kształcenia:Metody podające: Wykład problemowy,

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji: Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

godziny kontaktowe wynikające z programu studiów 60
godziny pracy własnej studenta 60
suma godzin 120
punkty ECTS 4

zakres tematów

Podstawą funkcjonowania pracowni jest zasada indywidualizacji metod i podmiotowości studenta.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wassily Kandinsky. „Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986;

Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie 1974

oraz bibliografia wymagana na zajęciach z zakresu historii sztuki.

Student powinien interesować się publikacjami z zakresu sztuki najnowszej.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie VI semestru studiów

założenia wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu malarstwa wyniesione z pracowni podczas VI semestru. 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_13 Zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki jego działania artystyczne mają na otoczenie. Potrafi wziąć odpowiedzialność za treść i formę własnej wypowiedzi artystycznej.

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_04 Swobodnie komponuje i realizuje zaawansowane prace malarskie w oparciu o różne techniki malarskie. Potrafi dobrać odpowiednie środki wyrazu artystycznego do założeń swojej pracy. Może sięgać po techniki spoza tradycyjnego warsztatu malarskiego.

MJ_U01

EU_05 Umie zrealizować zaawansowaną prace artystyczną w oparciu o postawione przez siebie problemy artystyczne. Samodzielnie dobiera medium i odpowiednie środki wyrazu. Potrafi samodzielnie zaproponować także nietypowe, wykraczające poza warsztat malarski rozwiązania plastyczne.

MJ_U02

EU_06 Umie odnieść się do tradycyjnych form przedstawienia jak studium modela czy martwej natury. Rozumie założenia tradycyjnych przedstawień i potrafi je twórczo interpretować oraz odnieść się do nich krytycznie. Potrafi korzystać twórczo z tradycji malarstwa, ma świadomość kontekstu kultowego i estetycznego własnych realizacji.

MJ_U04

EU_07 Potrafi współpracować w zespole. Z doświadczeniam działań zespołowych takich jak wspólna aranżacja wystaw czy udział w zespołowych projektach nabywa niekiedy też zdolności prowadzenia projektów zespołowych. Umie konstruktywnie dyskutować na tematy związane ze sztuka i kulturą w większej grupie, potrafi artykułować swoje racje.

MJ_U06

EU_08 Umie stworzyć zaawansowaną kompozycję malarską. Potrafi swobodnie posługiwać się kompozycją, kolorem, walorem, linią i innymi elementami warsztatu malarskiego. Rozumie pojęcia takie jak przestrzeń malarska, głębia, korzysta świadomie z różnych środków plastycznych. W razie potrzeby potrafi poszerzać środki wyrazu np. obiekt malarski, nowe media

MJ_U07

EU_09 Umie swobodnie dyskutować na tematy związane z szeroko pojętą kulturą oraz sztuką. Potrafi artykułować i bronić swoich racji. Rozwija analityczne myślenie w zakresie sztuk plastycznych w kontekście własnego działa podczas korekt i konsultacji. Uczestniczy w organizowanych przez pracownię otwartych korektach.

MJ_U10 MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_01 Potrafi zaproponować własne, zaawansowane rozwiązania kompozycyjne, Ma dużą wiedzę z zakresu budowania obrazu

MJ_W03

EU_02 Posiada szeroką wiedzę odnośnie technik i technologii malarskich. Potrafi wykorzystać szeroki wachlarz środków malarskich w zależności od zakładanego celu. Samodzielnie decyzję o technice i technologii malarskiej.

MJ_W07

EU_03 Wykorzystuje wiedzę z dziedziny malarstwa do realizacji własnych zaawansowanych realizacji artystycznych. Potrafi interpretować własne dzieło, zna zależności między formą a treścią dzieła, potrafi je wskazać.

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.7 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13508