Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Henryk Cześnik
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Jakub Pieleszek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Ocena bardzo dobra plus: wyróżniające się zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitny poziom wykonanych prac       Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta  w pracę  artystyczną w pracowni oraz bardzo wysokie poziom wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej  związanej z zagadnieniami koloru, technologi malarskiej, kompozycji oraz zjawisk zachodzących w sztuce współczesnej. Nabywanie odpowiednich umiejętności warsztatowych oraz estetycznych. Krytyczna postawa wobec własnych i innych postaw artystycznych. Umiejętność doboru odpowiednich środków malarskich poprzez, formę, kolor, kompozycję i odpowiednią technikę. Umiejętność realizacji zadań związanych z tematem problemowym oraz wyrażenia własnych indywidualnych postaw artystycznych.

 

Cel Kształcenia:

Realizowanie własnych, oryginalnych działań artystycznych, opartych na koncepcji malarskiej, umiejętność i łatwość posługiwania się  warsztatem w tworzeniu kompozycji plastycznych.  Umiejętność posługiwania się odpowiednimi środków wyrazu oraz mediami. Swobodne wykorzystywanie zdobytej wiedzy i praktyki w realizowaniu pomysłów i projektów artystycznych. Umiejętność wypowiedzi własnych postaw artystycznych oraz podejmowanie dyskusji problemowych w obszarze sztuki.

 

Cel Praktyczny:

zdobycie wiedzy związanej z technologią i warsztatem oraz posługiwanie się różnymi technikami. Umiejętność publicznej, werbalnej prezentacji i obrony własnych prac oraz tez artystycznych, dokumentacja, przetwarzanie i opisywanie w formie cyfrowej swojego dorobku artystycznego. Umiejętność komunikowania się z odbiorcą poprzez działanie w przestrzeni społecznej i kulturowej.

 

 

 

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszukiwanie własnej artystycznej wypowiedzi w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne.
Student zdobywa wiedzę z zakresu technologii malarstwa, zagadnień związanych z estetyką oraz wiedzą ogólną, odnoszącą się do nauki, literatury, filozofii,historii, muzyki, teatru i filmu. Wszystkie te zagadnienia pozwalają mu w pełni na rozumienie zagadnień sztuki współczesnej.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia

Metody podające oraz aktywizujące:

Indywidualny rozwój wrażliwości artystycznej studenta, odnoszący się do jego doświadczeń, eksperymentów, obserwacji.     

Ćwiczenia malarsko-rysunkowe oparte na zadaniach problemowych związanych z przestrzenią, płaszczyzną formą, kolorem,kompozycją, proporcjami oraz tematem.                                                                                                                                                            Kształcenie umiejętności obserwacji w oparciu o pracę z modelem, martwą naturą i pejzażem.

Indywidualne konsultacje i korekty odnoszące się do realizowanych prac artystycznych.                                                                     Uczestnictwo w przeglądach pracownianych oraz organizacja podsumowujących wystaw semestralnych.

Udział w wykładach, wspólnych rozmowach oraz wyjściach edukacyjnych (wystawy, spotkania) i projektach artystycznych.

Punkty ECTS: 8

Godzony kontaktowe: 120 h

Samodzielna praca studenta: 120h

zakres tematów

Poszerzone zagadnienia związane z obszarem sztuki współczesnej, indywidualizowanie tematu.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

Teoria widzenia, Władysław Strzemiński wydawnictwo Literackie, Kraków 1974,

Sposoby Widzenia, John Berger , REBIS Poznań 1997,

O patrzeniu, John Berger, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, 

art. mon amour. Szkice o Sztuce, Ewa Kuryluk, Sic!, Warszawa 2002,

Sztuka musi działać, rozmowy o Andrzeju Wróblewskim, Piotr Bazylko,  Krzysztof Masiewicz, 40000 Malarzy, Warszawa 2011,

Kandyński, Wasyl. Punkt i linia a płaszczyzna. Tłum. Stanisław Fijałkowski. Warszawa: PIW, 1986.

Filozofia  Obrazu, Jean-Jacques Wunenburger, Słowo/obraz terytoria 2011,

Technologia malarstwa:

 Jerzy Werner, Podstawy Technologii Malarstwa i Grafiki PWN 1981,

Jan Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Ossolineum, Wrocław 1990,

Władysław Ślesiński, Techniki malarskie – spoiwa mineralne, Arkady 1983,

Antonella Fuga, Techniki i materiały, Arkady 2008,

Techniki malarskie, Ludvik Losos WAF 1991

(Literatura dostępna w bibliotece ASP oraz w pracowni)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Warsztaty teoretyczne i praktyczne.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia jest przeznaczona dla studentów, którzy ukończyli VI semestr. Od studentów  wymaga się dużego zaangażowania w realizacji zagadnień artystycznych i programowych pracowni.

 

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia trzeciego roku roku studiów, realizacja programu pracowni, zaangażowanie się w indywidualną pracę artystyczną. 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Samodzielnie dociera do źródeł informacji w realizowaniu zadań artystycznych związanych z programem pracowni. Posługując się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, potrafi w kompleksowy sposób zaplanować swoje działania.

 

MJ_K02

EU_2  Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_3  Potrafi realizować koncepcje artystyczne w obszarze malarstwa dobierając odpowiednie środki wyrazu, takie jak: kompozycja malarska, kolorystyka obrazu, światło i przestrzeń, statyka lub dynamika kompozycji, dobór tematu.

Świadomie wyraża swoją osobowość artystyczną posługując się różnorodnymi technikami i ekspresją wyrazu. Zna i wykorzystuje różne techniki malarskie: akwarela, tempera, technika olejna, gwasz, collage, techniki mieszane, szablon.

 

 

MJ_U01 MJ_U02 MJ_U07

EU_4 Potrafi w komunikatywny sposób wypowiadać się na tematy związane z obszarem sztuk pięknych, umie zrozumiale opowiedzieć o swojej koncepcji artystycznej oraz w krytyczny sposób odnieść się do zjawisk w sztuce współczesnej.

 

MJ_U10
wiedza
opiskod

EU_5

Pracując nad zagadnieniami malarskimi student posiada znajomość historii sztuki i pojęć z nią związanych, technik malarskich, teorii malarstwa. Jest świadomym odbiorcą i uczestnikiem kultury, interesuje się teatrem, filmem, muzyką, literaturą, filozofią. Potrafi formułować swoją koncepcję artystyczną w oparciu o współczesne prądy myślowe, literackie lub zagadnienia społeczne i historyczne.

MJ_W03 MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.7 o 120 6 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13512